Przegląd metod określania aktywności lipolitycznej enzymów

advertisement
Dyplomant:
Agnieszka Kowalska
Kierujący pracą dyplomową:
dr inż. Monika Wielechowska
Przegląd metod określania aktywności lipolitycznej enzymów izolowanych z
drożdży
Streszczenie
Enzymy są naturalnymi katalizatorami przyspieszającymi przebieg lub nadającymi
odpowiedni kierunek reakcjom chemicznym. Ze względu na liczne zalety, procesy
katalizowane enzymatycznie cieszą się rosnącym z roku na rok zainteresowaniem
w przypadku zastosowania przemysłowego. Enzymy lipolityczne, wśród których można
wyróżnić karboksyloesterazy (EC 3.1.1.1) oraz lipazy (EC 3.1.1.3), pełnia ważną rolę nie
tylko w środowisku naturalnym, gdzie biorą udział w rozkładaniu lipidów, ale również
w przemyśle, gdzie dzięki zdolności do katalizowania różnego typu reakcji (hydrolizy,
transestryfikacji, interestryfikacji) w zależności od środowiska (wodne lub rozpuszczalników
organicznych), znajdują zastosowanie m.in. podczas syntezy związków optycznie czynnych,
biopolimerów oraz detergentów.
W celu prawidłowego zaplanowania procesu z wykorzystaniem enzymu niezbędna jest
znajomość jego aktywności. Celem niniejszej pracy było przedstawienie opisanych
w literaturze metod określania aktywności lipolitycznej enzymów izolowanych z drożdży,
wśród których można wyróżnić metody oparte na pomiarze ubytku substratu,
m.in. nefelometrię, turbidymetrię, metodę płytkową Wilhelmy’go, spektroskopię
w podczerwieni z transformacją fourierowską. Znacznie większe możliwości stwarzają
metody oparte na pojawianiu się produktów hydrolizy, a wśród nich metody wykorzystujące
barwne wskaźniki, metody alkacymetryczne, kolorymetrię, fluorymetrię, chromatografię.
Szeroka gama dostępnych technik umożliwia dobranie odpowiedniego sposobu postępowania
w zależności od właściwości badanego enzymu, dostępności aparatury, a także preferencji
osoby wykonującej pomiary.
Część doświadczalna pracy została poświęcona metodom spektrofotometrycznym,
za pomocą których określano aktywność enzymów izolowanych z drożdży z rodzaju
Candida. Zastosowano estry p-nitrofenolu palmitynian, maślan, propionian, octan, laurynian
oraz kapronian, za pomocą których określa się specyficzność substratową enzymów.
Analizując uzyskane wyniki można zauważyć, iż nawet w przypadku stosowania tego samego
substratu, ale w innych warunkach (inny bufor, rozpuszczalnik, dodatki typu guma arabska
i Triton X-100, sposób zatrzymania reakcji enzymatycznej) uzyskiwano różne wartości
aktywności. W niektórych przypadkach przeprowadzenie pomiarów spektrofotometrycznych
okazało się niemożliwe ze względu na zachodzącą samoistnie hydrolizę substratu. Biorąc pod
uwagę prostotę wykonania, i wiarygodność uzyskanych wyników, najlepsza okazała się
metoda, w której w roli substratu zastosowano roztwory palmitynianu oraz maślanu
p-nitrofenylu w izopropanolu, środowisko reakcji stanowił 1/15 M bufor fosforanowy pH 7,2,
a do zatrzymania reakcji enzymatycznej wykorzystano mieszaninę aceton-etanol (1:1 (v/v))
oraz roztwór inhibitorów proteaz.
Download