PYTANIA NA DYPLOMOWY EGZAMIN MAGISTERSKI

advertisement
PYTANIA NA DYPLOMOWY EGZAMIN MAGISTERSKI
KIERUNEK BIOLOGIA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA
Specjalność BIOLOGIA MOLEKULARNA
Rok akademicki 2010/2011
1.
Techniki
mikroskopowe
(zasady
pobierania
i
przygotowania
materiału
biologicznego do mikroskopii fluorescencyjnej; metody utrwalania i przygotowania materiałów
do mikroskopii elektronowej;
metody
barwień
charakterystyka stosowanych przeciwciał i fluorochromów;
immunofluorescencyjnych;
budowa
i
zasada
działania
mikroskopu
fluorescencyjnego i elektronowego).
2.
Sekwencje wydarzeń embriogenetycznych (geny homeotyczne i ich analogi u
człowieka; trzy osie polarności zarodka człowieka: przednio-tylna, prawo-lewa i grzbietowoboczna a cząsteczki sygnałowe; różnicowanie się komórek cewy nerwowej i rdzenia kręgowego
– hamowanie oboczne i system Delta-Notch; migracja neuronów; kierowanie stożkiem wzrostu;
macierz i czynniki troficzne; przykłady zaburzeń w migracji neuronów u człowieka).
3.
Mechanizmy rozwoju układu nerwowego (neurulacja, indukcja nerwowa, rola
kwasu retinowego, geny homeotyczne i ich rola – mutacje – w rozwoju zarodkowym ssaków i
bezkręgowców; indukcja wtórna i pączek ogonowy, wczesne kształtowanie się osi zarodka, rola
czynników wzrostu w różnicowaniu komórek).
4.
Praktyczne wykorzystanie wiedzy z enzymologii (w medycynie ludzkiej i
weterynaryjnej – diagnostyka medyczna, terapia, konstrukcja nowych leków; szczepionki;
kryminalistyka; hodowla zwierząt; przemysł spożywczy; badania naukowe).
5.
Określanie aktywności enzymów (sposoby oznaczania aktywności enzymów;
techniki oznaczania ilości enzymów i aktywności enzymatycznej; czynniki wyboru metody).
6.
Budowa enzymów a mechanizm katalizy (wyznaczanie grup ważnych dla
katalizy aminokwasów katalitycznych; określanie niezbędności jonów metali i koenzymów;
wykorzystanie inhibitorów; punktowa mutageneza; chelatory).
7.
Oddziaływanie dioksyn na człowieka i środowisko naturalne (najbardziej
toksyczne dioksyny dla człowieka i zwierząt; drogi przedostawania się dioksyn do organizmu;
konsekwencje zatrucia dioksynami).
8.
Podstawowe pojęcia stosowane w toksykologii do oceny wchłoniętej dawki
trucizny (stężenie w punkcie narażenia; intensywność; czas trwania narażenia; masa ciała;
wartość dawki: progowa, graniczna, lecznicza, toksyczna, letalna, LD50).
9.
Diagnostyka cytogenetyczna w medycynie i weterynarii (opis; uwarunkowania
genetyczne i detekcja wybranej jednostki/zespołu chorobowego o podłożu aberracyjnym)
10.
Możliwość praktycznego wykorzystania badań cytogenetycznych (w hodowli
roślin i zwierząt, taksonomii i filogenezie)
11.
Rekonstrukcje zarodków ssaków w warunkach in vitro (zapłodnienie in vitro –
człowiek, zwierzęta; klonowanie zarodkowe i somatyczne; cechy korzystne i niekorzystne oraz
problemy etyczne związane z tą technologią).
12.
Molekularne mechanizmy zapłodnienia (rozpoznanie między gametami; zmiany
w plemniku; zmiany w oocycie; powstanie zarodka).
13.
Dopasowywanie sekwencji (sequence alignment) – metody, znaczenie, typy,
dopasowania, przykłady algorytmów.
14.
Biologiczne bazy danych - sposób i formy gromadzenia danych biologicznych
w formatach cyfrowych (definicja biologicznych baz danych; model danych; formaty plików
sekwencji; dostęp do danych).
15.
Komórki macierzyste i ich wykorzystanie w biotechnologii (pochodzenie
komórek macierzystych – zarodki i tkanki dojrzałych organizmów; etapy różnicowania tych
komórek; transdyferencjacja; wykorzystanie komórek w inżynierii tkankowej, rekonstrukcji
zarodków i odtwarzaniu tkanek/narządów).
16.
Regulacja wydzielania hormonów kory nadnerczy (czynniki powodujące
wydzielanie, wpływ glikokortikoidów na mięśnie, tkankę tłuszczową i układ rozrodczy).
17.
Etapy biosyntezy oraz rola hormonów tarczycy (metaboliczne szlaki; działanie
hormonów tarczycy; regulacja wydzielania).
18.
Różnicowanie się komórek w roślinnym organizmie wielokomórkowym
(Tworzenie planu budowy organizmu; polaryzacja zygoty; segmentacja apikalno-bazalna; wzrost
nieograniczony i ograniczony; segmentacja promieniowa i obwodowa; zróżnicowanie grzbietobrzuszne organów; specyfikacja losów komórek).
19.
Metody stosowane w badaniach ekspresji genów i charakterystyka jednej z
nich na podstawie stworzonego przez siebie, teoretycznego modelu doświadczalnego
(metody: PCR, RT-PCR, Real time-PCR, ISH, mikromacierze, Northen Blot).
20.
Metody stosowane w badaniach ekspresji białek i charakterystyka jednej z
nich na podstawie stworzonego przez siebie, teoretycznego modelu doświadczalnego
(analiza Western, immunocytochemia, immunohistochemia, Elisa).
Download