ZESTAWIENIE ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN DYPLOMOWY dla

advertisement
ZESTAWIENIE ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN DYPLOMOWY
dla studentów kierunku BIOTECHNOLOGIA
specjalność BIOTECHNOLOGIA LEKÓW
STUDIA II STOPNIA
Zagadnienia z zakresu przedmiotów ogólnych
1. Modelowanie homologiczne struktur białek
2. Hierarchiczna klasyfikacja struktur białek (na przykładzie bazy CATH)
3. Mikromacierze DNA – podział i zastosowanie
4. Metody hybrydyzacji DNA
5. Zastosowanie techniki PCR w diagnostyce molekularnej – przykłady
6. Zastosowanie proteomiki w diagnostyce molekularnej. Wykorzystanie elektroforezy
dwuwymiarowej i spektrometrii mas w badaniach proteomu
7. Metody badania struktury i funkcjonowania błon biologicznych z wykorzystaniem
sond fluorogennych
8. Zastosowanie mikrokalorymetrii do badania białek
9. Metody wyznaczania masy molekularnej białek
10. Rodzaje inhibitorów enzymatycznych, mechanizmy inhibicji i inaktywacji enzymów
11. Techniki izolacji i oczyszczania enzymów
12. Zastosowania
enzymów
w
procesach
biotransformacji
w
przemyśle
farmaceutycznym
13. Dynamika molekularna – definicja i zastosowania
14. Wykres Scatcharda - założenia modelu i interpretacja wykresu.
15. Rola koenzymów w mechanizmach reakcji enzymatycznych
16. GMO jako producenci dóbr konsumpcyjnych
17. Komórki macierzyste w medycynie; hodowla tkanek i narządów do celów
medycznych
18. Stereochemia aminokwasów
19. Chemiczne modele enzymów
20. Graficzne metody prezentacji wyników pomiarowych
GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Faculty of Chemistry
ul. G. Narutowicza 11/12 • 80-233 Gdańsk, Poland • Biuro Wydziału tel.: +48 58 347-27-40, fax: +48 58 347-26-94
Dziekanat tel.: +48 58 347-13-45, fax: +48 58 347-23-40 • e-mail: [email protected]
Zagadnienia z zakresu przedmiotów specjalizacyjnych
1. Etapy powstawania nowego leku
2. Fazy badań klinicznych nowych leków
3. Antybiotyki beta-laktamowe - otrzymywanie, właściwości i zastosowania
4. Modyfikacje chemiczne antybiotyków - przykłady
5. Szczepy
drobnoustrojów
do
przemysłowego
wytwarzania
antybiotyków
-
pozyskiwanie, udoskonalanie, sposoby przechowywania.
6. Główne szlaki biosyntezy metabolitów wtórnych – biogeneza głównych klas
antybiotyków
7. Modelowanie in-silico jako element racjonalnego projektowania leków
8. Omówić zjawisko allelopatii i podać przykłady
9. Biofarmaceutyki oparte na przeciwciałach – rodzaje, sposoby konstrukcji,
zastosowania
10. Przedstawić zalety dwuwymiarowego eksperymentu COSY w porównaniu do
homonuklearnego
rozsprzęgania
spinowo-spinowego
w
procesie
przyporządkowywania sygnałów rezonansowych w widmie 1H NMR.
11. Rodzaje eksperymentów 2D NMR i informacji strukturalnych, które można uzyskać
w wyniku ich przeprowadzenia
GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Faculty of Chemistry
ul. G. Narutowicza 11/12 • 80-233 Gdańsk, Poland • Biuro Wydziału tel.: +48 58 347-27-40, fax: +48 58 347-26-94
Dziekanat tel.: +48 58 347-13-45, fax: +48 58 347-23-40 • e-mail: [email protected]
Download