Uploaded by Nika27

Kataliza1 2020 bez

advertisement
Kataliza, kataliza
heterogeniczna
Podstawowe pojęcia, definicje
Podstawowe pojęcia
•
•
•
•
•
•
•
Szybkość reakcji chemicznej, v
Równanie kinetyczne, 𝑣 = 𝑓(𝑐)
Stała szybkości reakcji chemicznej, k
Rząd reakcji (całkowity, względem składnika)
Cząsteczkowość (molekularność) reakcji
Czas połowicznej przemiany, 1/2
Zależność stałej szybkości od temperatury
Reakcje chemiczne
szybkie
wolne
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA
SZYBKOŚĆ REAKCJI
•
•
•
•
•
•
•
•
stężenie substratów
ciśnienie, jeśli reagenty są gazami
rozdrobnienie substancji
temperatura środowiska reakcji
rozpuszczalnik
katalizator
mieszanie
promieniowanie elektromagnetyczne dla reakcji
fotochemicznych
Teoria zderzeń
 musi dochodzić do
zderzeń między cząstkami
 w momencie zderzenia
musi zaistnieć korzystne
przestrzenne położenie
cząstek względem siebie
 w momencie zderzenia
energia kinetyczna cząstek
musi być wyższa od
określonej energii
minimalnej
ENERGIA AKTYWACJI minimalna energia, jaką muszą mieć reagujące
cząstki, aby ich zderzenie mogło doprowadzić do reakcji.
J. Ryczkowski, Kataliza i technologia chemiczna jako elementy postępu
cywilizacyjnego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015
‘A catalyst is a material that enhances the rate and selectivity of a
chemical reaction without itself being consumed in the reaction.’
Swedish Chemist - Jöns Jakob Berzelius (1779-1848)
Minimalizacja użycia SUROWCÓW oraz redukcja
KOSZTÓW produkcji
Bardziej efektywne wykorzystanie surowców naturalnych
J. Ryczkowski, Kataliza i technologia chemiczna jako elementy postępu
cywilizacyjnego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015
Kataliza - podstawy
Katalizą nazywa się zjawisko zmiany szybkości reakcji chemicznych
w wyniku oddziaływania na reagenty substancji zwanych katalizatorami
Katalizator definiuje się więc jako substancję, która:
- zwiększa szybkość z jaką reakcja chemiczna osiąga stan równowagi,
- sama się nie zużywa - nie występuje ona w równaniu
stechiometrycznym za wyjątkiem reakcji autokatalizy
- może zwiększać selektywność reakcji, jeżeli zwiększa szybkość tworzenia
się produktu głównego, a nie przyspiesza lub słabiej przyspiesza
reakcje uboczne
ENERGIE AKTYWACJI WYBRANYCH
REAKCJI w OBECNOŚCI i BEZ
KATALIZATORA
Równanie reakcji
przebiegającej
w fazie gazowej
Wartość energii
aktywacji bez użycia
katalizatora
Wartość energii
aktywacji z udziałem
różnych katalizatorów
3H2 + N2 → 2NH3
335 kJ/mol
wolfram: 163 kJ/mol
osm: 197 kJ/mol
2HI → H2 + I2
184 kJ/mol
platyna: 105 kJ/mol
złoto: 59 kJ/mol
2N2O → 2N2 + O2
247 kJ/mol
platyna: 138 kJ/mol
złoto: 121 kJ/mol
PRODUKTY KATALITYCZNYCH PRZEMIANY
ALKOHOLU ETYLOWEGO
A. Zawisza, UŁ. 2011
MECHANIZM DZIAŁANIA
KATALIZATORA
Reakcja chemiczna bez katalizatora:
Reakcja chemiczna z katalizatorem:
produkt końcowy + odtworzony katalizator
Katalizator a położenie stanu
równowagi
Położenie równowagi osiągnięte w obecności katalizatora:
 jest identyczne z położeniem, do którego ostatecznie
dochodzi układ bez katalizatora oraz
 katalizator może jedynie zwiększyć szybkość reakcji, która
jest termodynamicznie możliwa,
 katalizator nie może natomiast zapoczątkować reakcji,
która jest termodynamicznie niemożliwa.
Kataliza - podstawy
Katalizatory:
• Homogeniczne:
kwasy/zasady
kompleksy metali przejściowych
• Heterogenizowane homogeniczne katalizatory
• Heterogeniczne katalizatory:
katalizatory jednorodne
katalizatory na nośniku
• Biokatalizatory (enzymy)
• Autokataliza (powstający produkt wpływa na szybkość reakcji)
Kataliza homogeniczna
Kataliza heterogeniczna
Kataliza enzymatyczna
AUTOKATALIZA
MnO4- + 4Mn2+ + 8H+  5Mn3+ + 4H2O
2Mn3+ + (COO)22-  2Mn2+ + 2CO2
AUTOKATALIZA
H2O2 + 2Fe3+  2H+ + O2 + 2Fe2+
4Fe2+ + O2 + 4H+  4Fe3+ + 2H2O
Fe2+
H2O2  O2 + H2O
AUTOKATALIZA
Jodowanie acetonu:
Etap limitujący
BIOKATALIZA
• biokatalizatory występują w bardzo małych ilościach, np.
w tkankach i płynach ustrojowych ludzi, zwierząt i roślin –
ale mogę działać pozaustrojowo,
• są stereospecyficznymi, zazwyczaj bardzo aktywnymi
katalizatorami podlegającymi tym samym kinetycznym
i termodynamicznym ograniczeniom jak katalizatory
chemiczne,
• każdy enzym katalizuje ściśle określoną reakcję chemiczną,
dotyczącą określonego substratu i określonych warunków
(temperatury i pH).
BIOKATALIZA
• biokatalizatory dzieli się na trzy grupy: enzymy
(głównie białka), witaminy i hormony.
Przykłady enzymów:
• α-amylaza - enzym rozkładający skrobię, znajduje się
m.in. w ślinie
• trypsyna i chymotrypsyna – enzymy trawienne, które
rozkładają białka
• chitynaza - rozkłada chitynę (wielocukier, z którego
zbudowane są m.in pancerzyki owadów oraz ściany
komórkowe grzybów)
• inwertaza – rozkłada sacharozę (pszczoły, drożdże),
ENZYMY
• przyspieszają reakcje biochemiczne, aby
zachodziły z dostateczną wydajnością (106-1011
razy) – wysoka efektywność
• działają selektywnie → regulują procesy
metaboliczne – wspomagają utrzymanie
homeostazy
ENZYMY
Enzymy zmieniają szybkość reakcji poprzez:
• lokalne zwiększanie stężenia substratu i
utrzymanie substratów w konformacji, która
sprzyja specyficznym reakcjom chemicznym
• dostarczenie reszt aminokwasowych, których
grupy funkcyjne odgrywają specyficzną rolę w
katalizie
• obniżenie energii aktywacji dla tworzenia stanów
przejściowych
ENZYMY
• Oksydoreduktazy - przenoszą ładunki
(elektrony i jony H3O+ - protony) z cząsteczki
substratu na cząsteczkę akceptora
(dehydrogenazy, oksydazy)
• Transferazy - przenoszą daną grupę funkcyjną
(tiolową, aminową, itp.) z cząsteczki jednej
substancji na cząsteczkę innej substancji
(transaminazy, kinazy)
• Hydrolazy - powodują rozpad substratu pod
wpływem wody (hydroliza)- rozczepienie
wiązań C-C, C-O, C-N, innych
ENZYMY
• Liazy - powodują rozpad substratu bez
hydrolizy- rozszczepienie wiązań (C-C, C-O, C-N,
inne) przez eliminację atomu i wytworzenie
wiązania podwójnego)
• Izomerazy - zmieniają wzajemne położenie grup
chemicznych bez rozkładu szkieletu związku
(geometryczne zmiany w obrębie cząsteczki)
• Ligazy (syntetazy) - powodują syntezę
(połączenie) różnych cząsteczek; powstają
wiązania chemiczne przy udziale energii z ATP
ENZYMY
• laktaza – rozkłada laktozę do glukozy i galaktozy;
- działa bezpośrednio po podaniu doustnym i wywiera je
na całej długości przewodu pokarmowego;
- działa w świetle jelit i nie ulega wchłonięciu do krwi;
- zapobiega gromadzeniu się laktozy w jelicie cienkim i jej
rozkładowi przez bakterie z wytworzeniem kwasu
mlekowego,
https://www.dshs-koeln.de/institut-fuerbiochemie/doping-substanzen/dopinglexikon/e/enzym/ (katalaza – oksyreduktaza)
(dostęp: 24.10.2020)
BIOKATALIZA
Nietolerancja laktozy – spowodowana przez niewystarczająca ilość
laktazy, która zazwyczaj jest wytwarzana w organizmie. Zachodzi
wtedy reakcja:
A. Zawisza, UŁ. 2011
CENTRUM AKTYWNE
 Enzymy są typowymi dużymi proteinami, ale tylko
niewielka ich część jest zaangażowana w zachodzące
reakcje
Centrum aktywne ma dwie
składowe
miejsce katalityczne
miejsce wiążące
Model
trios-p-isomerazy
MIEJSCE AKTYWNE
Miejsce
katalityczne
Miejsce
wiążące
Gdzie reakcja zachodzi
Trzymające
substrat w
miejscu
Substrat
Enzym
SPECYFIKA DZIAŁANIA
EZNYMÓW
Specyficzność substratowa
• określa, jaki rodzaj substratu ulega przemianie przy
udziale danego enzymu
• zależy od budowy miejsca wiązania
Specyficzność działania
• katalizowanie reakcji tylko jednego typu
• katalizowanie tylko jednego z wielu możliwych
przekształceń danej substancji (cz. białkowa enzymu)
• zależna od budowy centrum katalitycznego
KLASY ENZYMÓW
 Absolutnie specyficzne




Reagujące z tylko jednym substratem.
Specyficzne dla grup
Działające na molekuły zawierające określone grupy funkcyjne.
Specyficzne dla wiązań
Katalizujące reakcje z cząsteczkami, w których występują
określone wiązania.
Steteochemicznie specyficzne
Działające tylko w obrębie izomerów D- lub L- .
IZOENZYMY
Różne enzymy wykazujące ten sam typ aktywności w różnych
organizmach lub tkankach.
KLASYFIKACJA ENZYMÓW
PROSTE
 zbudowane tylko z
aminokwasów
 grupa czynna –
specyficzne zespoły
aminokwasów
 przykłady: proteazy,
amylaza, RNaza
ENZYMY ZŁOŻONE
 z części białkowej (apoenzym) i niebiałkowej
(kofaktor)
cz. niebiałkowa trwale związana z białkową – grupa
prostetyczna
 przykłady: katalaza, peroksydaza, oksydaza
cytochromowa
cz. niebiałkowa luźno związana z białkową –
koenzym
 obie części dają łatwo się oddzielić
 żadna z nich nie jest czynna katalitycznie
 ponowne połączenie przywraca aktywność
 przykład: dehydrogenazy
WPŁYW pH NA REAKCJE
ENZYMATYCZNE
Szybkość reakcji
Większość enzymów ma
największą aktywność przy pH 7.4
Ale nie wszystkie
Denaturacja białka
enzymatycznego przy dużych
i małych wartościach pH
pH
kwasica, zasadowica – zmiana
aktywności enzymów
organizmu
WPŁYW pH NA REAKCJE
ENZYMATYCZNE
Optymalne
pH
Enzym
Źródło
pepsyna
błona śluzowa żołądka
1.5
cukraza
jelito
6.2
katalaza
wątroba
7.3
arginaza
wątroba wołowa
9.0
fosfataza
alkaliczna
kości
9.5
WPŁYW TEMPERATURY NA
REAKCJE ENZYMATYCZNE
zbyt wysoka
temperatura –
denaturacja białka
enzymatycznego
gorączka, hipotermia – zmiana aktywności enzymów
organizmu
WPŁYW STĘŻENIA SUBSTRATU
NA SZYBKOŚĆ REAKCJI ENZYMATYCZNEJ
• zwiększenie liczby cząstek mających dostateczną energię
• zwiększenie prawdopodobieństwa zderzeń ogółem, a
przez to zderzeń efektywnych
• wzrost prędkości reakcji mam miejsce do momentu
wysycenia wszystkich cząsteczek enzymu
KINETYKA REAKCJI EMZYMATYCZNYCH
• Przy stałym stężeniu enzymu:
o małe stężenia substratu niektóre cząsteczki enzymu
nie tworzą kompleksu z
substratem –nie jest
osiągnięta maksymalna
aktywność katalityczna
o maksymalna szybkość reakcjiprzy wyższym stężeniu
substratu, kiedy wszystkie
cząsteczki enzymu będą
tworzyć kompleks enzym –
substrat.
KINETYKA REAKCJI EMZYMATYCZNYCH
• zjawisko wysycenia
enzymu substratem
ogranicza szybkość
reakcji
• dalsze zwiększanie
stężenia substratu nie
może już wpłynąć na
zwiększenie
szybkości reakcji
KINETYKA REAKCJI ENZYMATYCZNYCH
Model Michalisa- Menten:
• E – enzym, S – substrat, ES – kompleks enzym–substrat,
P – produkt, k1, k-1, k2 – stałe szybkości reakcji; k-2 0
• tworzenie się kompleksu enzym-substrat – ES
• reakcja jednosubstratowa
• stężenie molowe substratu [S] jest wielokrotnie wyższe
niż stężenie molowe enzymu
KINETYKA REKACJI ENZYMATYCZNYCH
• Równanie Michealisa–Menten:
Vo – szybkość reakcji,
Vmax – wartość maksymalna szybkości reakcji,
[S] – stężenie substratu,
Km – stała Michaelisa – stężenie substratu – [S]
(mol/dm3), przy którym V0 = 1/2 Vmax , a połowa
miejsc aktywnych na enzymie jest obsadzona, miara
stabilności kompleksu ES
a - reakcja 1 rzędu,
b - reakcja o mieszanej kinetyce,
c - reakcja zerowego rzędu
KINETYKA REAKCJI ENZYMATYCZNYCH
KINETYKA REAKCJI ENZYMATYCZNYCH
• aby łatwiej otrzymać wartości stałej Michaelisa Km oraz
szybkości maksymalnej Vmax można przekształcić
równanie Michaelisa-Menten
w równanie prostej:
•
1
𝑉0
=
1
𝑉𝑚𝑎𝑥
+
𝐾𝑚
𝑉𝑚𝑎𝑥
∙
1
𝑆
wykres Lineweavera-Burka
ENZYMY
• Inhibicja - zjawisko hamowania aktywności enzymów
przez różnego rodzaju związki (inhibitory) –mechanizm
kontrolny dla procesów fizjologicznych
• Może być odwracalna i nieodwracalna (zatrucie
enzymów – trwałe uszkodzenie ich struktury)
Związki powodujące uszkodzenie
struktury enzymów, to np. cyjanki,
metale ciężkie, gazy bojowe, toksyny
grzybów (muskaryna, amanityna),
penicylina itp.
ENZYMY ALLOSTERYCZNE
• ALLOSTERYCZNY – „inna przestrzeń”
• mają więcej niż jedno miejsce aktywne
• związanie substratu w jednym miejscu przystosowuje
enzym (zmiana konformacji enzymu) na przyjęcie
kolejnego substratu → kooperacja lub efekt domina
• nie podlegają kinetyce Michaelisa-Menten
ENZYMY W DIAGNOSTYCE
MEDYCZNEJ
KATALIZATORY PRZENIESIENIA
MIĘDZYFAZOWEGO
• związki chemiczne, które bezpośrednio nie katalizują
reakcji chemicznej, lecz ułatwiają lub umożliwiają
przechodzenie poszczególnych reagentów z jednej fazy
do drugiej,
• ma to decydujące znaczenie, gdy jeden lub więcej
reagentów jest rozpuszczalnych w jednej fazie,
a nierozpuszczalnych w drugiej.
KATALIZATORY PRZENIESIENIA
MIĘDZYFAZOWEGO
• dla reagentów anionowych - czwartorzędowe sole
amoniowe R4N+X- (R-alkil lub aryl, X-halogen), np.
Bu4NBr,
• dla reagentów kationowych – etery koronowe, które
mogą się rozpuszczać w niemal wszystkich znanych
rozpuszczalnikach, dzięki zjawisku "zwijania się” i
"rozwijania”.
A. Zawisza, UŁ. 2011
KATALIZATORY PRZENIESIENIA
MIĘDZYFAZOWEGO
A. Zawisza, UŁ. 2011
Download