zał.1 - Skawina

advertisement
Załącznik Nr 1
do
Zarządzenia Nr 7/10
Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
z dnia 11 stycznia 2010r
BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
DYREKTORA MUZEUM REGIONALNEGO W SKAWINIE
( na czas nieokreślony )
I.
Wymagania niezbędne, które winien spełniać kandydat na stanowisko będące
przedmiotem konkursu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
wykształcenie wyższe
co najmniej 3 - letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych
znajomość problematyki mającej być przedmiotem działalności Muzeum
znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania instytucji kultury,
w szczególności muzeów
znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków finansowych ze
źródeł pozabudżetowych , w tym funduszy Unii Europejskiej
niekaralność
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
dodatkowym atutem kandydata będą:
1. znajomość języków obcych
2. ukończone studia lub studia podyplomowe w jednej z dziedzin związanych z
działalnością muzeum w szczególności historii, historii sztuki, archeologii,
etnografii,
kulturoznawstwa,
sztuki,
lub
organizacji
i zarządzania
3. doświadczenie w kierowaniu zespołem
4. dorobek naukowy z dziedzin związanych z działalnością muzeów
5. doświadczenie w pracy w jednostkach finansów publicznych
6. znajomość specyfiki regionu
II.
Oferty składane przez kandydatów muszą zawierać:
1. list motywacyjny
2. kwestionariusz osobowy
3. kopie
lub
odpisy
dokumentów
potwierdzających
wykształcenie
i kwalifikacje ( potwierdzone za zgodność z oryginałem )
4. udokumentowanie wymaganego stażu pracy ( kopie dokumentów
potwierdzone za zgodność z oryginałem )
5. pisemną koncepcję organizacji i zarządzania oraz działalności Muzeum
Regionalnego w Skawinie
6. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym podjecie pracy na
określonym stanowisku wystawione przez lekarza medycyny pracy
7. oświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie, że nie był karany zakazem
pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi
(wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia
zaświadczenia o niekaralności)
8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w celach przeprowadzenia niniejszego konkursu
Oferty mogą zawierać dodatkowe informacje, które kandydat uważa za ważne dla oceny jego
kandydatury, a także kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym,
zaopatrzone dopiskiem ; „ MUZEUM REGIONALNE W SKAWINIE – KONKURS”
w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy Skawina, 32-050 Skawina,
Rynek 14, pok. 1 (parter) w terminie do dnia 15 lutego 2010 do godz. 17.00 .
Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.
Z kandydatami zakwalifikowanymi do konkursu, będą przeprowadzone rozmowy
kwalifikacyjne. O terminie tych rozmów kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacje o warunkach organizacyjno – finansowych działalności Muzeum Regionalnego
w Skawinie udzielane będą w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie,
32-050 Skawina, ul. Żwirki i Wigury 11, tel. 012 276 24 12, e-mail: [email protected]
Download