Oświadczenia osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań lub

advertisement
……………………………….
Opole, dnia ……………………
Imię i nazwisko
………………………………………..
Tytuł/ stopień naukowy lub zawodowy
………………………………….
Miejsce zatrudnienia(wydział)
OŚWIADCZENIE
sporządzone na potrzeby ubiegania się jednostki o przyznanie środków
finansowych na działalność statutową w roku ……..*/
Oświadczam, że:
1. wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody**/ na zaliczenie do liczby osób
zatrudnionych na Wydziale ……………………………Politechniki Opolskiej
przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie
stosunku pracy;
2. posiadam wiedzę, że oświadczenie wyrażające zgodę mogę złożyć tylko
w jednej, wybranej przez siebie jednostce naukowej.
Oświadczenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
z których jeden złożono w sekretariacie jednostki (dziekana wydziału).
........................................................
...
Podpis składającego oświadczenie
dotyczy pracowników naukowo-dydaktycznych,
pracowników naukowych oraz pracowników naukowo-technicznych
i inżynieryjno-technicznych, zatrudnionych w celu wykonywania prac
pomocniczych w badaniach naukowych oraz prac usługowo-badawczych
**/
niepotrzebne skreślić
Podstawa prawna związana z złożeniem oświadczenia:
1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów
i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz.
U. 2010, Nr 218, poz. 1438 z późn. zm.: Dz. U. 2011, Nr 130, poz. 753 i Dz. U. 2012, poz. 532, § 6. 1.
Aktualna treść zmienionego zapisu § 6.1.: Przy przyznawaniu środków finansowych na utrzymanie potencjału
badawczego uwzględnia się ocenę wniosku sporządzoną przez zespół oraz następujące kryteria:
1) liczbę osób, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w jednostce naukowej przy
prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy, ustaloną na podstawie
corocznie składanych przez pracowników pisemnych oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do tej
liczby:
1a. Pracownicy zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w więcej niż jednej jednostce naukowej składają
oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, tylko w jednej, wybranej przez siebie jednostce. Zatrudnienie
podaje się według stanu na dzień złożenia wniosku.
*/
Download