Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego n

advertisement
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA - Wydział Cybernetyki
Oferta nr 18
MIASTO: WARSZAWA
STANOWISKO: profesor nadzwyczajny n-d, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: filozofia
DATA OGŁOSZENIA: 15.05.2014r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.05.2014 r.
LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: dydaktyka, filozofia, komunikacja marketingowa, nauki
humanistyczne, profesor.
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Wymagania dla kandydatów:
 spełnianie wymagań określonych w art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o
szkolnictwie wyższym” (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.);
 tytuł naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych o
specjalności filozofia,
 udokumentowany dorobek naukowy i publikacyjny w dziedzinie filozofii i
komunikacji marketingowej,
 doświadczenie dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć z filozofii oraz
komunikacji marketingowej,
 znajomość aktualnych trendów w zakresie filozofii oraz komunikacji marketingowej,

oświadczenie w zakresie prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie filozofii
oraz komunikacji marketingowej,

otowość do uczestniczenia w pracach naukowo-badawczych w środowisku polskim i
międzynarodowym,

biegła znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie wykładów w języku
angielskim.
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
 podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Wojskowej Akademii
Technicznej,
 kwestionariusz osobowy,
 życiorys zawodowy (CV), informacja o zainteresowaniach naukowych,
osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane
kwalifikacje,
 oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
umyślne,
 oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do
wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,
1
d
g



oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
oświadczenie, czy Wojskowa Akademia Techniczna w przypadku wygrania
konkursu będzie podstawowym miejscem pracy,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych
osobowych.
Dokumenty należy składać:
 osobiście: w sekretariacie Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii
Technicznej p. 271, budynek główny,
 listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, 00-908
Warszawa 49, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
 Pocztą elektroniczną/faksem: [email protected] /fax (022) 6837539.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
2
Download