FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

advertisement
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA – Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: mechaniki płynów, aerodynamika
DATA OGŁOSZENIA: 27.06.2014 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.09.2014 r.
LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: lotnictwo, mechanika płynów, aerodynamika stosowana, numeryczna
dynamika płynów (CFD)
OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)
Wymagania od kandydatów:






spełnienie wymagań określonych w art. 109 i 114 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.);
wykształcenie wyższe techniczne, tytuł zawodowy - magister inżynier w zakresie
mechaniki;
posiadanie udokumentowanej wiedzy z zakresu mechaniki płynów, aerodynamiki
i modelowania przepływów metodami numerycznymi (CFD);
doświadczenie dydaktyczne w prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu mechaniki
płynów, aerodynamiki – ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych;
umiejętność rozwiązywania zagadnień mechaniki płynów z wykorzystaniem metod
doświadczalnych i numerycznych (wykazanie doświadczeń w tym zakresie na podstawie np.
pracy w kołach naukowych, pracy dyplomowej, ewentualnego udziału w pracach n-b, itp.),
dobra znajomość języka angielskiego,
Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:
 podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;
 kwestionariusz osobowy;
 życiorys zawodowy (CV.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach
naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie
pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych,
 oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
 oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania
zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,
 oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.
Dokumenty należy składać:
 osobiście w sekretariacie Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT, ul. Kaliskiego 2, bud.
63, pok. 10
 listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
 pocztą elektroniczną/faksem: [email protected] /(+48) (22) 683 75 81
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: (+48) (22) 683 90 46
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Download