INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI

advertisement
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent w grupie pracowników naukowo - dydaktycznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: elektronika
DATA OGŁOSZENIA: 09.01.2017
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23.01.2017
LINK DO STRONY: www.wel.wat.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: systemy wbudowane, bezprzewodowe sieci sensorowe, programowanie w
językach C/C++/Java
OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)
Wymagania od kandydatów:
 spełnienie wymagań określonych w art.109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. "Prawo o szkolnictwie
wyższym" (Dziennik Ustaw z 2005 r., nr 164, poz.1365),
 tytuł zawodowy – magister inżynier w zakresie elektroniki i telekomunikacji,
 znajomość zagadnień z zakresu sieci komputerowych i systemów operacyjnych,
 umiejętność programowania w językach C/C++, Java,
 znajomość oprogramowania CAD Altium Designer,
 bardzo dobra znajomość systemów wbudowanych (projektowanie i programowanie),
 wiedza z zakresu metod analizy i projektowania systemów rozproszonych,
 wiedza z zakresu technik bezprzewodowych,
 umiejętność analizy i projektowania bezprzewodowych sieci sensorowych,
 udokumentowany dorobek naukowy,
 predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 umiejętność pracy w zespole i dyspozycyjność (możliwość wykonywania pracy w sobotę i w
niedzielę).
Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:
 podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT,
 życiorys zawodowy (cv.),
 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 oświadczenie czy WAT będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy,
 wykaz publikacji,
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie
pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.
Dokumenty należy składać:
 osobiście w sekretariacie Wydziału Elektroniki WAT,
 listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki,
00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
 pocztą elektroniczną/faksem: [email protected] / 261 83 94 44.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 83 76 30.
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Download