ogłoszenie

advertisement
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA – Wydział Cybernetyki
MIASTO: WARSZAWA
STANOWISKO: adiunkt n-d, pierwsze miejsce zatrudnienia, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o poznaniu i komunikacji społecznej
DATA OGŁOSZENIA: 03.02.2016
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17.02.2016
LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: dydaktyka, nauki społeczne, argumentacja, logika, retoryka,
krytyczne myślenie, filozofia, adiunkt
OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)
Wymagania od kandydatów:
 spełnianie wymagań określonych w art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 „Prawo o
szkolnictwie wyższym” (Dziennik Ustaw Nr 164 pozycja 1365 z późn. zmianami),
 stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o
poznaniu i komunikacji społecznej;
 dorobek publikacyjny z zakresu: teorii argumentacji, logiki nieformalnej, retoryki,
erystyki, komunikacji w zarządzaniu oraz bezpieczeństwie ;
 doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć z przedmiotów:
Metodologia nauk, Logika, Teoria argumentacji, Krytyczne myślenie, Erystyka i
Retoryka, Filozofia, Retoryka i Erystyka w Zarządzaniu;
 znajomość specyfiki funkcjonowania wyższej uczelni wojskowo-cywilnej oraz
zagadnień związanych z realizacją procesu dydaktycznego w tego typu placówce;
 gotowość do uczestniczenia w pracach naukowo-badawczych prowadzonych w
środowisku krajowym i międzynarodowym;
 dodatkowo: posiada wiedzę i umiejętności w zakresie nauk o filozofii oraz w zakresie
tworzenia, wdrażania i realizowania projektów badawczo-rozwojowych, kandydat
samodzielnie realizował lub brał udział w realizacji co najmniej czterech projektów
badawczych.
Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:
 podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;
 kwestionariusz osobowy;
 życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach
naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych,
 oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
 oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo
umyślne,
 oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania
zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,
 oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym miejscem pracy.
Dokumenty należy składać w terminie do 17.02.2016
 osobiście w sekretariacie Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej p.
271, budynek główny,
 listownie:
Wojskowa
Akademia
Techniczna,
Wydział
Cybernetyki,
00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
 pocztą elektroniczną/faksem: [email protected] / 261 837 539
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261839524
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Download