wniosek o przekształcenie prawa użytkowania

advertisement
……………………............….....………………..
imię i nazwisko
imiona rodziców
PESEL
…………………………………………...............
imię i nazwisko
imiona rodziców
PESEL
…………………………………................……..
adres zamieszkania ( ulica kod miejscowość)
BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA
Rynek 1
32-050 SKAWINA
WNIOSEK
o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Niniejszym wnosimy o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr
o powierzchni ………………….. …
………………………..
położonej na terenie ………………………
przy ul. ……………………………………………….
Oświadczamy, że nieruchomość ta według stanu na dzień 13 października 2005 r
wykorzystywana była na cele mieszkaniowe - zabudowana garażami.* (zakreślić
właściwe).
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr
………………………………………….………
przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Skawinie
ul. Mickiewicza 21
32-050 SKAWINA.
Załączniki:
 aktualny odpis z księgi wieczystej dla działki,
 aktualny wypis z rejestru ewidencji i kopię mapy ewidencji gruntów dla działki,
 kopia dokumentu nabycia użytkowania wieczystego
 w przypadku następcy, dokumenty potwierdzające następstwo prawne użytkownika
wieczystego ( np. postanowienie spadkowe, umowy sprzedaży lub darowizny, itp.)
 Oświadczam, że wiem, iż przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości jest odpłatne.
 Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą oraz , że jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – art.233 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r Kodeks karny (Dz.U.Nr 88, poz.553 z późn.zm).
 Opłata skarbowa w kwocie 17 zł
Skawina, dnia
………………
………………………………………....
podpis wnioskodawcy
………………………………………..
podpis wnioskodawcy
……………………............….....………………..
imię i nazwisko
imiona rodziców
PESEL
…………………………………………...............
imię i nazwisko
imiona rodziców
PESEL
…………………………………................……..
adres zamieszkania ( ulica kod miejscowość)
BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA
Rynek 1
32-050 SKAWINA
WNIOSEK
o przekształcenie prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności
nieruchomości (dot. mieszkań i garaży)
Niniejszym wnosimy o przekształcenie
…………………….…….……..…. części
wysokość udziału
udziału
w prawie użytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr
………………………o
powierzchni …………………….….
położonej na terenie miasta Skawina, zabudowanej budynkiem wielomieszkaniowym –
garażem * (zakreślić właściwe) przy ul.
…………………………………………
nr lokalu
…………..……
Oświadczamy, że nieruchomość ta według stanu na dzień 13 października 2005 r
wykorzystywana była na cele mieszkaniowe - zabudowana garażami.* (zakreślić
właściwe).
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr
………………………………………….………
przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Skawinie
ul. Mickiewicza 21
32-050 SKAWINA.
Załączniki:
 aktualny odpis z księgi wieczystej dla działki,
 aktualny odpis z księgi wieczystej dla lokalu,
 aktualny wypis z rejestru ewidencji i kopię mapy ewidencji gruntów dla działki,
 kopia dokumentu nabycia użytkowania wieczystego
 w przypadku następcy, dokumenty potwierdzające następstwo prawne użytkownika
wieczystego ( np. postanowienie spadkowe, umowy sprzedaży lub darowizny, itp.)
 Oświadczam, że wiem, iż przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości jest odpłatne.
 Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą oraz , że jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – art.233 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r Kodeks karny (Dz.U.Nr 88, poz.553 z późn.zm).
 Opłata skarbowa w kwocie 17 zł
Skawina, dnia
………………
………………………………………....
podpis wnioskodawcy
………………………………………..
podpis wnioskodawcy
Download