Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w

advertisement
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości ( j.t. Dz. U. z 2012, poz.83).
Prawo do przekształcenia mają:
- osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi
nieruchomości mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości w prawo własności
- osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, posiadające udział w użytkowaniu wieczystym,
a także ich następcy prawni.
- spółdzielnie mieszkaniowe, będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży, albo następcy
prawni spółdzielni.
Miejsce załatwiania spraw:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa nr 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, budynek b pokój nr 17
tel. 68 410 97 65, 68 410 97 66.
Wymagane dokumenty:
- wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dokument potwierdzający aktualny stan prawny nieruchomości (odpis księgi wieczystej z ostatnich
3 miesięcy),
- kserokopia umowy zawartej w formie aktu notarialnego, ustanawiającej prawo użytkowania
wieczystego.
Opłata za przekształcenie:
Zasady obliczenia opłaty za przekształcenie regulują przepisy ustawy o gospodarce
nieruchomościami. Podstawę stanowi wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę
majątkowego, Na poczet opłaty za przekształcenie zalicza się kwotę równą wartości prawa
użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień wydania decyzji
o przekształceniu.
Koszty sporządzenia operatu szacunkowego ponosi wnioskodawca.
Warunki przekształcenia:
Decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie wydaje Burmistrz Krosna Odrzańskiego. Prawo
użytkowania wieczystego przekształca się w prawo własności z dniem, w którym decyzja stała się
ostateczna. Prawomocna decyzja stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który
wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Opłata skarbowa:
Wydanie decyzji w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności podlega
opłacie skarbowej w wysokości 10 zł. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy organu
podatkowego: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim BZ WBK O/Krosno Odrzańskie
Numer konta: 91 1090 1551 0000 0000 5500 1055 Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy
dołączyć do wniosku.
……………………………………...
(imię i nazwisko wnioskodawcy)
…………………………………….
(imiona rodziców)
…………………………………….
(adres zamieszkania)
PESEL…………………………….
……………………………………
(imię i nazwisko)
……………………………………
(imiona rodziców)
……………………………………
(adres zamieszkania)
PESEL…………………………..
Krosno Odrzańskie,……………………………..
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
Wniosek
o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Na podstawie art.1 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 83) wnoszę/-simy/
o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej,
położonej w ……………….……………………...przy ul. …………………………………………oznaczonej
ewidencyjnie jako działka nr …………….. o pow. …………. m 2, i ujawnionej w księdze wieczystej
Kw …………………… prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim – V Wydział Ksiąg
Wieczystych.
Okres użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi:
- przez wnioskodawcę ………………… lat od ……………………………
- przez jego poprzedników prawnych …………………lat od …………………………
Prawo użytkowania wieczystego powstało:
- na mocy umowy notarialnej repertorium Nr ………………………………… z dnia ………………………
- na mocy decyzji administracyjnej znak ……………………………………… z dnia ………………………
- na mocy orzeczenia sądu ……………………………………………………. z dnia ………………………
Z tytułu użytkowania wieczystego uiszczam opłaty roczne ostatnią za 2013 r. w wysokości
………………….. zł.
Opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zobowiązuje się /
-jemy się/ uiścić …………………………………………………………………………………………………
- jednorazowo
- w ratach z ustaleniem hipoteki.
…………………………………………….
(podpis wnioskodawcy/-ów/)
Załączniki:
- odpis z księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego/z ostatnich
3 miesięcy/
- odpis umowy zawartej w formie aktu notarialnego
- opłata skarbowa 10 zł.
……………………………………...
(imię i nazwisko wnioskodawcy)
…………………………………….
(imiona rodziców)
…………………………………….
(adres zamieszkania)
PESEL…………………………….
……………………………………
(imię i nazwisko)
……………………………………
(imiona rodziców)
……………………………………
(adres zamieszkania)
PESEL…………………………..
Krosno Odrzańskie,……………………………..
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
Wniosek
o przekształcenie udziału w prawie użytkowania wieczystego we własność
Na podstawie art.1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 83)
w n o s z ę /-simy/ o przekształcenie przysługującego mi udziału w wysokości …………. w prawie
użytkowania wieczystego w udział w prawie własności do nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym, w którym jestem właścicielem lokalu ………..……………. nr …….…
o pow. …………. m2, położonej w ………………………………….. przy ul. ……….……………………..,
oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr ………….….. o pow. ……………….. m2 i ujawnionej
w księdze wieczystej KW …………………………… .
Prawo własności mojego lokalu ……………………….. jest ujawnione w księdze wieczystej KW
……………...................... Prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim – V Wydział Ksiąg
Wieczystych.
Okres użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi:
- przez wnioskodawcę ………………… lat od ……………………………
- przez jego poprzedników prawnych …………………lat od …………………………
Prawo użytkowania wieczystego powstało:
- na mocy umowy notarialnej repertorium Nr ……………………………. z dnia……………...……………..
- na mocy decyzji administracyjnej znak …………………………………. z dnia ………………………..….
- na mocy orzeczenia sądu ……………………………………… ………. z dnia …………………………...
W tytułu użytkowania wieczystego uiszczam opłaty roczne ostatnią za 2005 r. w wysokości ………
…….. zł.
Opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zobowiązuje się /
-jemy się/ uiścić …………………………………………………………………………………………………
- jednorazowo
- w ratach z ustaleniem hipoteki.
…………………………………………….
(podpis wnioskodawcy/-ów/)
Załączniki:
- odpis z księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego/z ostatnich
3 miesięcy/
- odpis umowy zawartej w formie aktu notarialnego
- opłata skarbowa 10 zł.
……………………………………...
(imię i nazwisko wnioskodawcy)
…………………………………….
(imiona rodziców)
…………………………………….
(adres zamieszkania)
PESEL…………………………….
……………………………………
(imię i nazwisko)
……………………………………
(imiona rodziców)
……………………………………
(adres zamieszkania)
PESEL…………………………..
Krosno Odrzańskie,……………………………..
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
Wniosek
o nieodpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości
Na podstawie art. 5 pkt …… ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 83)
w n o s z ę /-simy/ o nieodpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
do nieruchomości, położonej w……………….…………… przy ul………………..…… oznaczonej
ewidencyjnie jako działka nr …………….. o pow. …………. m 2 i ujawnionej w księdze wieczystej Kw
…………………………... prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim – V Wydział Ksiąg
Wieczystych.
Okres użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi:
- przez wnioskodawcę ………………… lat od ……………………………
- przez jego poprzedników prawnych …………………lat od …………………………
Prawo użytkowania wieczystego powstało:
- na mocy umowy notarialnej repertorium Nr ……………………………… z dnia………………………
- na mocy decyzji administracyjnej znak …………………………………… z dnia………………………….
- na mocy orzeczenia sądu ……………………………………………………z dnia………………………….
……………………………………………….
(podpis wnioskodawcy/-ów/ )
Załączniki:
- odpis z księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego/z ostatnich
3 miesięcy/
- odpis umowy zawartej w formie aktu notarialnego, ustanawiającej to prawo
- dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest następcą prawnym użytkowania wieczystego
- opłata skarbowa 10 zł.
Download