Wykaz w sprawie sprzedaży użytkownikowi

advertisement
Wójt Gminy Pokój działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości
wykaz w sprawie sprzedaży użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej
zabudowanej w obrębie miejscowości Pokój
Lp.
Opis
nieruchomości
przeznaczonej
do sprzedaży
1.
Nieruchomość
gruntowa
zabudowana
Oznaczenie
nieruchomości
wg danych
z ewidencji
gruntów
1287/182
Powierzchnia
nieruchomości
w ha
0,0495
Nr księgi
wieczystej
Przeznaczenie
nieruchomości
w planach
zagospodarowani
a przestrzennego
Forma
sprzedaży
Cena nieruchomości
Prawa lub
zobowiązania
obciążające
OP1U/00039231/0
„MN/U”–
oznaczenie w
m.p.z.p. wsi Pokój
– tereny zabudowy
mieszkaniowej
z usługami lub
rzemiosłem
nie wywołującymi
szkodliwych
uciążliwości
dla środowiska
Bezprzetargowa
Wartość prawa własności
działki – 9 414,90 zł;
Hipoteka zwykła
380 000 zł,
umowna łączna
kaucyjna
do 190 000 zł
na rzecz Banku
PKO SA
w Warszawie
Wartość rynkowa prawa
użytkowania wieczystego
wycenianej
nieruchomości – 6 967,03
zł;
Różnica pomiędzy
wartością prawa
własności a wartością
prawa użytkowania
wieczystego – 2 448,00zł;
Wniosek o sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego wpłynął 7 listopada 2014 r. Kupujący ponosi koszty
sporządzenia aktu notarialnego, wpisu w księdze wieczystej oraz innych ewentualnych kosztów wynikających z obowiązujących
przepisów. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. , Nr 261 poz. 2603 ze zm.), termin złożenia wniosku upływa 13 stycznia 2015 roku
(tj. 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu) w razie uchybienia tego terminu pierwszeństwo wygasa.
Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniu 2 grudnia 2014 roku do dnia 23 grudnia 2014 roku.
Download