przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

advertisement
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO
WŁASNOŚCI
Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości
P. Agnieszka Kokocińska
Pokój 24, tel. 065 540 86 20
Podstawa prawna:
Ustawa z 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.)
Podmioty uprawnione:
1) Osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie 13 października 2005r. użytkownikami
wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych
garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości
rolnych oraz osoby fizyczne będące następcami prawnymi tych osób.
2) Osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi
nieruchomości, niezależnie od jej przeznaczenia, w zamian za wywłaszczenie lub
przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych
tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990r., oraz osoby fizyczne będące ich następcami
prawnymi.
3) Osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział nieruchomości
wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego – stosuje się również do osób,
które nabyły udział w użytkowaniu wieczystym po dniu wejścia w życie ustawy oraz
osoby fizyczne i prawne będące ich następcami prawnymi.
Termin składania wniosku:
Najpóźniej do 31 grudnia 2012roku
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek użytkowania wieczystego bądź w przypadku współużytkowania - wszystkich
współużytkowników wieczystych
2. Odpis z księgi wieczystej (aktualny)
3. Odpis ksiąg wieczystych lokalowych jeżeli z wnioskiem występują właściciele lokali,
którym przysługuje udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu na którym
posadowiony jest ich budynek (aktualne)
4. Wypis z danych ewidencji gruntu i mapka ewidencyjna (aktualne)
5. Kopia dokumentu potwierdzającego nabycie użytkowania wieczystego
6. Ewentualne dokumenty potwierdzające następstwo prawne (np. postanowienie o
stwierdzeniu nabycia spadku, umowa sprzedaży)
W tym wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej
przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub
wykorzystywanej na cele mieszkaniowe wraz z odpowiednimi zaświadczeniami na
potwierdzenie osiągniętych dochodów.
Obligatoryjne bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności:
 90% bonifikaty od opłaty na wniosek strony, w przypadku, jeżeli nieruchomość
jest zabudowana na cele mieszkaniowe lub przeznaczona pod tego rodzaju
zabudowę na rzecz osoby fizycznej, której dochód miesięczny na jednego członka
rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku
poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłoszonego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na wniosek użytkownika wieczystego
można będzie udzielić
 50% bonifikaty, w przypadku, jeżeli będzie można udzielić osobom fizycznym,
które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed dniem 5 grudnia 1990r. oraz
ich następcom prawnym
 50% bonifikaty w odniesieniu do nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru
zabytków.
Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności w wysokości 10 zł, którą należy wpłacić w kasie tut.
Urzędu.
Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w
prawo własności nieruchomości jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu
właścicielowi opłaty z tytułu przekształcenia.
Download