Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania

advertisement
Włocławek, dnia .......................................
....................................................
Imię i Nazwisko
....................................................
Imiona rodziców
....................................................
....................................................
adres zam.
....................................................
PESEL
....................................................
Nr tel.
...........................................
Imię i Nazwisko
PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
....................................................
ul. 3-go Maja 22
Imiona rodziców
87-800 Włocławek
....................................................
....................................................
adres zam.
....................................................
PESEL
....................................................
Nr tel.
WNIOSEK
o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Na podstawie art. 1 ust. ...........ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459
z póżn. zm.), wnoszę o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości zabudowanej na cele .............................................................., położonej we
Włocławku przy ul. ................................................, oznaczonej wg ewidencji gruntów jako
działka nr .............................. k.m. ................ o pow. ............................ m2, dla której
to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr ......................... .
Prawo
użytkowania
wieczystego
powstało
na
podstawie
...................................................................................................................................................
z dnia .......................................................... .
Wysokość aktualnej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi
......................................... ,- zł. Zaległości w kwocie ......................./ brak zaległości.
Opłata należna za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność
zostanie uregulowana :
a) jednorazowo
b) w ....................... ratach rocznych.
.................................................
(własnoręczny podpis wnioskodawcy)
Załączniki:
=======
1. Aktualny odpis zupełny z księgi wieczystej
2. Kopia aktu notarialnego /decyzja administracyjna / orzeczenie sąd itp.
3. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów do celów administracyjnych
4. Opłata skarbowa w wysokości 10,- zł
Pouczenie:
Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 ze zm.) :
-
osobie fizycznej, której dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie
domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych
przepisów, organ właściwy do wydawania decyzji udziela, na jej wniosek, 90% bonifikaty od
opłaty za przekształcenia, jeżeli nieruchomość jest zabudowana na cele mieszkaniowe albo
przeznaczona pod tego rodzaju zabudowę,
W przypadku ubiegania się o powyższą bonifikatę należy złożyć oświadczenie (druk w
załączeniu) o liczbie członków w gospodarstwie domowym i wysokości uzyskanego dochodu
przez wszystkich członków gospodarstwa domowego wraz z dokumentami potwierdzającymi
wysokość dochodu tj.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
........................... ..............................................................................................................
- osobie fizycznej, która prawo użytkowania wieczystego uzyskała przed dniem 5 grudnia 1990r. oraz
jej następcom prawnym – organ właściwy do wydawania decyzji udziela, na jej wniosek 50%
bonifikaty od opłaty za przekształcenie niezależnie od tego czy nieruchomość jest zabudowana czy nie
i czy jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe czy też pod garaże. W przypadku ubiegania
się o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty za przekształcenie należy w tut. Urzędzie przedłożyć
dokumenty, potwierdzające następstwo prawne.
Download