tryb postępowania w zakresie załatwiania wniosków o

advertisement
Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie, informuje, że w dniu
2 czerwca 2009 roku wydał Postanowienie nr 492/09 w sprawie
trybu
postępowania
w
zakresie
załatwiania
wniosków
o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności:
TRYB POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZAŁATWIANIA
WNIOSKÓW O PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA
WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
1. Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności mogą wystąpić:
1) osoby fizyczne (oraz ich następcy prawni);
2) osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział
w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego
(oraz ich następcy prawni);
3) spółdzielnie
mieszkaniowe
będące
właścicielami
budynków
mieszkalnych lub garaży:
które w dniu wejścia w życie ustawy czyli w dniu 13.10.2005 r. byli
użytkownikami wieczystymi nieruchomości:
- zabudowanych na cele mieszkaniowe;
- zabudowanych garażami;
- przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe;
- przeznaczonych pod zabudowę garaży;
- rolnych (z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w planie
zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach
zabudowy na cele inne niż rolne).
2. Wnioski o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
można składać do dnia 31 grudnia 2012 r.
3. Procedura przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności rozpoczyna się z chwilą złożenia pisemnego wniosku
o przekształcenie.
4. Podmiot uprawniony, który złoży wniosek o przekształcenie ponosi koszty
związane z wyceną nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego oraz
opłaty sądowe.
5. Po złożeniu wniosku sprawdza się jego kompletność i zleca się wykonanie
wyceny oraz sporządzenie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę
majątkowego działającego na zlecenie Gminy.
6. Podmiot uprawniony zapoznaje się z treścią sporządzonego operatu
szacunkowego.
7. Na podstawie operatu szacunkowego Burmistrz Miasta wydaje decyzję
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości
8. W decyzji Burmistrz Miasta ustala opłatę z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności. Cenę nieruchomości ustala
się na podstawie jej wartości. Na poczet ceny nieruchomości gruntowej
sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą
wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną
według stanu na dzień sprzedaży.
9. Osobie fizycznej, której dochód miesięczny na jednego członka rodziny
w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku
poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Burmistrz
Miasta udziela na jej wniosek, 90% bonifikaty od opłaty, jeżeli
nieruchomość jest zabudowana na cele mieszkaniowe albo przeznaczona
pod tego rodzaju zabudowę.
10. Osobom fizycznym, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed
dniem 5 grudnia 1990 roku oraz ich następcom prawnym, Burmistrz
Miasta udziela, na ich wniosek 50% bonifikaty od opłaty.
11. Burmistrz Miasta żąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej
waloryzacji, jeżeli osoba na rzecz, której zostało przekształcone prawo
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przed
upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia, zbyła lub wykorzystała
nieruchomość na inne cele niż cele, które stanowiły podstawę udzielenia
bonifikaty. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej.
12. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości następuje nieodpłatnie na rzecz użytkowników
wieczystych lub ich następców prawnych, którym oddano nieruchomość
w użytkowanie wieczyste w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie
nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych
tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.
13. Wraz z wydaniem decyzji Burmistrz Miasta ustala w drodze
postanowienia wysokość kosztów postępowania oraz termin i sposób ich
uiszczenia.
14. Prawo użytkowania wieczystego przekształca się w prawo własności
z dniem, w którym decyzja stała się ostateczna. Decyzja taka stanowi
podstawę wpisu do księgi wieczystej.
Download