uzasadnienie - bip.poznan.pl

advertisement
PU_0673_12_U
UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA
w sprawie
warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż
określona w ustawie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości.
Zgodnie z art. 4 ust. 7 i 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.
poz. 83), na podstawie uchwały rady organ właściwy do wydania decyzji o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności może udzielić bonifikaty od opłaty z tego
tytułu. W uchwale rady określa się warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek
procentowych.
Ostatnia nowelizacja ww. ustawy rozszerzyła zakres podmiotów, które mogą dokonać
przekształcenia również na osoby prawne, bez względu na przeznaczenie nieruchomości.
Na podstawie obowiązującej uchwały Nr IX/85/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 12
kwietnia 2011 r. w sprawie bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości, bonifikaty od opłaty za przekształcenie
przyznawane są wyłącznie osobom fizycznym, a więc także właścicielom wyodrębnionych
lokali
mieszkalnych
w
budynkach
znajdujących
się
pod
zarządem
spółdzielni
mieszkaniowych. Jeżeli więc osoba fizyczna nabyła odrębną własność lokalu od spółdzielni
mieszkaniowej, przed dokonaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości uzyskuje, po spełnieniu określonych w uchwale warunków,
bonifikatę w wysokości od 10 do 80%, w zależności od wykorzystanych lat prawa
użytkowania wieczystego (licząc od pierwotnego nabywcy).
Natomiast osoba fizyczna, która nabędzie odrębną własność lokalu od spółdzielni
mieszkaniowej, po dokonaniu przez ww. spółdzielnię i innych współużytkowników
dokument poprawny pod względem językowym 2012-10-24 Anna Kołtek
wieczystych
przekształcenia
prawa
użytkowania
wieczystego
w
prawo
własności
nieruchomości, zapłaci pełną opłatę, ponieważ wcześniej spółdzielnia mieszkaniowa również
nie otrzymała bonifikaty.
Mając powyższe na względzie, przedkłada się projekt zmiany uchwały Nr IX/85/VI/2011
z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Proponuje się rozszerzenie podmiotów uprawnionych do uzyskania bonifikaty od opłaty za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
zabudowanych na cele mieszkaniowe, w związku z ustanowieniem przez spółdzielnię
mieszkaniową odrębnej własności lokali lub domów jednorodzinnych w trybie ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116
z późn. zm.).
Jednym z warunków przyznania bonifikaty spółdzielni mieszkaniowej jest jej zobowiązanie
się do zastosowania bonifikaty, w wysokości nie mniejszej niż określona w uchwale,
w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali na rzecz członków spółdzielni lub osób
niebędących członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu, lub w związku z przeniesieniem na rzecz członków spółdzielni bądź innych osób
własności lokali lub domów jednorodzinnych.
Zgodnie z art. 4 ust. 4 ww. ustawy: „Nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty zgodnie
z ust. 3, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie
redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.”. Ust. 5 zaś stanowi, iż:
„Wojewoda w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
a właściwa rada lub sejmik w stosunku do nieruchomości stanowiących własność jednostek
samorządu terytorialnego, mogą wyrazić zgodę na zastosowanie, innej niż określona w ust. 4,
stopy procentowej.” Przewidziana więc w ustawie konieczność zastosowania w stosunku do
nieuiszczonej części opłaty stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej
przez NBP wskazuje, że zastosowane oprocentowanie będzie miało charakter preferencyjny,
a więc stanowić będzie pomoc publiczną. Stopa redyskonta weksli wynosi bowiem obecnie
5%, natomiast stopa referencyjna, obliczana przy uwzględnieniu stopy bazowej (aktualnie
4,91%) oraz marży (min. 0,6%), o której mowa w Komunikacie Komisji w sprawie zmiany
metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. U. UE C 14 z 19 stycznia 2008 r.),
wynosi co najmniej 5,51%. Z powyższego wynika, iż stopa redyskonta weksli będzie niższa
niż stopa rynkowa, którą odzwierciedla stopa referencyjna. Zastosowanie więc innej stopy
procentowej wyeliminuje preferencyjny charakter wsparcia i wyłączy konieczność stosowania
przepisów pomocowych.
W związku z powyższym nowa regulacja jest niezbędna i w pełni uzasadniona.
na sesji RMP referuje: Dyrektor WGN p. Krzysztof Jonczyk
Download