wykaz - bip.poznan.pl

advertisement
Załącznik do zarządzenia Nr 24/2010/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 25.01.2010 r.
WYKAZ
nieruchomości położonej w Poznaniu
przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego
1. adres nieruchomości
ul. Drewsa 21
2. oznaczenia geodezyjne
obręb: Umultowo
arkusz: 21
działki nr:
228/36 (B) o pow. 83 m2,
228/38 (B) o pow. 2 m²,
łączna pow.: 85 m²
zapisane w KW nr: PO1P/00097669/7
3. stan własności
nieruchomości
Właścicielem ww. nieruchomości jest Miasto Poznań.
Nieruchomość jest w użytkowaniu wieczystym Uniwersyteckiej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Różany Potok”.
Znajdujący się na gruncie budynek mieszkalny (część) stanowi
odrębną nieruchomość i jest własnością użytkownika wieczystego.
4. opis nieruchomości
Nieruchomość
położona
jest
w
północnej
części
Poznania,
w podstrefie B5 miasta, w dzielnicy Umultowo i stanowi grunt pod
fragmentem budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie
szeregowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Lokalizacja nieruchomości w odniesieniu do funkcji w obrębie miasta
zalicza się do średnich.
Nieruchomość posiada przeciętną dostępność do komunikacji
1
publicznej – autobusowej oraz do infrastruktury usługowej.
Nawierzchnie ulic i chodników utwardzone.
Sąsiedztwo bezpośrednie to zabudowa mieszkalna jednorodzinna
w zabudowie szeregowej. W pobliżu znajdują się lasy komunalne.
5. sposób zagospodarowania
Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest częścią budynku
mieszkalnego w zabudowie szeregowej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą.
Fragment przedmiotowego budynku zlokalizowany jest natomiast na
działce 11/25, ark. 21, obr. Umultowo, stanowiącej własność USM
„Różany Potok”.
Przedmiotowy teren posiada pełne uzbrojenie w infrastrukturę
komunalną, tj. sieć energetyczną, gazową i wodociągową, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej.
6. cena nieruchomości
gruntowej
29.920 zł
(słownie: dwadzieściadziewięćtysięcydziewięćsetdwadzieścia
złotych 00/100)
- wartość prawa użytkowania
23.706 zł
wieczystego, według stanu na
(słownie: dwadzieściatrzytysiącesiedemsetsześć złotych 00/100)
dzień sprzedaży
wg opinii rzeczoznawcy majątkowego z dnia 30.04.2009 r.
7. cena sprzedaży
nieruchomości gruntowej
6.214 zł
(słownie: sześćtysięcydwieścieczternaście złotych 00/100)
po zaliczeniu kwoty równej
wartości prawa użytkowania
wieczystego
2
8. 8.cena sprzedaży
W dniu 15.12.2004 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę
nieruchomości gruntowej
Nr LIX/629/IV/2004 (zmienioną uchwałą Rady Miasta Poznania
po odliczeniu przyznanej
Nr XXIV/221/V/2007 z dnia 23.10.2007 r. oraz uchwałą Rady Miasta
bonifikaty na podstawie
Poznania Nr XLI/461/V/2008 z dnia 26.08.2008 r.) w sprawie
art. 68 ust. 1 pkt 9 ustawy
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
o gospodarce
gruntowych
nieruchomościami
mieszkaniowe, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz
i doliczeniu podatku VAT
użytkowników
zabudowanych,
wykorzystywanych
wieczystych
będących
na
cele
spółdzielniami
mieszkaniowymi.
Zgodnie z ww. uchwałą wysokość bonifikaty od ceny sprzedawanej
nieruchomości jest ustalana wg poniższego wzoru:
B = 100 – 5 x W wł / (W wł – W uw)
Gdzie:
B – procent bonifikaty
W wł – cena nieruchomości
W uw – wartość prawa użytkowania wieczystego.
Po podstawieniu danych do ww. wzoru bonifikata wyniesie
75,925329901 %, czyli 4.718,00 zł.
Po odjęciu ww. sumy od ceny sprzedaży do zapłaty pozostanie
1.496,00 zł.
Po doliczeniu podatku VAT w wysokości 22 % ostateczna cena
sprzedaży nieruchomości gruntowej wynosi: 1.825,12 zł
(słownie: tysiącosiemsetdwadzieściapięć złotych 12/100).
9. termin zapłaty ceny
Nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
3
10. informacje dodatkowe
Sprzedaż nieruchomości gruntowej zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze zm.) następuje za zgodą właściciela,
na rzecz jej użytkownika wieczystego, tj. Uniwersyteckiej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Różany Potok”.
Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy
prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego.
W myśl przepisu art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami, na poczet ceny nieruchomości
gruntowych zaliczono kwotę równą wartości prawa użytkowania
wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień
sprzedaży.
Z kolei zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603
ze zm.), właściwy organ może udzielić za zgodą odpowiednio
wojewody albo rady lub sejmiku, bonifikaty od ceny ustalonej
zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana
spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem odrębnej
własności lokali lub z przeniesieniem własności lokali lub domów
jednorodzinnych.
Rada Miasta Poznania w dniu 15.12.2004 r. podjęła uchwałę
Nr LIX/629/IV/2004 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych, zabudowanych,
wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, sprzedawanych w drodze
bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących
spółdzielniami mieszkaniowymi. Powyższa bonifikata od ceny
sprzedaży została udzielona indywidualnie oznaczonym nabywcom,
w tym Uniwersyteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Różany Potok”.
Powyższa uchwała została zmieniona uchwałą Rady Miasta Poznania
Nr XXIV/221/V/2007 z dnia 23.10.2007 r., na skutek zmiany przepisu
art. 68 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami,
w
związku z wejściem w życie z dniem
4
22 października 2007 r. przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r.
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 173, po. 1218).
Ponadto uchwała Nr LIX/629/IV/2004 z dnia 15.12.2004 r. została
zmieniona uchwałą Nr XLI/461/V/2008 z dnia 26.08.2008 r., w której
Rada Miasta Poznania wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty,
wyłącznie w przypadku jednorazowego uiszczenia należności z tytułu
sprzedaży nieruchomości gruntowych.
Zarząd Spółdzielni w piśmie z dnia 18.03.2009 r. oświadczył,
iż nabycie przedmiotowej nieruchomości na rzecz jej użytkownika
wieczystego następuje w związku z ustanowieniem własności lokali
w budynku zlokalizowanym na przedmiotowej nieruchomości.
Na
potwierdzenie
Mieszkaniowa
powyższego
„Różany
Potok”
Uniwersytecka
przesłała
Spółdzielnia
uchwałę
Zarządu
Spółdzielni Nr 1/P/2009 z dnia 30.01.2009 r. w sprawie określenia
przedmiotu odrębnej własności lokali w budynku zlokalizowanym na
przedmiotowej nieruchomości.
W związku z powyższym od ceny sprzedawanej nieruchomości
odlicza się kwotę przyznanej bonifikaty wyliczonej wg wzoru
zapisanego w ww. uchwale Rady Miasta Poznania.
Nabywca ponosi koszty umowy notarialnej, które określi notariusz,
oraz koszty sporządzenia operatu szacunkowego.
5
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards