UZASADNIENIE

advertisement
UZASADNIENIE
DO PROJEKTU ZARZĄDZENIA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu u zbiegu ulic: 28
Czerwca 1956 r. nr 125 - św. Jerzego - Wierzbięcice 63, przeznaczonej do
sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Nieruchomość opisana w § 1 zarządzenia stanowi własność Miasta Poznania.
Nieruchomość w części zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem szkoły, w części
zagospodarowana jako utwardzony plac oraz zieleń. Na przedmiotowym gruncie
posadowiona jest budowla ochronna (prawdopodobnie schron), która nie znajduje się
w ewidencji Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania
ani w ewidencji Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Nieruchomość jest położona na obszarze, na którym nie obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Poznania, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXI/229/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia
18.01.2008 r., przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem:
E1/Musw
- tereny zabudowy śródmiejskiej, zwartej,
średniowysokiej
o funkcji
mieszkaniowo-usługowej ogólnomiejskiej.
Powyższe potwierdził Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania w piśmie
nr UA-III-U11.6724.173.2012 z dnia 02.02.2012 r.
Dodatkowo dla tej nieruchomości Prezydent Miasta Poznania wydał decyzję Nr 91/2013
z dnia 9 sierpnia 2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy
budynku Zespołu Szkół Muzycznych wraz z niezbędną infrastrukturą, halą garażową
i miejscami parkingowymi, wjazdami i wyjazdami.
Przedmiotowa nieruchomość była przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego. Pierwszy przetarg - przeprowadzony w dniu 25 października 2012 r. zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku uczestników.
Pismem nr DEK/1399/2013 z dnia 4 marca 2013 r. Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego poinformował m.in., że: nieruchomość ta spełnia wszelkie wymogi, aby
posadowić na niej nową siedzibę dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Poznaniu,
która realizuje swoje zadania dydaktyczne w budynku przy ul. Głogowskiej 90 w Poznaniu, na
podstawie umowy najmu z Archidiecezją Poznańską na czas do końca 2016 r. (...) Wobec
powyższego wnoszę o wstrzymanie wszelkich dalszych działań przetargowych, a jednocześnie
podjęcie negocjacji w celu umożliwienia nabycia wskazanej wyżej nieruchomości przez Skarb
Państwa - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W związku z powyższym zostało wydane zarządzenie Nr 325/2013/P Prezydenta Miasta
Poznania z dnia 14.05.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej
w Poznaniu u zbiegu ulic 28 Czerwca 1956 r. nr 125 - św. Jerzego - Wierzbięcice 63,
przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, w którym cenę nieruchomości
ustalono na kwotę 8.200.000 złotych.
Kolejnym pismem nr DEK/4301/2013 z 26 sierpnia 2013 r. Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego wniósł o: obniżenie ceny wzmiankowanej nieruchomości. Deklaruję gotowość
zakupu przedmiotowej działki za cenę 2.500.000 złotych (...).
W uzasadnieniu poinformował, że: nieruchomość ta była przedmiotem przetargu, który
zakończył się wynikiem negatywnym. (...) grunt wzmiankowany przeznaczony będzie na
siedzibę szkoły publicznej, co jest celem publicznym, którego realizacja należy także do (...)
Prezydenta. Jednocześnie (...) Ministerstwo w przypadku nabycia ww. nieruchomości
zamierza wybudować na niej siedzibę Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu. W Zespole tym
kształci się wielu artystycznie uzdolnionych młodych obywateli Poznania.
Zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 27 września 2013 r., sporządzonym przez
rzeczoznawcę majątkowego Zbigniewa Mijalskiego, wartość rynkowa przedmiotowej
nieruchomości wynosi 4.576.000,- zł.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651 z późniejszymi zmianami): Nieruchomości stanowiące przedmiot własności
jednostek samorządu terytorialnego mogą być sprzedawane Skarbowi Państwa (...) za cenę
niższą niż wartość rynkowa nieruchomości. Jednocześnie, zgodnie z art. 14 ust. 5 ww.
ustawy, zawarcie wskazanej wyżej umowy sprzedaży wymaga zgody (...) rady (...)
w odniesieniu
terytorialnego.
do
nieruchomości
stanowiących
własność
jednostek
samorządu
Rada Miasta Poznania podjęła w dniu 5 listopada 2013 r. uchwałę Nr LVIII/903/VI/2013,
w której wyraziła zgodę na sprzedaż Skarbowi Państwa - Ministrowi Kultury
i Dziedzictwa Narodowego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej
w Poznaniu u zbiegu ulic: 28 Czerwca 1956 r. nr 125 - św. Jerzego - Wierzbięcice 63 - obr.
Wilda ark. 12 działka 103/2 (Bi) pow. 3.282 m2 KW PO2P/00137145/8, za cenę niższą niż
jej wartość rynkowa, tj. za kwotę 2.500.000,- zł (zwolnienie z VAT).
Prezydent Miasta Poznania upoważniony jest do zbywania nieruchomości gruntowych na
podstawie uchwały Nr LXI/840/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 października 2009 r.
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania (ze zm.).
Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami - nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli zbycie
następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi
jednostkami.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami –
prezydent miasta sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży.
Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto
informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez
ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości,
a także na stronach internetowych właściwego urzędu.
Z uwagi na powyższe wydanie zarządzenia jest słuszne i uzasadnione.
Dyrektor Wydziału
(-) Bartosz Guss
Download