Cechy fizyczne nieruchomości

advertisement
Cechy fizyczne nieruchomości
•
•
•
•
•
złożoność fizyczna,
stałość w miejscu,
trwałość,
różnorodność,
niepodzielność
Cechy ekonomiczne
nieruchomości
•
•
•
•
•
rzadkość,
lokalizacja,
współzależność,
duża kapitałochłonność,
mała płynność
Nieruchomość jako obiekt rynkowy
• jest towarem specyficznym,
• przedmiotem obrotu nie jest grunt czy
budynek, tylko prawa do nieruchomości,
• może być przedmiotem sprzedaży, zamiany,
zrzeczenia się, oddania w użytkowanie
wieczyste, najmu, dzierżawy, użyczenia itp.
• może być obciążona ograniczonymi
prawami, wnoszona jako wkład
niepieniężny do spółek, przekazywane jako
wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw
państwowych czy majątek tworzonych
fundacji.
Obrót prawami na nieruchomościach
dokonuje się w dwojakiego rodzaju
transakcjach;
• rynkowych, obejmujących kupno/sprzedaż,
najem/dzierżawę, użytkowanie, podnajem,
zamianę
• nierynkowych, obejmujących darowiznę,
spadkobranie, wywłaszczenie,
uwłaszczenie, eksmisje czy egzekucję.
Rynkiem nieruchomości nazywamy:
• działania i interakcje ludzi zajmujących się
kupnem, sprzedażą, wymianą,
użytkowaniem i rozwijaniem
nieruchomości,
• działalność gospodarczą, w wyniku której
dochodzi do wymiany towarów,
• umowę dzięki której kupujący i sprzedający
spotykają się, by ustalić cenę, za którą
dojdzie do wymiany własności
• zbiór mechanizmów, za pomocą których
przekazywane są prawa i udziały w
nieruchomościach, ustalane są ceny oraz
przemieszczanie są różne sposoby
użytkowania gruntów,
• forum do kupowania i sprzedawania, czyli
inaczej środek służący do zetknięcia
nabywcy i sprzedawcy,
• zestaw układów, w których nabywcy i
sprzedający spotkają się poprzez
mechanizm cenowy; wzajemne
oddziaływanie osób, które wymieniają
prawa własności do nieruchomości na inne
aktywa (pieniądze)
Rynek nieruchomości wyróżnia:
• RYNEK LOKAT – w którym odbywa się
transfer praw własności i zbliżonych do
własności,
• RYNEK NAJMU – na którym zawierane są
umowy, określające wzajemne prawa i
obowiązki, połączone z władaniem
nieruchomościami
W najszerszym ujęciu na rynku
nieruchomości wyróżnia się 4 podrynki:
•
•
•
•
rynek użytkowników,
rynek aktywów finansowych,
rynek działań developerskich,
rynek gruntów
RYNEK NIERUCHOMOŚCI
• jest rynkiem nieformalnym; nie ma swojej
siedziby i statutu,
• nie podlega żądnej koordynacji,
• nieprzejrzystym - trudny dostęp do
informacji o cenach transakcyjnych czy
stawkach czynszu,
• jest trudny do badań i analiz
Cechy rynku nieruchomości
jest niejednolity, co oznacza, że w
zależności od przyjętego kryterium,
wyróżnić można różne przekroje.
Najczęściej stosowane kryteria podziału to:
- przedmiotowe (wg funkcji pełnionych
przez nieruchomość),
- zasięgu przestrzennego,
- nabywanych praw do nieruchomości
- cenowe,
- jakościowe, itp.
Z uwagi na funkcje pełnione przez
nieruchomość
•
•
•
•
•
rynek można rozpatrywać w przekroju
przedmiotowym, wyróżniając:
rynek nieruchomości mieszkaniowych,
Rynek nieruchomości komercyjnych,
Rynek nieruchomości przemysłowych,
Rynek nieruchomości rolnych,
Rynek nieruchomości specjalnego
przeznaczenia
Biorąc pod uwagę kryterium
przestrzenne nieruchomości
wyróżnia się rynki:
•
•
•
•
lokalny,
regionalny,
krajowy,
międzynarodowy
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards