Zał. nr 3

advertisement
Zał. nr 3
Zasady określające możliwość uzyskania statutu Najemcy lokali
mieszkalnych w zasobach PTBS
Najemcą PTBS może zostać osoba spełniająca warunki zawarte w ustawie o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego, a więc :
1. Osoby te nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej
miejscowości
2. Suma przeciętnych miesięcznych dochodów uzyskanych przez osoby wspólnie
wynajmujące lokal mieszkalny w PTBS nie może przekroczyć ustawowo określonego
poziomu tzn. 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w woj. wielkopolskim
powiększonego o 20% w gospodarstwie jednoosobowym, o 80% w gospodarstwie
dwuosobowym , o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o
większej liczbie osób oraz
3. uczestniczy finansowo w kosztach budowy mieszkania w wysokości 30% wartości
mieszkania na podstawie odrębnej umowy partycypacyjnej.
4. wniesie kaucję zabezpieczającą umowy najmu
Ad.3 Partycypacja – wynosi 30% wartości mieszkania (zwrotna po wygaśnięciu umowy
najmu)
Wskaźnik odtworzeniowy 1m2 powierzchni użytkowej wynosi dla woj. wielkopolskiego 3.810 zł/m2. Wysokość partycypacji może ulec zmniejszeniu w zależności od wartości
inwestycji ustalonej w wyniku postępowania przetargowego na wykonawstwo generalne
inwestycji.
Ad.4 Kaucja zabezpieczająca – 12 krotność czynszu miesięcznego przypadającego na lokal
w dniu zawarcia umowy najmu ( zwrotna po wygaśnięciu umowy najmu)
Download