dnia .......................... Biuro

advertisement
…………….., dnia ..........................
Biuro: …………………………………………………………………
z siedziba w …………………………………………………………
Klient: .....................................................................................................
zam. .......................................................................................................
legitymujący się dowodem/paszportem serii ............ nr .............................
tel. ........................................
tel. kom. ...................................
email: ..............................................................................................................
NIP / PESEL ………………….........................................................................
§1
Klient zleca a Biuro zobowiązuje się - w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
- do pośrednictwa w zawarciu transakcji kupna lub najmu nieruchomości spełniającej
następujące wymagania:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
§2
1. Za wykonanie zlecenia Klient zobowiązuje się do uiszczenia prowizji w wysokości:
- przy opcji kupna 3% ceny ofertowej + VAT lecz nie mniej niB 2000 zł + VAT,
- przy opcji najmu na cele mieszkalne (łącznie z czynszem do spółdzielni) stanowiącej
równowartość miesięcznego czynszu + VAT,
- przy opcji najmu na działalność gospodarcza: stanowiącej równowartość miesięcznego
czynszu + VAT.
2. Przy opcji najmu, w przypadku zawarcia umowy przedwstępnej kupna-sprzedaży lub
umowy przenoszącej własność w/w nieruchomości Klienta w terminie 12 miesięcy od
podpisania umowy najmu, Klient zobowiązany jest uzupełnić należna dla Biura prowizje,
pomniejszona o kwotę stanowiąca zapłatę za najem.
3. W przypadku zwłoki w zapłacie prowizji dla Biura naliczane będą odsetki ustawowe.
§3
Klient oświadcza, iż pokwitowanych na wskazaniu adresowym ofert, kontaktów nie
otrzymał wcześniej z innego źródła co starannie sprawdził. Strony niniejszym
oświadczają, że późniejsze powoływanie się przez Klienta, iż jednak oferty otrzymał z
innego źródła nie zwalnia go od obowiązku zapłacenia dla Biura wymienionych w §2
prowizji. Strony niniejszym ustalają, Be pobranie oferty pochodzącej od zgłaszającego je
do obrotu oznacza także pobranie wszystkich innych ofert zgłoszonych przez tego
zgłaszającego do Biura.
§4
1. W chwili zawarcia umowy przedwstępnej lub jakiegokolwiek innego porozumienia
wiążącego obie strony biorące udział w transakcji, prowizja dla Biura płatna jest w dniu
jej podpisania w sposób i wysokości zgodnej z §2 niniejszej umowy.
2. Biuro ma prawo do prowizji w razie zawarcia przez Klienta umowy z kontrahentem,
wskazanym mu przez Biuro, bez względu na to czy oprócz wskazania kontrahenta Biuro
poczyniło jakiekolwiek dalsze działania w celu doprowadzenia do zawarcia umowy.
3. Za osobę wskazana przez Biuro uważa się również Klienta innego biura
nieruchomości, który otrzymał ofertę w wyniku działania Biura.
4. Jeżeli Klient zawrze transakcje będącą przedmiotem umowy zlecenia bez
pośrednictwa Biura, zobowiązany będzie przedstawić mu do wglądu umowę kupna sprzedaży lub najmu.
5. Jeżeli Klient nie zgłosi faktu zawarcia umowy kupna - sprzedaży lub najmu ze
wskazana przez Biuro osoba lub instytucja, a ujawni to Biuro, wówczas dla Biura
przysługiwać będzie prowizja wymieniona w §2 w podwójnej wysokości.
§5
Wypowiedzenie umowy może nastąpić w każdej chwili z zachowaniem formy pisemnej,
przy czym Biuro nie traci praw do prowizji w przypadku zawarcia przez Klienta transakcji
z osoba wskazana mu przez Biuro w trakcie trwania umowy.
§6
Biuro oświadcza, iż jest ubezpieczone od skutków prowadzenia działalności w zakresie
obrotu nieruchomościami.
§7
1. W zakresie nie unormowanym niniejsza umowa zastosowanie mieć będą przepisy
Kodeksu Cywilnego i Ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2. Do rozstrzygnięcia sporów wynikających z tej umowy będą właściwe sądy
powszechne w ………………………………….
§8
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla
każdej ze stron.
§9
W związku z art.23 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy pośrednictwa.
Klient zapoznałem się z treścią i akceptuje
.....................................
czytelny podpis Klienta
...................................................
pieczatka biura, czytelny podpis
Download