2012_wynik_finansowy

advertisement
Wynik finansowy:
Na podstawi stanów początkowych i bieżących wybranych kont oraz bieżących operacji
gospodarczych ustalić wynik finansowy. Ewidencje wyrobów gotowych firma prowadzi w cenach
stałych ewidencyjnych 4 000 za sztukę. Ewidencja kosztów prowadzona jest na 4 i 5 łącznie.
Sp. Koszty zarządu
20 000
Sp. Rozliczenie kosztów rodzajowych
80 000
Sp. Rachunek bieżący
20 000
Sp. Zużycie materiałów i energii
20 000
Sp. Koszty finansowe
32 000
Sp. Wynagrodzenia
40 000
Sp. Przychody Finansowe
12 000
Sp. Usługi obce
20 000
Sp. Straty nadzwyczajne
7 000
Sp. Wyroby gotowe (8 sztuk)
32 000
120 000 Sp. Koszty działalności podstawowej
60 000
Sp. Pozostałe przychody operacyjne
Sp. Przychody ze sprzedaży materiał. 5 000 Sp. Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych 200 000
1. Otrzymano fakturę za prenumeratę biuletynów księgowych. Płatna za cały rok z góry.: netto
1000 zł, VAT 8%
2. WB – uregulowano zobowiązanie 1008 zł.
3. PK – zarachowano w koszty bieżącego miesiąca odpowiednią kwotę kosztów prenumeraty…
4. PW – przyjęto wyroby gotowe do magazynu 6 sztuk.
5. PK – przeksięgowano rzeczywisty koszt wytworzenia wyrobów gotowych 32 800 zł.
6. PK – ustalić odchylenia od przyjętych wyrobów gotowych
…………..
7. Wz – wydano odbiorcy sprzedane wyroby gotowe 10 sztuk
8. Wystawiono fakturę za sprzedane wyroby gotowe ( cena j. netto 15 000 zł, VAT 23%)
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW
Wyróżniamy dwa rodzaje rozliczeń międzyokresowych kosztów bierne i czynne.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów występują wtedy gdy jednostka gospodarcza ponosi
koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych: koszty remontu środków trwałych, opłacone
z góry czynsze, koszty ubezpieczeń majątkowych, prenumeraty.
Bierne rozliczenia kosztów występują wtedy gdy do kosztów bieżącego okresu sprawozdawczego
zalicza się kwoty których wydatkowanie nastąpi w okresach przyszłych. Tego typu rozliczenia
międzyokresowe polegają na tworzeniu rezerw w ciężar kosztów na takie składniki kosztów, które są
przewidywane do poniesienia w przyszłości. Rezerwy na nie poniesione jeszcze koszty związane z :
dostawami energii, usługami telekomunikacyjnymi, na odprawy emerytalne, na naprawy gwarancyjne.
Zadanie 1
W styczniu otrzymano fakturę za wynajem pomieszczeń zarządu za 3 miesiące z góry. W styczniu uregulowano
fakturę.
1. Otrzymano fakturę za wynajem pomieszczeń zarządu
30 000 netto 6 600 vat 36 600 brutto
2. WB- zaplata za czynsz.
3. PK- miesięczny odpis w ciężar bieżącej działalności.
Rozwiązanie :
1. WN – Usługi obce 30 000, Vat naliczony 6 600, MA Rozrachunki z dost. i odb. 36 600, następnie
konto 490 MA 30 000 i RMK (640) czynne 30 000 -WN
2. WN – Rozr. Z dost i odb 36 600 i Rachunek bankowy 36 600
3.
WN – koszty zarządu ( 1/3 z 30 000) , MA RMK
Zadanie 2
W styczniu utworzono rezerwę na naprawy gwarancyjne na rok 2012. Przewidywana kwota to 240 000 zł.
1. PK – rezerwa za miesiąc styczeń 10 000
2. PK – rezerwa za miesiąc luty10 000
3. Faktura za wykonane naprawy gwarancyjne 21 000 netto 4660 vat 25660 brutto
Rozwiązanie :
1. WN – koszty sprzedaży , MA RMK (640)
2. WN – koszty sprzedaży , MA RMK (640)
3. WN – Usługi obce 21 000, Vat naliczony 4660, MA Rozrachunki z dost. i odb. 25460, następnie konto
490 MA 21 000 i RMK (640) bierne 21 000 WN i koszty Sprzedaży WN +1000 ( rezerwa zaksięgowana
do tej pory za styczeń- luty 20 000, koszt napraw okazał się większy 21 000 dlatego księgujemy
nadwyżkę 1000 w koszty sprzedaży WN )
Zadanie 3
ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW CZYNNE
W kwietniu 2006 spółka Alfa opłaciła przelewem płatność( 100% usługi) za ubezpieczenie majątkowe
za okres od 1 kwietnia 2006 do 31.03.2007.Firma prowadzi ewidencje kosztów na kontach zespołu 4 i
5.
ROK 2006
1.
2.
3.
4.
Otrzymano wyciąg bankowy potwierdzający dokonanie wpłaty 11 160 zł
Na podstawie otrzymanej polisy ubezpieczeniowej zaliczono w koszty ubezpieczenie majątku
Zarachowano koszty do rozliczenia w czasie
Miesięczny odpis w ciężar kosztów bieżącej działalności
Zadanie 4
ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW BIERNE
Jednostka gospodarcza w styczniu 2006 wynajęła na okres pierwszego półrocza pomieszczenia
biurowe. Planowany koszt najmu wyniósł 120 000 zł. W kwietniu otrzymano od dostawcy fakturę na
132 000 zł netto + VAT 29 040 zł = brutto 161 040 zł
1) Obliczenie stawki dla miesięcy 1,2,3 ( 120 000 : 6 = 20 000 )
a)Planowany koszt najmu za m-c 1
b)Planowany koszt najmu za m-c 2
c)Planowany koszt najmu za m-c 3
2) Otrzymano fakturę za wynajem
3) Obliczenie rzeczywistej stawki dla miesięcy 4,5,6 ………….
a) Rzeczywisty koszt najmu za m-c 4
b) Rzeczywisty koszt najmu za m-c 5
c) Rzeczywisty koszt najmu za m-c 6
Zadanie 5
Jednostka w październiku 2008 opłaciła prenumeratę czasopism za rok 2009 1665 zł
W tym samym miesiącu otrzymała fakturę. Z dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości
wynika, że jednostka odpisuje koszty prenumeraty sukcesywnie w okresie korzystania z prenumeraty.
1. WB- opłacenie prenumeraty 1665
2. Otrzymanie faktury VAT
1556,07 netto 108,93 vat
1665 brutto
Zapisy w roku 2009
1. PK-koszty prenumeraty przypadające na bieżący okres …….
Zadanie 6
Treść zadania jak w zadaniu 5 z tym, że z treści polityki rachunkowości firmy wynika, że kwotę
kosztów prenumeraty uznać można za nieistotną. Koszty w roku 2009 odpisuje się jednorazowo.
Download