wypowiedzenie-umowy

advertisement
WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU ......................., dnia .......................
Adresat:........................................
Niniejszym informuję, że zgodnie z postanowieniami paragrafu .......................... umowy najmu
zawartej dnia .........................., z dniem ...................... wypowiadam niniejszym wyżej wymienioną
umowę najmu z zachowaniem ustawowego terminu wypowiedzenia................... miesięcy.
Umowa zostaje wypowiedziana z powodu ...................... (podać powody) w związku z czym proszę
o zwrot przedmiotu najmu w terminie do dnia ........................
Data:.................... Wynajmujący: ........................
Wypowiedzenie umowy najmu lokalu
Wzór umowy-Wezwanie do zapłaty czynszu
Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu
Zbycie rzeczy najetej, zakonczenie najmu, przedawnienie roszczen
Wzór-Umowa najmu
Propozycja zawarcia umowy dzierżawy urządzeń
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download