Uchwa*a Nr XIII/117/2016 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o

advertisement
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć pierwszą deklarację do Burmistrza Trzciela
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na
danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na danej
nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Trzciela nową deklarację uwzględniając
zmiany w terminie 14 dni od daty wystąpienia zmiany.
Podstawa prawna: art. 6 m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 250)
Miejsce składania deklaracji:
Urząd Miejski w Trzcielu
ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
Dane składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję):
□ osoba fizyczna
□ osoba prawna
□ inna (jaka) …...........
Rodzaj własności/posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję):
□ właściciel
□ współwłaściciel
□ użytkownik wieczysty
□ inny posiadacz (jaki) …...........................................
Imię i nazwisko składającego deklarację (lub pełna nazwa składającego):
…..........................................................................................................................................................
Nr PESEL …............................................. Nr REGON (jeśli dotyczy) ….......................................
Adres zamieszkania (siedziba):
…...........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy: …........................................................................................................................
Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………
Miejsce położenia nieruchomości, z której odbierane będą odpady (adres):
…...........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Okoliczność powodująca konieczność złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwą pozycję):
□ deklaracja składana po raz pierwszy
□ deklaracja składana jako korekta pierwotnej deklaracji; zmiana od dnia …............................
Uzasadnienie korekty deklaracji:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Deklarowana liczba osób wspólnie zamieszkujących nieruchomość, z której odbierane będą
odpady komunalne (należy podać wszystkie osoby zamieszkujące na nieruchomości łącznie z
dziećmi): …...................... osób
Deklaracja prowadzenia zbiórki odpadów na nieruchomości (zaznaczyć właściwą pozycję):
□ deklaruję oddawanie odpadów komunalnych bez segregacji
□ deklaruję selektywną zbiórkę odpadów na nieruchomości
Deklaracja prowadzenia przydomowych kompostowników (na odpady zielone i inne
biodegradowalne) – zaznaczyć właściwą pozycję:
□ na nieruchomości prowadzony będzie przydomowy kompostownik: podać ilość odpadów
kg/m-c …..
□ na nieruchomości nie będzie prowadzonego przydomowego kompostownika
Obowiązująca wysokość stawki opłaty:
□ przy zadeklarowanej zbiórce selektywnej – 8,00 zł/osobę zamieszkującą nieruchomość/miesiąc
□ przy deklarowanym braku selektywnej zbiórki odpadów – 12,00 zł/osobę zamieszkującą
nieruchomość/miesiąc
Kwota należnej opłaty (iloczyn deklarowanej ilość osób zamieszkujących nieruchomość i stawki
obowiązującej opłaty):
…........................... zł/miesiąc
Podpis składającego deklarację:
Imię i nazwisko: ….........................................
Data składania deklaracji: …..........................
Podpis: …...................................................
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. z 2005
roku Dz.U. Nr 229 poz. 1954 ze zm.)
Do pierwszej deklaracji należy dołączyć – w przypadku posiadania – kopię umowy na odbiór
odpadów komunalnych zawartej z uprawnionym przedsiębiorcą.
OBJAŚNIENIA:
1. Osoba zamieszkująca nieruchomość – osoba przebywająca na nieruchomości z zamiarem
stałego pobytu niezależnie od miejsca zameldowania; istotny jest fakt fizycznego
przebywania. Miejsce zamieszkania może być tylko jedno dla jednej osoby.
2. Zgodnie z art. 6a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , nie złożenie
niniejszej deklaracji w wymaganym terminie albo uzasadnione wątpliwości, co do danych
w niej zawartych skutkować będzie wydaniem decyzji w sprawie ustalenia wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami.
3. Opłata płatna jest bez wezwania miesięcznie z dołu w terminie do 15. dnia każdego
miesiąca następującego po okresie miesiąca którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy
na indywidualne numery kont bankowych osób wnoszących opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
4. Każda zmiana danych mająca wpływ na wysokość opłaty zobowiązuje do złożenia nowej
deklaracji w terminie 14 dnia od zaistnienia okoliczności oraz obowiązuje już od miesiąca,
w którym te okoliczności zaistniały.
5. Osoba zamieszkująca nieruchomość – osoba przebywająca na nieruchomości z zamiarem
stałego pobytu. Niezależnie od miejsca zameldowania: istotny jest fakt fizycznego
przebywania na nieruchomości. Miejsce zamieszkania może być tylko jedno dla jednej
osoby.
6. Deklaracja dotyczy jednej zamieszkałej nieruchomości. W przypadku posiadania więcej niż
jednej zamieszkałej nieruchomości, należy złożyć odpowiadającą temu liczbę deklaracji.
Download