Starożytność w kontekście historycznym

advertisement
Dziedzictwo oświecenia
Izaac Newton
Amfiteatr w Łazienkach
Voltaire
Tryumf racjonalizmu
Oświecenie zbudowało swoją
hierarchię wartości na uwielbieniu
Rozumu. Otworzyło drogę do krytyki
tego, co zastane – w sferze nauki,
polityki, edukacji, gospodarki,
obyczajowości, życia codziennego.
Człowiek uwierzył w nieustający
postęp.
Benjamin Franklin – uczony, filozof, polityk
amerykański. Jeden z twórców Deklaracji
niepodległości. Badał zjawiska elektryczne –
uważany za twórcę piorunochronu. Zaliczany do
grona ojców założycieli Stanów Zjednoczonych.
Polityka i rządy
Równość wszystkich obywateli oraz podział władzy
na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą
– to idee wypracowane w wieku światła i rozumu.
Wprawdzie w XVIII stuleciu pozostawały utopią,
jednak z czasem dały podwaliny współczesnym
systemom ustrojowym.
Wolność, równość, braterstwo
W Deklaracji
niepodległości Stanów
Zjednoczonych (1776)
oraz Deklaracji praw
człowieka i obywatela
z (1789) zapisano:
• równość wszystkich
ludzi wobec prawa,
• prawo do wolności,
własności,
bezpieczeństwa
i oporu przeciw
uciskowi,
• wolność słowa.
Jacob Paul Laminit Zburzenie Bastylii
Wolny rynek
Jego pomysłodawca Adam Smith
dokonał wnikliwej krytyki
obowiązującego wówczas systemu
przywilejów i monopoli.
Uważał, że problemy gospodarcze
można rozwiązać jedynie poprzez
wprowadzenie całkowitej wolności
handlu. Widział świat jako kolosalny
rynek, rządzący się własnymi
prawami, którego nie należy psuć
ingerencjami z zewnątrz.
Edukacja
• zaczęto tworzyć szkoły
ludowe i przyfabryczne
dla ubogich
• w Prusach powstały
placówki dla najmłodszych,
tzw. kindergarten
(Friedrich Froebel)
• uznano podmiotowość
dziecka w procesie edukacji
• pojawiły się nowe typy
szkół średnich (szkoły
rycerskie) i wyższych
(uczelnie techniczne)
• rozgłos zyskała idea
wychowania dzieci
w zgodzie z naturą
(Jean-Jacques Rousseau)
Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827) – pisarz i pedagog,
twórca teorii nauczania początkowego, założyciel szkół ludowych
Dzieciństwo
• powstały książki pisane specjalnie dla dzieci
• pojawiły się ubranka dziecięce, które nie
byłyby miniaturą ubrań dorosłych ludzi
• w prawie dokonano rozróżnienia kar –
odmiennych dla dzieci i dla dorosłych
• uznano, że dziecko nie jest własnością
rodzica i państwo ma prawo działać w obronie
dzieci
• zaczęto krytykować stosowanie kar
cielesnych
John Locke w traktacie Myśl o wychowaniu dowodził, że
dziecko przychodzi na świat jako tabula rasa (z łac.
‘niezapisana, czysta karta’), zatem odpowiedzialność za
jego właściwą edukację spoczywa na rodzicach.
Emancypacja kobiet
Obrona praw kobiet Mary
Wollstonecraft (1792) to
praca, w której po raz
pierwszy tak odważnie
domagano się:
• dostępu do edukacji takiej
samej dla kobiet i mężczyzn,
• zmiany stosunku między
płciami – kobieta powinna
być towarzyszką mężczyzny,
a nie, jak dotąd, jego
niewolnicą.
Pierre-Louis Dumesnil Dysputa
królowej Krystyny i Kartezjusza
Download