prawa człowieka = prawa dziecka szkoła podstawowa nr 43 w

advertisement
Prawa człowieka to podstawowe standardy przysługujące każdemu człowiekowi
z tytułu człowieczeństwa, z samego faktu bycia człowiekiem.
Prawa człowieka są takie same dla wszystkich ludzi bez względu na rasę, płeć,
wyznanie, pochodzenie etniczne, przekonania polityczne lub inne, pochodzenie
społeczne, pochodzenie narodowe, orientację seksualną.
PRAWA CZŁOWIEKA = PRAWA DZIECKA
Szczególne prawa przysługują dzieciom.
Rozwój ich człowieczeństwa przebiega bowiem w specyficzny
sposób. Dziecko nie potrafi samo zadbać o siebie, nie umie
samodzielnie kształcić swojej natury. Potrzebuje
rodziców,
opiekunów i wielu innych ludzi, którzy stają się naturalnymi
"strażnikami" jego praw. Jednak dziecko potrzebuje również
specjalnego zabezpieczenia w prawie stanowionym.
PRAWA CZŁOWIEKA = PRAWA DZIECKA
Środowiskiem, które wspiera rodziców i opiekunów jest szkoła.
Nauczyciele pomagają kształtować osobowość dziecka z pełnym
poszanowaniem jego godności osobistej. Uczą nie tylko szacunku
do samych siebie, ale też do innych ludzi.
Wraz z przekazywaną wiedzą rozwijają
w młodych ludziach
umiejętności i postawy, które pomagają
im chronić swoje prawa,
respektować ogólnie obowiązujące normy i zasady życia społecznego.
We współczesnej szkole edukacja o prawach człowieka i na rzecz
tych praw jest niezbędnym elementem wychowania.
PRAWA CZŁOWIEKA = PRAWA DZIECKA
PRAWA CZŁOWIEKA = PRAWA DZIECKA

Prawa dziecka wynikające
z podstawowych praw człowieka
zapisanych w Konstytucji RP

Prawa ucznia wynikające
z obowiązku szkolnego
Prawo do opieki wychowawczej
i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
prawo do nauki,
prawo do wychowania w rodzinie,
prawo do wychowania bez przemocy,
prawo do informacji,
prawo do swobody myśli, sumienia
religii,
prawo do swobody wypowiedzi
Prawo do zapoznania się
z wewnątrzszkolnym systemem oceniania
i oceny zgodnie z jego założeniami,
Prawo do podmiotowego traktowania,
Prawo do rozwijania swoich
zainteresowań, zdolności i talentów,
Prawo do odpoczynku w czasie przerw
świątecznych i ferii,
Prawo do uzyskania pomocy w przypadku
trudności w nauce,
Prawo do korzystania z opieki zdrowotnej
oraz poradnictwa i terapii pedagogicznej
i psychologicznej
PRAWA CZŁOWIEKA = PRAWA DZIECKA
Marcin Brykczyński-
O prawach dziecka
Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym
Że dziecko to także człowiek
Tyle że jest mały.
Dlatego ludzie uczeni
Którym za to należą się brawa
Chcąc wielu dzieci los odmienić
Stworzyli dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
próbujcie dobrze zapamiętać:
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.
Tak się w wiersze poukładały Prawa dla dzieci na całym świecie
Byście w potrzebie z nich korzystały najlepiej jak umiecie.
PRAWA CZŁOWIEKA = PRAWA DZIECKA
Prace nagrodzone
w konkursie „STOP
przemocy”
10.04.2008
Prawa człowieka w kontekście podstawy programowej kształcenia
ogólnego dla szkół podstawowych
Nadrzędnym celem działań edukacyjnym szkoły jest
wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega
na harmonijnym realizowaniu przez nauczycieli zadań
w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności
i wychowania.
PRAWA CZŁOWIEKA = PRAWA DZIECKA
Uświadamianie
uczniom, że wspólnoty
takie jak: rodzina,
środowisko lokalne
i ojczyzna stanowią
wielką wartość w życiu
każdego człowieka, i że
każdy ma wobec tych
wspólnot obowiązki.
Najważniejsze wartości:
prawda, dobro, piękno
i sprawiedliwość
w otaczającym świecie.
Poszukiwanie
swojego miejsca
w świecie, świadome
korzystanie
z przysługujących
praw oraz
wypełnianie
obowiązków.
Moja postawa wobec
innych. Koleżeństwo,
przyjaźń, miłość. Prawa
moje i prawa innych.
Stosunek do środowiska
przyrodniczego
i kulturowego.
Prawa człowieka
w kontekście
podstawy
programowej
kształcenia ogólnego
dla szkół
podstawowych
Rozwijanie w uczniach
poczucia własnej
wartości oraz wiary we
własne możliwości.
Istnienia w kulturze,
przede wszystkim w jej
wymiarze
symbolicznym
i aksjologicznym, tak by
stawała się wewnętrzną
i osobistą własnością
dziecka.
Społeczeństwo. Prawa
i obowiązki
obywatelskie. Postawy
prospołeczne
i aspołeczne
Uroczystości i imprezy szkolne
Prelekcje dla uczniów i rodziców
-festyny prozdrowotne
-edukacja prawna
-imprezy organizowane przez SU
-spotkania z przedstawicielami policji
-Dzień Dziecka
-spotkania z psychologiem, pedagogiem
-Święto Rodziny
-Święto Szkoły
Prawa dziecka w różnych obszarach pracy
Szkoły Podstawowej nr 43
w Białymstoku
Gdzie szukać pomocy?
Zajęcia pozalekcyjne:
-Dyrekcja szkoły
-koła zainteresowań
-Rzecznik Praw Ucznia
-zajęcia sportowe
-Pedagog szkolny
-świetlica środowiskowa
-zajęcia muzyczne i plastyczne
-Wychowawca
-Pozostali pracownicy szkoły
PRAWA CZŁOWIEKA = PRAWA DZIECKA
JĘZYK POLSKI
HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
- Nie bądźmy ludożercami! (T. Różewicz, „List
do ludożerców”)
- Człowiek człowiekowi wilkiem, lecz ty nie daj się
zwilczyć …( E. Stachura, „Człowiek człowiekowi” )
-Dzieci i ich problemy w powieści I. Jurgielewiczowej
pt.„Ten Obcy”
- Każde dziecko ma swoje miejsce na ziemi –” Ania
z Zielonego Wzgórza” L. M. Montgomery
- Moje prawa. Prawa każdego człowieka
- Z życia rodzinnego ludów Wschodu
- Niewolnictwo - życie niegodne człowieka
- Życie rodzinne i szkolne Greków i Rzymian
-Godność i prawa człowieka we współczesnym świecie
- Holocaust – zagłada Żydów
- Włochy i Niemcy pod rządami dyktatorów
Prawa dziecka na zajęciach szkolnych
(przykładowe tematy)
GODZINA DO DYSPOZYCJI
WYCHOWAWCY
- Szkolny samorząd uczniowski. Normy i wartości
związane z pełnieniem funkcji publicznych.
- Szanujmy pracę innych ludzi !
-Bądźmy odpowiedzialni za nasze słowa i czyny.
-Poszukujemy swojego miejsca w świecie;
świadomie korzystamy z przysługujących nam praw
i wypełniamy obowiązki
UROCZYSTOŚCI SZKOLNE (festyny)
- Poznaj samego siebie!
- Dobry kolega, dobra koleżanka-podstawowe zasady
i reguły obowiązujące w relacjach z innymi.
-W naszej szkole wszyscy czują się bezpiecznie
-Portret naszej klasy – uczymy się poprawnych relacji
z innymi
PRAWA CZŁOWIEKA = PRAWA DZIECKA

Temat: Moje prawa. Prawa każdego człowieka
PRAWA CZŁOWIEKA = PRAWA DZIECKA
Cele główne

Poznanie głównych postanowień Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Budzenie odpowiedzialności za swoje postępowanie.
Cele szczegółowe
Uczeń:

Rozwija poczucie przynależności do społeczności szkolnej, państwowej,
światowej,

Poznaje wybrane artykuły Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,

Kształci umiejętność interpretacji wybranych artykułów,

Sporządza własny Katalog Praw Człowieka,

Uczy się szacunku do samego siebie i innych ludzi,

Bierze odpowiedzialności za swoje postępowanie,

Doskonali umiejętność współdziałania w zespole,

Kształci umiejętność skutecznej i efektywnej komunikacji
PRAWA CZŁOWIEKA = PRAWA DZIECKA
Metody nauczania:

pogadanka wsparta dokumentami,

pokaz – obserwacja pracy z artykułem Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,

praca z tekstem Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ,

dyskusja kierowana,

praca pod kierunkiem
Formy organizacyjne:

praca w zespołach,

praca indywidualna,

praca zbiorowa
Środki dydaktyczne:
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konstytucja RP, Statut SP43, kartki z zasadami
zachowania i postępowania, kolorowe arkusze brystolu, małe kolorowe kartki, plansze
zawierające zasady postępowania.
PRAWA CZŁOWIEKA = PRAWA DZIECKA
Przebieg lekcji:
1.


Wprowadzenie :
Podanie tematu i celów lekcji.
Krótka pogadanka i prezentacja dokumentów
regulujących życie społeczne:
-Statut SP43 w Białymstoku ,
- Konstytucja RP ,
-Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
PRAWA CZŁOWIEKA = PRAWA DZIECKA
Część główna:
2.
Kierowanie procesem przyswajania nowych wiadomości i umiejętności.

Analiza wybranego artykułu
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka wspólnie
z nauczycielem(art. 3 )

Analiza wskazanych przez nauczyciela artykułów Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
- praca w zespołach 4 - 5 osobowych (art. 5 – zespół 1, art. 8 i 12 - zespół II, art.17 i 18zespół III, art..123(1),24, 26(1)- zespół IV )
PRAWA CZŁOWIEKA = PRAWA DZIECKA
3. Prezentacja i zapisanie na tablicy efektów pracy poszczególnych zespołów - sporządzenie
KATALOGU PRAW CZŁOWIEKA.

Rozmowa na temat „Czy prawa człowieka są przestrzegane?”
PRAWA CZŁOWIEKA = PRAWA DZIECKA
4. Powiązanie wiedzy teoretycznej z praktyką.

Praca indywidualna - próba odpowiedzi na pytania:
Co mi sprawia przyjemność w kontaktach z innymi ?
Czego nie lubię w kontaktach z innymi?

Zapisanie na różnokolorowych kartkach swoich przemyśleń i umieszczenie na właściwym
arkuszu.
PRAWA CZŁOWIEKA = PRAWA DZIECKA
Praca uczniów
PRAWA CZŁOWIEKA = PRAWA DZIECKA
Dyskusja na temat zasad postępowania i zachowania.

Porządkowanie informacji.
- Praca w grupach - wykonanie plakatów - „Nie krzywdzę. Pomagam.”

PRAWA CZŁOWIEKA = PRAWA DZIECKA

Prezentacja plakatów
PRAWA CZŁOWIEKA = PRAWA DZIECKA
5. Podsumowanie

Zapamiętaj i stosuj każdego dnia poniższe wnioski:
Wniosek I
KAŻDY CZŁOWIEK BEZ WZGLĘDU
NA WIEK, WYGLĄD
I POCHODZENIE MA PRAWO
DO SPOKOJNEGO I GODNEGO ŻYCIA.
Wniosek II
KAŻDY CZŁOWIEK MA PRAWO
DO WOLNOŚCI MYŚLI, SUMIENIA
I WYZNANIA.
PRAWA CZŁOWIEKA = PRAWA DZIECKA
Helena Majewska
Aneta Polak – Karpowicz
Agnieszka Tarnowska –Sitniczuk
Andrzej Sadowski
PRAWA CZŁOWIEKA = PRAWA DZIECKA
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Download