Prezentacja 3

advertisement
Prawa Człowieka
Wykonał : Krzysztof Zajda I Ti
.
Prawa człowieka to pojęcie reprezentujące koncepcję, według której
każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, wynikające z godności
człowieka, które są niezbywalne (nie można się ich zrzec), nienaruszalne
(istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią regulowane),
naturalne i niepodzielne. Państwu przypisuje się rolę instytucji, której
zadaniem jest ochrona owych praw. Poszanowanie praw człowieka i
godności ludzkiej jest uznawane za podstawę sprawiedliwości i pokoju na
świecie.Prawa człowieka są powszechne,niezbywalne, nienaruszalne i
przyrodzone.
Międzynarodowa encyklopedia prawa publicznego podaje że
prawami człowieka są :te wolności, środki ochrony oraz
świadczenia, których respektowania właśnie jako praw, zgodnie
ze współcześnie akceptowanymi wolnościami, wszyscy ludzie
powinni móc domagać się od społeczeństwa, w którym żyją.
Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej
godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i
sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie
wzajemnie w duchu braterstwa”
— Artykuł 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Generacje praw człowieka
prawo do życia;
prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania;
prawo każdego człowieka do uznawania wszędzie jego
podmiotowości prawnej;
zakaz stosowania tortur, nieludzkiego lub poniżającego
traktowania lub karania;
zakaz trzymania człowieka w niewolnictwie lub poddaństwie;
zakaz skazywania człowieka za czyn, który nie stanowił
przestępstwa w chwili jego popełnienia;
zakaz pozbawiania wolności jedynie z powodu niemożności
wywiązania się ze zobowiązań umownych.
Pozarządowe organizacje praw człowieka
Są to międzynarodowe organizacje niezależne od
rządów krajów. Ujawniają one oraz wskazują na
działania rządów powodujące łamanie Praw
człowieka. Dokonują tego tylko metodami
pokojowymi, między innymi prowadząc edukację,
występując w szczególnych sprawach sądowych w
obronie ludzi pokrzywdzonych, organizując akcje
obywatelskie (np. pisanie listów do rządów) itp.
Amnesty International
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Human Rights Watch
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
Wzmianki o prawach człowieka zawarte
są również w :
Europejskiej Konwencja Praw Człowieka
Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka
Powszechnej Deklaracja Praw Człowieka
Polska Koalicja Social Watch
prawa konsumenta
prawa dziecka
prawa obywatelskie
prawa zwierząt
Loga organizacji :
STOP WOJNOM WOLNOŚĆ DLA LUDZI !
13 grudnia - walka o prawa człowieka
Download