PRAWA CZŁOWIEKA Trzecia Sesja Zgromadzenia ONZ

advertisement
PRAWA CZŁOWIEKA
Trzecia Sesja Zgromadzenia ONZ, obradująca w Paryżu, uchwaliła 10 grudnia 1948
roku jednomyślnie Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Dokument ten stanowi
niewątpliwie jedno z największych i najtrwalszych osiągnięć ONZ. Przetłumaczona na
większość języków świata Powszechna deklaracja Praw Człowieka zbiera oraz
porządkuje osiągnięcia i postulaty człowieka, który od wielu setek lat toczy nie
skończoną jeszcze walkę o swoją wolność i swoją godność. Oto kilka najważniejszych
zapisów Powszechną Deklarację Praw Człowieka:
§
§
§
§
§
§
Prawo do życia, wolności, równości i godności
Prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania
Prawo każdego człowieka do uznawania wszędzie jego podmiotowości prawnej
Zakaz stosowania tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania
Zakaz trzymania człowieka w niewolnictwie lub poddaństwie
Zakaz skazywania człowieka za czyn, który nie stanowił przestępstwa w chwili jego
popełnienia
§ Zakaz pozbawiania wolności jedynie z powodu niemożności wywiązania się z
zobowiązań umownych
PRAWA DZIECKA
Podstawowym aktem prawnym regulującym prawa dziecka jest przyjęta przez
Zgromadzenie ONZ Konwencja o Prawach Dziecka obowiązująca od 20 listopada 1989
roku. Konwencja obejmuje prawa i wolności osobiste, prawa socjalne, prawa
kulturalne w tym prawo do nauki i prawa polityczne. Dzieckiem w rozumieniu
Konwencji jest każda istota ludzka w wieku poniżej 18 lat, chyba, że zgodnie prawem
odnoszącym się do dziecka uzyskała ona wcześniej pełnoletniość.












Prawo do życia i rozwoju,
Prawo do tożsamości i identyczności (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza
o własnym pochodzeniu),
Prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej,
Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
Prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka
dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
Prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku
rozłączenia z nimi,
Prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej,
Prawo nie rekrutowania do wojska poniżej 15 roku życia,
Prawo do odpowiedniego standardu życia,
Prawo do ochrony zdrowia,
Prawo do zabezpieczenia socjalnego,
Prawo do wypoczynku i czasu wolnego.





Prawo do nauki (bezpłatnej i obowiązkowej w zakresie szkoły podstawowej),
Prawo do korzystania z dóbr kultury,
Prawo do informacji,
Prawo do znajomości swoich praw,
Prawo stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych.
Download