Dobry przykład zarządzania małą szkołą

advertisement
Dobry przykład zarządzania „małą szkołą”
1.Nazwa szkoły
2.Adres szkoły (ulica, numer, kod
pocztowy, miejscowość)
3.Numer telefonu
4.Adres strony internetowej
5.Adres e-mail
6.Imię i nazwisko dyrektora szkoły
7.Tytuł/nazwa/temat działania
8.Adresaci/odbiorcy/uczestnicy
9.Czas trwania działania
10.Obszar zarządzania
11. Cele działania
12.Krótki opis działania
Gimnazjum w Częstocicach
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
ul. Górna 3
27-400 Ostrowiec Św.
(41) 249 01 01
www.szkolaczestocice.kylos.pl
[email protected]
Jolanta Jeruzal
,,Dni Godności w Gimnazjum w Częstocicach’’
uczniowie klas gimnazjalnych, nauczyciele
X-XII 2016 r.
Inspirowanie i wspieranie działań nowatorskich,
innowacji i eksperymentów
- wsparcie polskiej edycji projektu realizowanego przez fundację
Global Dignity Poland pod nazwą ,,Dzień Godności’’
skoncentrowanego na rosnącym problemie hejtu i mowy
nienawiści w świecie realnym i Internecie,
- podniesienie świadomości postawy ucznia dotyczącej skutków
zjawiska hejterstwa w przestrzeni wirtualnej,
- budowanie więzi wspólnoty szkolnej opartej na tolerancji,
wyrozumiałości oraz poczuciu godności własnej i drugiego
człowieka,
- uczenie się umiejętności, które pomogą młodzieży radzić sobie z
wulgaryzmem i zachowaniami agresywnymi.
Inspiracją do realizacji projektu „Dni Godności w Gimnazjum
w Częstocicach” było włączenie się społeczności szkolnej
w obchody Światowego Dnia Godności, który przypada w każdą
trzecią środę października.
W
październiku
w
poszczególnych
klasach
zostały
przeprowadzone pogadanki i prelekcje, wprowadzające uczniów
w tematykę omawianego zagadnienia. Wszyscy uczestnicy
otrzymali materiały informacyjne, ulotki oraz teksty źródłowe.
W listopadzie odbyły się tzw. ,,Lekcje Godności’’
uzmysławiające odbiorcom istotę godności oraz problemów, jakie
powstają w wyniku jej nieposzanowania. Miały one na celu
obudzenie
wrażliwości
uczniów,
ich
umiejętności
współodczuwania z drugim człowiekiem a także rozpalania
w nich dążeń do pozytywnego działania na co dzień. Zajęcia
zostały przeprowadzone wg scenariuszy przesłanych z fundacji
Global Dignity Poland, udostępnionych przez biuro Rzecznika
Praw Dziecka - Marka Michalaka.
W ramach zaplanowanych działań uczniowie uczestniczyli
w ,,Warsztatach Godności’’, podczas których odgrywali dramy,
scenki tematyczne przedstawiające problem hejtu, czyli kulturę
obrażania innych oraz jego negację. Podczas ukierunkowywanych
rozmów i wspólnych dyskusji, uczniowie wypracowywali
rozumienie pojęcia godności jako poczucia bezpieczeństwa,
szacunku do drugiej osoby oraz troski o nią.
Gimnazjaliści pokazując, iż hejt i mowa nienawiści uderza
w godność drugiego człowieka, swój protest wyrazili w postaci
13.Efekty realizowanego działania
grupowo wykonanych plakatów.
Na korytarzu szkolnym pojawiły się tablice tematyczne pod
nazwą ,,Dni Godności w Gimnazjum w Częstocicach’’,
na których uczniowie pod kierunkiem wychowawców,
zaprezentowali zgromadzone materiały, związane z omawianym
zagadnieniem.
Tematyka godności miała swoje odzwierciedlenie w artykule pod
tytułem ,,Hejt – czyli mowa nienawiści’’ napisanym przez zespół
redakcyjny do ,,Gazetki szkolnej’’ oraz została zaakcentowana
na stronie internetowej szkoły www.szkolaczestocice.kylos.pl
Omawiane treści zostały zgłębione poprzez prezentację filmu
,,Bezpiecznie w sieci’’ i liczne dyskusje temu towarzyszące.
Uczniowie zostali uświadomieni odnośnie zagrożeń, jakie niesie
za sobą anonimowość w Internecie oraz odpowiedzialności karnej
za zamieszczanie w sieci niedozwolonych treści.
Podczas zajęć informatyki gimnazjaliści w praktyce
wykorzystywali nabytą wiedzę, poprawnie redagując treści emaili, SMS-ów oraz umiejętnie przeszukując strony internetowe.
W grudniu w
ramach rozgrywek szkolnych odbył się
międzyklasowy ,,Turniej Przyjaźni’’, którego celem było
praktyczne wprowadzenie w szkolną codzienność wypracowanej
kultury języka i szacunku dla przeciwnika, jak również
eliminowanie wulgaryzmów
towarzyszących spontanicznym
emocjom.
Trzymiesięczny projekt został zakończony ankietą diagnozującą
stopień realizacji omawianych treści oraz sporządzeniem
sprawozdania z jego realizacji. Powyższe dokumenty przesłano
do Biura Rzecznika Praw Dziecka jako dowód solidarności
społeczności gimnazjalnej z ideą poszanowania godności każdego
człowieka. Placówka otrzymała certyfikat uczestnictwa
w tegorocznej edycji ,,Dni Godności".
Wymiernym efektem akcji okazało się zminimalizowanie agresji
słownej w środowisku uczniowskim oraz zachowań agresywnych
w stosunku do rówieśników. Uczniowie z większym niż
dotychczas poszanowaniem zdania i postawy drugiej osoby,
potrafią funkcjonować w gronie kolegów i koleżanek. Odznaczają
się asertywnością przy obronie własnego zdania, unikając tzw.
,,małej agresji". W toku wszechstronnej działalności
podejmowanej w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych
i pozaszkolnych, gimnazjaliści przekonali się, iż mają możliwość
zadbania o własną godność i godność innych, poprzez własne
działania i sposób, w jaki używają dostępnych środków.
Gimnazjaliści potwierdzili, iż pozwalając, by godność była
wartością warunkującą ich działania, mogą w realny sposób
przyczynić się do zmiany świata na lepsze.
Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach przedstawionego
dobrego przykładu zarządzania „mała szkołą”.
Ostrowiec Św., 23.01.2017 r.
..........................................................
( miejscowość, data)
mgr Jolanta Jeruzal
.........................................
(podpis dyrektora szkoły)
Download