KARTA KURSU

advertisement
KARTA KURSU
Kierunek: Historia
Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, rok 2, semestr 3
Nazwa
HISTORIA NOWOŻYTNA POWSZECHNA
Nazwa w j. ang.
EARLY MODERN HISTORY
Kod
Punktacja ECTS*
Dr Paweł Konieczny
Koordynator
6
Zespół dydaktyczny
Dr Paweł Konieczny
Opis kursu (cele kształcenia)
Celem kursu są pogłębione studia nad wybranymi tematami z wczesnonowożytnej historii powszechnej. W
założeniu studia te służą zdobyciu zaawansowanej wiedzy ogólnej z epoki, oraz rozwijaniu i doskonaleniu
kompetencji i umiejętności potrzebnych do podjęcia wyzwań zawodowych.
Warunki wstępne
Wiedza
Umiejętności
Kursy
Student posiada zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu historii powszechnej
Średniowiecza.
Student opanował podstawowe umiejętności związane z gromadzeniem i
przetwarzaniem informacji pozyskiwanych ze źródeł i literatury przedmiotu
(poszukiwanie, organizacja, selekcja, analiza, krytyka i interpretacja zawartych w nich
informacji)
Historia Powszechna Średniowiecza
1
Efekty kształcenia
Efekt kształcenia dla kursu
Wiedza
Odniesienie do efektów
kierunkowych
W01: Student posiada zaawansowaną wiedzę ogólną
z zakresu objętej kursem tematyki historii powszechnej
czasów nowożytnych, w której za punkt wyjścia przyjąć
należy ogólną wiedzę historyczną na poziomie szkoły
ponadgimnazjalnej.
K_W01, 12
W02: Student zna różne kierunki badań nad epoką
wczesno nowożytną, takich jak historia polityczna,
gospodarcza, społeczna, historia wojskowości,
antropologia historyczna, gender studies itp.
K_W02
W03: Student opanował i poprawnie posługuje się
fachową terminologią z zakresu historii powszechnej
czasów nowożytnych.
K_W03
W04: Student zdaje sobie sprawę z diachronicznej i
subiektywnej natury historiografii
K_W08, 17, 19
2
Efekt kształcenia dla kursu
Umiejętności
Odniesienie do efektów
kierunkowych
U01: Student samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w
sposób uporządkowany i systematyczny, przy
zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania,
organizacji, selekcji, analizy, krytyki i interpretacji
informacji, na przykładzie objętych kursem tematów z
historii nowożytnej. Potrafi przygotować i zredagować
pracę pisemną, z wykorzystaniem szczegółowych ujęć
naukowych
K_U01, 03
U02: potrafi wskazać i omówić wzajemne relacje różnych
kierunków badań historycznych nad epoką nowożytną,
takich jak historia polityczna, społeczna, gospodarcza,
kultury, rodziny, gender studies itp.
K_U02
U03: definiuje i poprawnie stosuje pojęcia stosowane do
objaśnienia wybranych zagadnień z historii powszechnej
nowożytnej.
K_U05
U04: rozpoznaje, wykorzystuje i analizuje wybrane źródła
historyczne i teksty historiograficzne dotyczące historii
K_U06, 08
powszechnej nowożytnej. Potrafi uzyskane informacje
zorganizować, streścić, i umieścić w kontekście
historycznym.
U05: formułuje tezy i argumentuje z wykorzystaniem
poglądów różnych autorów w zakresie znanej mu
literatury fachowej z wybranych tematów historii
powszechnej nowożytnej.
K_U14
U06: komunikuje się w języku ojczystym
z zastosowaniem profesjonalnej terminologii właściwej
dla nauk historycznych.
K_U17
3
Odniesienie do efektów
kierunkowych
Efekt kształcenia dla kursu
Kompetencje
społeczne
K01: Rozumie konieczność przestrzegania norm
etycznych w pracy historyka i popularyzacji wiedzy
historycznej.
K_K01
K02: Wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w
przedstawianiu zgodnego aktualnym stanem wiedzy
historycznej obrazu dziejów i w sprzeciwianiu się
instrumentalizacji historii przez grupy narodowe,
społeczne, religijne i polityczne.
K_K03
K03: Wykazuje niezależność i samodzielność myśli,
szanując jednocześnie prawo innych osób do
wykazywania tych samych cech.
K_K10
K04: Jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata
wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach
historycznych.
K_K11
Organizacja
Forma zajęć
Ćwiczenia w grupach
Wykład
(W)
A
Liczba godzin
15
K
L
S
P
E
30
Opis metod prowadzenia zajęć
15 godzin prowadzone jest w formie wykładu. Pozostałe 30 godzin to ćwiczenia w grupach audytoryjnych,
gdzie podstawową metodą jest pogadanka i dyskusja nad wybranymi zagadnieniami z historii powszechnej
czasów nowożytnych. W trakcie zajęć przewidziane są również krótkie referaty (5-10 min.). Przez cały
semestr studenci pracują nad projektem badawczym pozwalającym kształtować i rozwijać umiejętności
warsztatowe i retoryczne.
Dostateczny – student opanował w sposób zadowalający założone dla kursu efekty kształcenia
Dobry – student orientuje się w głównych treściach kursu i dobrze opanował założone efekty kształcenia
Bardzo dobry – student biegle operuje treściami z zakresu omawianej problematyki i bardzo dobrze
opanował założone efekty kształcenia
4
W01
W02
W03
W04
U01
U02
U03
U04
U05
U06
K01
K02
K03
K04
Kryteria oceny
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Inne
Egzamin
pisemny
Egzamin ustny
Praca pisemna
(esej)
Referat
Udział w
dyskusji
Projekt
grupowy
Projekt
indywidualny
Praca
laboratoryjna
Zajęcia
terenowe
Ćwiczenia w
szkole
Gry
dydaktyczne
E – learning
Formy sprawdzania efektów kształcenia
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Aktywne, na bieżąco oceniane uczestnictwo w wykładach i ćwiczeniach, oraz
zaliczenie projektu badawczego (esej) na wybrany przez siebie temat z historii
powszechnej nowożytnej, których zaliczenie jest warunkiem dopuszczenia do
egzaminu. Kurs wieńczy egzamin ustny.
Uwagi
5
Treści merytoryczne (wykaz tematów)
Wykłady
1)
Zajęcia organizacyjne
2)
Przemiany społeczno-ekonomiczne i nowe kierunki w myśli i sztuce nowożytnej Europy – renesans
3)
Wojny włoskie – Europa wobec rywalizacji francusko-habsburskiej
4)
Francja w okresie wojen religijnych
5)
Europa w okresie przewagi francuskiej w XVII i pocz. XVIII w.
6)
Rosja w okresie przeobrażeń wewnętrznych w XVI-XVII w.
7)
Europa w okresie wojny trzydziestoletniej
8)
Absolutyzm oświecony? Przeobrażenia wewnętrzne w Austrii, Rosji i Prusach w XVIII w.
Ćwiczenia
9)
Zajęcia organizacyjne (2 godz.).
10) Pierwsze imperia kolonialne (4 godz.).
11) Doktryny Reformacji (6 godz.).
12) Francuski absolutyzm w XVII wieku (2 godz.).
13) Wstrząsy polityczne w Anglii w XVII wieku (4 godz.).
14) Jakobityzm (2 godz.).
15) Zmiany układu sił w Europie w XVIII wieku (do 1763 r.) (6 godz.).
16) Geneza Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (4 godz.).
Wykaz literatury podstawowej
1) Grzybowski S., Wielka Historia Świata, t. 6: Narodziny Świata Nowożytnego 1453-1605, Kraków 2005.
2) Wielka Historia Świata, t. 7: Świat w XVII wieku, praca zbiorowa pod red. A. Podrazy, Kraków, 2005
3) Wielka Historia Świata, t. 8: Świat w XVIII wieku, praca zbiorowa pod red. P. Franaszka, Kraków 2006.
Wykaz literatury uzupełniającej
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
Małowist M., Konkwistadorzy portugalscy, Warszawa 1991.
Parry J. H., Morskie imperium Hiszpanii, Gdańsk 1983.
Mackenney R., Europa XVI wieku: Ekspansja i konflikt, Warszawa 1997.
Leclerc J., Historia tolerancji w wieku reformacji, Warszawa, t. I i II.
Baszkiewicz J., Francuski absolutyzm XVII wieku, [w:] "Europa i świat w początkach epoki
nowożytnej", cz. 2, red. A. Mączak, Warszawa 1992, s. 219-252.
Wstęp do książki „Geneza nowożytnej Anglii”, red. A. Mączak, Warszawa 1968.
Munck T., Europa XVII wieku: 1598-1700, Warszawa 1998.
Grzybowski S., Pretendenci i górale: z dziejów unii szkocko-angielskiej, Warszawa 1971.
Rostworowski E., Historia powszechna XVIII wiek, Warszawa 1994.
Black J., Europa XVIII wieku: 1700-1789, Warszawa 1997.
Rusinowa I., Geneza Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn.: (Unia z lat 1774-1783),
Warszawa 1974.
Braudel F., Gospodarka, kapitalizm i kultura materialna w XVI-XVIII w.
6
Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)
Ilość godzin w kontakcie z
prowadzącymi
Ilość godzin pracy studenta
bez kontaktu z
prowadzącymi
Wykład
15
Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)
30
Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym
4
Lektura w ramach przygotowania do zajęć
30
Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu
30
Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat
(praca w grupie)
Przygotowanie do egzaminu
Ogółem bilans czasu pracy
Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika
30
139
6
7
Download