Sytuacja wyznaniowa w Europie nowożytnej

advertisement
Nazwa jednostki
Nazwa kierunku
(specjalności)
Instytut Historii, Wydział Nauk Humanistycznych
Historia, stacjonarne studia I stopnia, rok II
Nazwa przedmiotu
Historia powszechna XVI-XVIII wieku. Sytuacja wyznaniowa w
Europie nowożytnej (konwersatorium)
Przedmioty
wprowadzające Brak
(prerekwizyty) oraz
wymagania
wstępne
2×30
Liczba godzin
zajęć
dydaktycznych
4
Liczba punktów
ECTS
Założenia i cele Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów ze zróżnicowaną sytuacją
wyznaniową w różnych państwach Europy od początków XVI do schyłku
przedmiotu
XVIII wieku, dynamiką zmian społeczno-religijnych i polityczno-religijnych,
podstawową faktografią dotyczącą przedstawianych wydarzeń, a także
wyposażyć studentów w umiejętność dokonywania ocen i porównań
dotyczących omawianych zjawisk i procesów, oraz rozwijać umiejętność
myślenia przyczynowo-skutkowego.
Metody i pomoce
dydaktyczne
Forma i warunki
zaliczenia
Konwersatorium z wykorzystaniem różnych metod prowadzenia zajęć:
referatów, dyskusji, prób analizy źródeł
kolokwium pisemne, ewentualne zaliczenie ustne podstawowej faktografii,
aktywny udział w zajęciach
Treści
programowe
Dynamika zmian wyznaniowych w Europie od schyłku średniowiecza do
końca XVIII wieku; geograficzne zróżnicowanie Europy pod względem
wyznaniowym w epoce nowożytnej; Żydzi w Europie nowożytnej;
Reformacja, przyczyny, przebieg, skutki społeczne i polityczne, doktryny
religijne i społeczne wyznań reformowanych; Sobór trydencki i jego
znaczenie; upadek idei uniwersalnego Cesarstwa chrześcijańskiego w Europie
nowożytnej; powiązanie procesów tworzenia nowoczesnego państwa
narodowego i ewolucji sytuacji prawno-wyznaniowej; różne modele sytuacji
prawnej poddanych w państwach o społeczeństwach wielowyznaniowych;
unie religijne w Europie nowożytnej; Moskwa i Turcja – dwaj spadkobiercy
Rzymu, ideologia religijna na służbie państwa; ortodoksja, herezja i schizma
w Kościołach Europy w epoce nowożytnej; działalność misyjna
Europejczyków na innych kontynentach
Literatura
Literatura podstawowa:
Historia Europy, praca zbiorowa, Warszawa 1994.
B. Kumor, Historia Kościoła, cz. 6: Czasy nowożytne. Kościół w okresie
absolutyzmu i Oświecenia, Lublin 1985.
E. Roztworowski, Historia powszechna. Wiek XVIII, wyd. 4, Warszawa 1994.
Z. Wójcik, Historia powszechna XVI-XVII wieku, wyd. 4 popr., Warszawa
1991.
Literatura uzupełniająca:
P. Chaunu, Cywilizacja wieku Oświecenia, przeł. E. Bąkowska, Warszawa
1989.
P. Chaunu, Czas reform. Historia religii cywilizacji (1250-1550), przeł. J.
Grosfeld, Warszawa 1989.
J. Krasuski, Historia Niemiec, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998.
H. Tüchle, C. A. Bouman, Historia Kościoła, t. 3: (1500-1715), przeł. J.
Piesiewicz, Warszawa 1986.
Osoba prowadząca
zajęcia (autor
sylabusa)
dr Jacek Chachaj
Download