Propozycje tematów prac licencjackich

advertisement
Propozycje tematów prac licencjackich
GŁÓWNA ZASADA
dotycząca wyboru tematu pracy
Temat pracy powinien być tak sformułowany, aby jasno zeń wynikało, jaki problem – filozoficznie ważki – autorka/autor zamierza
opracować, oraz do jakich konkretnych autorów, tytułów dzieł naukowych lub nurtów filozoficznych bądź kontekstów
historycznych będzie się odnosić. Dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza w fazie wstępnego przygotowania pracy, jest sformułowanie
tematu w formie pytania.
Podane poniżej przykładowe zagadnienia mają charakter roboczy i wymagają uszczegółowienia. Należy je potraktować jedynie jako inspirację!

Naturalistyczna geneza zasad etycznych w ujęciu Davida Hume’a.

Wpływ emocji i uczuć na kształtowanie jaźni w ujęciu Antonio R. Damasio.

Filozofia jako ćwiczenie duchowe w ujęciu Pierre’a Hadot.

Czym jest filozofia? Przegląd najważniejszych pojęć, terminów i autodefinicji filozofii w tradycji greckiej, chrześcijańskiej i hinduskiej (P. Hadot, J.
Domański, W. Halbfass).

Kulturowe uwarunkowania tożsamości podmiotowej. Rozważania w oparciu o współczesną filozofię umysłu i feministyczną krytykę kultury (np. Judith
Butler).

Pojęcie racjonalności w kontekście tradycji greckiej, judeo-chrześcijańskiej oraz hinduskiej (Ateny, Jerozolima i Waranasi – stanowiska Lwa Szestowa,
Wilhelma Halbfassa, Arindama Chakrabartiego).

Medytacja jako działanie etyczne (tradycja buddyjska i hinduska).

Problemy z definicją dzieła sztuki na gruncie estetyki współczesnej (W. Tatarkiewicz, Arthur Danto, George Dickie).
Rozważając wybór danego tematu, pamiętaj, aby dookreślić trzy zasadnicze kwestie:
(1) Jaki wybierasz problem filozoficzny / zagadnienie do rozpatrzenia / pytanie do rozważenia?
(2) Jakiego wybierasz autora / autorów / nurt filozoficzny, którego stanowisko chcesz rozpatrzyć?
(3) Na jakich głównych tekstach źródłowych chcesz się oprzeć? Będą one stanowić punkt wyjścia dla przedstawianych w pracy wywodów i analiz.
(1) Problem filozoficzny / zagadnienie do rozpatrzenia /
pytanie do rozważenia
(3) Główne teksty źródłowe, stanowiące punkt wyjścia dla
przedstawianych w pracy wywodów i analiz
(2) Wybrany autor / autorzy / nurt
filozoficzny, którego stanowisko
rozpatruję
TEMAT:
Johna R. Searle’a koncepcja świadomości.
Natura świadomości / Czym jest świadomość? Koncepcja
emergentyzmu / antymaterializm i antyfunkcjonalizm Searle’a /
koncepcja Seare’a jako sprzeciw wobec kartezjanizmu
John R. Searle



Umysł. Krótkie wprowadzenie, przeł. J. Karłowski, Rebis, Poznań
2010.
Umysł na nowo odkryty, przeł. T. Baszniak, PIW, Warszawa 1999.
Umysł, mózg i nauka, przeł. J. Bobryk, PWN, Warszawa 1995
TEMAT:
Czy świadomość można wyjaśnić redukcyjnie? Główne tezy Świadomego umysłu Davida Chalmersa
Natura świadomości / Czym jest świadomość? Czy można
zbudować teorię świadomości? Wieloznaczność pojęcia umysłu na
gruncie współczesnej filozofii/ Czy zjawiska mentalne dają się
sprowadzić do zjawisk fizycznych?
David Chalmers

Świadomy umysł. W poszukiwaniu teorii fundamentalnej, przeł. M.
Miłkowski, PWN, Warszawa 2010.
TEMAT:
Jak to jest być nietoperzem? Thomasa Nagela koncepcja subiektywności.
Subiektywność a obiektywność, znaczenie pierwszoosobowego
dostępu do zjawisk mentalnych, stanowisko Thomasa Nagela na tle
współczesnej debaty na temat natury umysłu.
Thomas Nagel


Widok znikąd, przeł. C. Cieśliński, Aletheia, Warszawa 1997.
Pytania ostateczne, przeł. A. Romaniuk, Aletheia, Warszawa
1997.
Download