karta przedmiotu Prawo finansowe samorządu - e

advertisement
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KARTĘ:
dr Wojciech Fill (kontakt:[email protected] lub [email protected])
I.
Informacje podstawowe
II.
Nazwa przedmiotu
Prawo finansowe samorządu
terytorialnego
Nazwa przedmioty w j. angielskim
Financial law of local government
Język prowadzenia przedmiotu
Polski
Kategoria przedmiotu
kierunkowy
Typ studiów
I stopień
Rok studiów / semestr
III rok/I semestr
Liczba godzin z podziałem na wykład i
ćwiczenia
Studia stacjonarne 15 h W, 15 h Ćw
Liczba punktów ECTS
4
Studia niestacjonarne 9 h W, 9 h ćw
Cele przedmiotu
C1
III.
Wstępne wymagania
A Ukończony kurs z wstępu do prawa lub prawoznawstwa oraz znajomość
podstawowych pojęć i regulacji z zakresu prawa cywilnego i finansów publicznych
IV.
Opis realizowanych efektów kształcenia (W/U/KS)
Efekt Rodzaj
Opis
Po zakończeniu przedmiotu, student:
E1
W
definiuje elementy konstrukcji budżetowych i
podatkowych oraz opisuje strukturę każdego z
nich. Potrafi dokonać charakterystyki każdego,
objętego przedmiotem zajęć, rozwiązania
prawnofinansowego oraz określić jego miejsce
w systemie prawa, a także funkcje
Odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
K_W01
K_W03
K_W08
V.
Lp.
E2
U
identyfikuje poszczególne instytucje prawa
finansowego w konkretnej ustawie oraz
dokonuje subsumpcji konkretnych stanów
faktycznych do odpowiednich unormowań
prawnych. Potrafi ustalić wysokość podstawy
opodatkowania, kwotę należnego podatku oraz
zastosować w odpowiedni sposób ulgi,
zwolnienia oraz wyłączenia podatkowe
K_U05
E3
KS
jest świadomy zmienności szczególowych
regulacji prawa finansowego i wiążącej się z
tym konieczności ciągłej aktualizacji swojej
wiedzy; posiada kompetencje do podjęcia
dalszych, szczegółowych studiów nad
finansowym prawem wspólnotowym, a także
innymi niż podatek instytucjami prawa
daninowego
K_K01
K_K05
Treści kształcenia
Tematy zajęć
Liczba godzin
Wykłady
Ćwiczenia
Analiza rozwiązań normatywnych w zakresie zagadnień
ogólnych finansów publicznych samorządu terytorialnego
1
1/2
Pojęcie budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz
wieloletnich planów finansowych
1
1
Charakterystyka regulacji normujących dyrektywność
budżetu
1
1/2
Analiza normatywnych możliwości w zakresie powiązań
finansowych między budżetami różnych szczebli
1
1
Analiza uregulowań związanych z zapewnieniem jawności
finansów publicznych
1
1
Normatywne ujęcie zasady szczegółowości budżetu
1
1
Struktura oraz funkcje rezerw budżetowych oraz kompetencje
w zakresie ich rozdysponowywania
1
Warianty równoważenia budżetu oraz źródła pokrywania
deficytu budżetowego i innych pożyczkowych potrzeb
budżetów samorządowych.
1
Rodzaje i struktura długu publicznego. Zarządzanie długiem
publicznym.
1
Analiza przepisów w zakresie struktury i funkcji dochodów
własnych oraz zasad
i kryteriów podziału
subwencji ogólnej oraz charakterystyka dotacji celowych.
1
2
Regulacja procedury budżetowej z uwzględnieniem zasad i
kompetencji w zakresie projektowania, uchwalania,
wykonywania budżetu oraz sprawozdawczości budżetowej
1/2
2
Struktura i funkcje wydatków budżetowych
1/2
Analiza konstytutywnych elementów konstrukcji stosunku
podatkowo prawnego:
1
2
Podatek od czynności cywilnoprawnych
1
2
Podatki: rolny, leśny, od nieruchomości , od środków
transportowych,
1
2
Konstrukcja i funkcje wybranych opłat samorządowych
1
Podatek od spadków i darowizn
VI.
Metody prowadzenia zajęć
M1. Wykład
M2. Słowne objaśnienia
M3. Studium przypadku
M4. Dyskusja
M5. Prezentacje multimedialne
VII.
Obciążenie pracą studenta
Rodzaj aktywności
15
15
Liczba godzin
stacjonarne
Liczba godzin
niestacjonarne
VIII.
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
30
18
Konsultacje
1
1
Przygotowanie do zajęć, w tym w szczególności
studiowanie przepisów prawa stanowiących tło do
każdego kolejnego wykładu zleconych przez
wykładowcę z wyprzedzeniem co najmniej jednych
zajęć, oraz studiowanie zadanej na wykładzie lub
ćwiczeniach literatury, w tym także uzupełniającej.
Poszukiwanie i studiowanie wybranego orzecznictwa
20
10
Zbieranie informacji opracowanie wyników
4
2
Przygotowanie się do egzaminu końcowego
20
10
Suma
75
41
Liczba punktów ECTS
4
Sposoby i kryteria oceny
Ćwiczenia: średnia ocen cząstkowych z ustnych lub pisemnych odpowiedzi
Wykład: ocena podsumowująca - test lub egzamin ustny
E1
W
Student definiuje elementy konstrukcji budżetowych i
podatkowych oraz opisuje strukturę każdego z nich. Potrafi
dokonać charakterystyki, objętego przedmiotem zajęć,
rozwiązania prawnofinansowego oraz określić jego miejsce
w systemie prawa, a także jego funkcje
na ocenę 2,0
Student nie definiuje podstawowych pojęć oraz nie potrafi
wyjaśnić ich znaczenia
na ocenę 3,0
Student definiuje podstawowe elementy konstrukcji
budżetowych i podatkowych oraz potrafi dokonać
charakterystyki niektórych instytucji prawa finansowego
na ocenę 3,5
Takie jak na ocenę dostateczną, a z wybranego jednego obszaru
takie jak na ocenę dobrą
na ocenę 4,0
Student definiuje wszystkie omówione elementy konstrukcji
budżetowych i podatkowych oraz potrafi dokonać
charakterystyki objętych przedmiotem zajęć instytucji prawa
finansowego
na ocenę 4,5
Takie jak na ocenę dobrą a z wybranych dwóch obszarów prawa
administracyjnego – takie jak na ocenę bardzo dobrą
na ocenę 5,0
Student definiuje elementy konstrukcji budżetowych i
podatkowych oraz opisuje strukturę każdego z nich. Potrafi
dokonać charakterystyki, objętego przedmiotem zajęć,
rozwiązania prawnofinansowego oraz określić jego miejsce
w systemie prawa, a także opisać jego funkcje gospodarcze i
społeczne
Metody weryfikacji
efektu kształcenia
Proszę szczegółowo opisać w jaki sposób i przy użyciu jakich
metod zostanie zweryfikowane osiągnięcie danego efektu
kształcenia
E2
Student identyfikuje poszczególne instytucje prawa
finansowego w konkretnej ustawie oraz dokonuje
subsumpcji konkretnych stanów faktycznych do
odpowiednich unormowań prawnych. Potrafi ustalić
wysokość podstawy opodatkowania, kwotę należnego
podatku oraz zastosować w odpowiedni sposób ulgi,
zwolnienia oraz wyłączenia podatkowe
U
na ocenę 2,0
Nie identyfikuje w treści aktów normatywnych podstawowych
instytucji prawa finansowego
na ocenę 3,0
Student identyfikuje podstawowe instytucje prawa finansowego
ale ma problemy ze wskazaniem ich praktycznego zastosowania. Z
pomocą wykładowcy dokonuje subsumpcji konkretnych stanów
faktycznych do odpowiednich unormowań prawnych.
na ocenę 3,5
Takie jak na ocenę dostateczną, a z wybranego jednego obszaru
takie jak na ocenę dobrą
na ocenę 4,0
Student identyfikuje poszczególne instytucje prawa finansowego w
konkretnej ustawie oraz samodzielnie dokonuje subsumcji
konkretnych stanów faktycznych do odpowiednich unormowań
prawnych. Potrafi ustalić wysokość podstawy opodatkowania oraz
właściwą stawkę podatkową
na ocenę 4,5
Takie jak na ocenę dobrą, a z wybranych dwóch obszarów prawa
finansowego – takie jak na ocenę bardzo dobrą
na ocenę 5,0
Student identyfikuje poszczególne instytucje prawa finansowego w
konkretnej ustawie oraz dokonuje subsumcji konkretnych stanów
faktycznych do odpowiednich unormowań prawnych. W ramach
konkretnych ustaw potrafi wyodrębnić normy materialne, ustrojowe
i proceduralne oraz wykazać ich wzajemne zależności. Potrafi
ustalić wysokość podstawy opodatkowania, kwotę należnego
podatku oraz zastosować w odpowiedni sposób ulgi, zwolnienia
oraz wyłączenia podatkowe
Metody weryfikacji
efektu kształcenia
Proszę szczegółowo opisać w jaki sposób i przy użyciu jakich
metod zostanie zweryfikowane osiągnięcie danego efektu
kształcenia
E3
Student jest świadomy zmienności szczególowych regulacji
prawa finansowego i wiążącej się z tym konieczności ciągłej
aktualizacji swojej wiedzy; posiada kompetencje do
podjęcia dalszych, szczegółowych studiów nad finansowym
prawem wspólnotowym, a także innymi niż podatek
instytucjami prawa daninowego
KS
na ocenę 2,0
Student nie jest świadomy zmienności szczególowych
regulacji prawa finansowego i wiążącej się z tym
konieczności ciągłej aktualizacji swojej wiedzy; nie posiada
kompetencje do podjęcia dalszych, szczegółowych studiów
na ocenę 3,0
Student potrafi samodzielnie aktualizować akty normatywne z
zakresu prawa finansowego oraz posiada dostateczne
kompetencje do podjęcia dalszych szczegółowych studiów
nad prawem podatkowym
na ocenę 3,5
Takie jak na ocenę dostateczną, a z wybranego jednego obszaru
takie jak na ocenę dobrą
na ocenę 4,0
Student potrafi logicznie wypowiadać się w sprawach z zakresu
gospodarki finansowej samorządu terytorialnego, potrafi
samodzielnie aktualizować akty normatywne. Posiada dobre
kompetencje do podjęcia dalszych, szczegółowych studiów
nad prawem budżetowym i podatkowym
na ocenę 4,5
Takie jak na ocenę dobrą a z wybranych dwóch obszarów prawa
administracyjnego – takie jak na ocenę bardzo dobrą
na ocenę 5,0
Student dokonuje samodzielnie wykładni przepisów w ramach
rozwiązywanych zadań, potrafi logicznie wypowiadać się w
sprawach z zakresu prawa finansowego, budując całościowe i
spójne koncepcje dotyczące funkcjonowania systemu finansowego
samorządu terytorialnego. Posiada pełne kompetencje do
podjęcia dalszych, szczegółowych studiów nad finansowym
prawem wspólnotowym, a także innymi niż podatek
instytucjami prawa daninowego
Literatura podstawowa:
A. Majchrzycka-Guzowska, Finanse i prawo finansowe, Lexis Nexis, W-wa 2011r.
E. Chojna-Duch, Podstawy Finansów Publicznych i Prawa Finansowego, Wyd. 1, Lexis Nexis, W-wa
2010 r.
A. Borodo, System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce, Wyd. Dom Organizatora, Toruń
2011 r.
Literatura uzupełniająca:
R. Mastalski, Prawo podatkowe, Wyd. 4, C.H.Beck, W-wa 2009 r.
A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Wyd. 4, Lexis Nexis, W-wa 2010 r.
J. Głuchowski, Polskie prawo podatkowe, Wyd. 6, Lexis Nexis, W-wa 2006 r.
Download