8) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie

advertisement
Świętochłowice,
GN.6840.
.2016.GH
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2015, poz. 1774, z późn. zm.)
Prezydent Miasta Świętochłowice
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie
wieczyste.
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
KA1C/00008038/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chorzowie - Wydział VI Ksiąg Wieczystych,
jednostka rejestrowa nr G.308.
2) powierzchnia nieruchomości: działki o łącznej powierzchni 26 905 m2 oznaczone numerami
ewidencyjnymi: 4153/8 i 4153/9.
3) opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa położona w Świętochłowicach w zachodniej części miasta (obręb
Świętochłowice), w obszarze pomiędzy Drogową Trasą Średnicową, bocznicą dawnej kolei piaskowej
i stawem „Marcin”. Położenie w układzie przestrzennym miasta dobre, dostępność komunikacyjna –
1
bardzo dobra. Gmina Świętochłowice w 2014 r. zrealizowała projekt mający na celu zapewnienie
obsługi
komunikacyjnej
terenów
przemysłowych
po
południowej
stronie
DTŚ.
Zakres przeprowadzonej inwestycji obejmował :
1) przebudowę DTŚ w zakresie organizacji wjazdów i zjazdów,
2) budowę ronda,
3) budowę ogólnodostępnej wewnętrznej drogi służącej komunikacji na terenach inwestycyjnych,
4) budowę oświetlenia,
5) budowę linii zasilającej oraz przebudowę i zabezpieczenie sieci energetycznych,
6) budowę sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej.
Teren jest płaski, wolny od zabudowy i zadrzewienia, nie jest ogrodzony.
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotowym terenie przewiduje
się przeznaczenie pod zabudowę produkcyjno – usługowo – handlową, co zostanie określone
w wydanej na wniosek przyszłego inwestora decyzji o warunkach zabudowy.
5) termin zagospodarowania nieruchomości:
rozpoczęcie budowy – do trzech lat od nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
zakończenie budowy – do pięciu lat od nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
6) cena nieruchomości:
4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych)
7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:
pierwsza opłata : 25% ceny
opłaty roczne : 5% ceny
8) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy
9) terminy wnoszenia opłat:
pierwsza opłata podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie
nieruchomości w użytkowanie wieczyste, opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania
wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się
za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.
10) zasady aktualizacji opłat:
wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega
aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej,
od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. Aktualizacji opłaty rocznej
dokonuje się z urzędu lub na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na
podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste,
użytkowanie, najem lub dzierżawę:
oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nastąpi w drodze przetargu.
12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.:
3 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu Miejskiegopokój nr 118, tel. (32) 3491931.
2
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, z późn. zm.)
Prezydent Miasta Świętochłowice
podaje do wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego wywieszono wykaz nieruchomości
będącej
własnością
Gminy
Świętochłowice,
przeznaczonej
do
sprzedaży
w drodze przetargu, położonej w Świętochłowicach przy Drogowej Trasie Średnicowej,
płd. akwenie stawu „Marcin” i bocznicy Huty „Pokój”, obejmującej działki o numerach
ewidencyjnych: 4153/8 i 4153/9 o łącznej powierzchni 26 905 m2, zapisane w księdze wieczystej:
KA1C/00008038/5 Sądu Rejonowego w Chorzowie.
Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na przedmiotowym terenie przewiduje się przeznaczenie pod zabudowę produkcyjno-usługowohandlową, co zostanie określone w wydanej na wniosek przyszłego inwestora decyzji o warunkach
zabudowy.
Wykaz publikowany będzie do dnia ………………………………..
3
Download