bonifikaty - bip.poznan.pl

advertisement
UCHWAŁA Nr XCVIII/1149/III/2002
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 9 października 2002 roku
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz.1591 ze zmianami) i art. 4a ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia
4 września 1997r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności (tekst jedn. Dz. U. Nr 120 z 2001r., poz. 1299), Rada
Miasta Poznania uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanej lub
przeznaczonej na cele mieszkaniowe, w wysokości:
- 95% dla użytkowników wieczystych lub ich następców prawnych, którzy wnieśli
jednorazową opłatę za cały okres użytkowania wieczystego, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, czyli do dnia 31 grudnia 1985r.,
- 64% dla pozostałych użytkowników wieczystych, którzy złożyli wniosek o
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po dniu 13
kwietnia 2000r., z zastrzeżeniem § 2.
§ 2.
Bonifikaty, o której mowa w § 1, nie udziela się, gdy:
1. nie zostały dotrzymane terminy zagospodarowania nieruchomości, określone w umowie o
oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste,
2. nie uiszczono wszystkich wymagalnych opłat za oddanie nieruchomości w użytkowanie
wieczyste,
3. nie wcześniej niż w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, była dokonana
aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
§ 3.
Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanej lub
przeznaczonej na cele mieszkaniowe dla użytkowników wieczystych, którzy złożyli
kompletne wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do
dnia 13 kwietnia 2000r., w wysokości:
- 50%, jeżeli nie wcześniej niż w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem złożenia
wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
była dokonana aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
- 85% w pozostałych przypadkach ,z zastrzeżeniem § 4.
§ 4.
2
Bonifikaty, o której mowa w § 3, nie udziela się gdy:
1. nie zostały dotrzymane terminy zagospodarowania nieruchomości, określone w umowie o
oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste,
2. nie uiszczono wszystkich wymagalnych opłat za oddanie nieruchomości w użytkowanie
wieczyste.
§ 5.
W przypadku zbiegu praw do bonifikat, o których mowa w § 1 i § 3, stosuje się bonifikatę
korzystniejszą dla użytkownika wieczystego.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Poznania.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Poznania
/-/Dariusz Lipiński
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XCVIII/1149/III/2002
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 9 października 2002 roku
Z dniem 28 lipca 2001r. wszedł w życie przepis zawarty w art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4
września 1997r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 120, poz. 1299), umożliwiający
przyznanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności, jeżeli nieruchomość jest wykorzystywana lub przeznaczona na cele mieszkaniowe.
Zarząd Miasta Poznania proponuje przyznanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele
mieszkaniowe zgodnie z umową o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w prawo
własności, w następujących wysokościach:
- 95% dla użytkowników wieczystych lub ich następców prawnych, którzy wnieśli
jednorazową opłatę za cały okres użytkowania wieczystego, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, czyli do dnia 31 grudnia 1985r. Osoby, które
uiściły opłatę za cały okres użytkowania wieczystego, w poprzednio
obowiązujących przepisach mogły przekształcić prawo użytkowania wieczystego
w prawo własności nieodpłatnie. Nowelizacja ustawy potraktowała
użytkowników jednakowo - zarówno tych, którzy wnoszą corocznie opłaty z
tytułu użytkowania wieczystego, jak i tych, którzy wnieśli jednorazową opłatę z
góry za cały okres użytkowania wieczystego. Ze społecznego punktu widzenia
3
-
-
-
należałoby przyznać wyższą bonifikatę od opłaty za przekształcenia dla osób,
które uiściły opłaty za cały okres użytkowania wieczystego.
64% dla pozostałych użytkowników, którzy złożyli wniosek o przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po dniu 13 kwietnia 2000r.
Wysokość proponowanej bonifikaty została obliczona w taki sposób, aby
przychody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności równoważyły przyszłe zdyskontowane przychody Miasta z tytułu opłat
za użytkowanie wieczyste. Użytkownikom wieczystym, którzy złożyli kompletne
wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do
dnia 13 kwietnia 2000r., zgodnie z sugestią Rady Miasta, Zarząd Miasta
proponuje przyznać bonifikatę w następujących wysokościach:
50%, jeżeli nie wcześniej niż w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem złożenia
wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
była dokonana aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
85% w pozostałych przypadkach.
Wiele nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste nie zostało zagospodarowanych
zgodnie z warunkami zawartymi w umowie o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, a
nadto powtarzają się przypadki nieuregulowania należności związanych z opłatami z tytułu
użytkowania wieczystego.
Wobec powyższego proponuje się nieudzielanie bonifikaty w przypadkach, gdy:
1. nie zostały dotrzymane terminy zagospodarowania nieruchomości, określone w umowie o
oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste,
2. nie uiszczono wszystkich wymagalnych opłat za oddanie nieruchomości w użytkowanie
wieczyste.
Zarząd Miasta Poznania ponadto proponuje nieudzielanie bonifikaty użytkownikom
wieczystym, którzy złożyli wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego po
dniu 13 kwietnia 2000r. w przypadku, gdy aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości była dokonana nie wcześniej niż w okresie ostatnich dwóch lat
przed dniem złożenia wniosku o przekształcenie. Przeprowadzone symulacje odnośnie do
opłaty za przekształcenie ustalonej na podstawie przepisów ustawy o gospodarce
nieruchomościami, tj. na podstawie aktualnej wartości nieruchomości określonej przez
rzeczoznawcę majątkowego (przy uwzględnieniu 64% bonifikaty) oraz do opłaty za
przekształcenie ustalonej na podstawie wartości nieruchomości określonej dla celów
aktualizacji (na rok 2001), są podobne. Wynika to ze wzrostu cen nieruchomości.
Członek Zarządu
Miasta Poznania
/-/Michał Parysek
Download