(wykaz KOSMET przeznaczenie do sprzedaży)

advertisement
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr CXXXII/514/13
Zarządu Powiatu w Sławnie
z dnia 24 lipca 2013 roku
WYKAZ
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651
z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Sławnie ogłasza, co następuje:
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz
z prawem własności budynków i budowli na gruncie posadowionych, stanowiących przedmiot odrębnej własności, następującej nieruchomości:
Lp
Oznaczenie
nieruchomości
Działka
nr
Powierzchnia
Cena
nieruchomości w zł
(netto)
1.
Jednostka ewidencyjna
321302_1 Sławno,
obręb 0002-02,
Kw KO1E/00014427/8
ul. Chełmońskiego 30
795/15
0,3338 ha
103 000,00 zł.
w tym:
- prawo użytkowania wieczystego
gruntu 74 000,00 zł.
- prawo własności budynków i
budowli 29 000, 00 zł.
Do ceny nieruchomości zostanie
doliczony podarek VAT zgodnie z
obowiązującymi przepisami na
dzień sprzedaży.
Opis nieruchomości, przeznaczenie i
sposób zagospodarowania
Właściciel gruntu Gmina Miasto Sławno,
użytkownik wieczysty i właściciel budynków
i budowli Powiat Sławieński, grunt w
użytkowaniu wieczystym do 09.06.2091 r.,
działka zabudowana budynkami warsztatowomagazynowymi i gospodarczymi, wagą
wozową, uzbrojona.
MPZP nie obowiązuje. W studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Sławno nieruchomość
znajduje się na obszarze przeznaczonym pod
działalność gospodarczą wielokubaturową,
ponadlokalną, funkcja uzupełniająca zabudowa
mieszkaniowa, inna działalność gospodarcza.
Dojazd do działki ulicą Chełmońskiego,
a następnie przez dz. nr 794/7 i 795/16.
Forma zbycia
nieruchomości
Sposób zapłaty
Sprzedaż prawa
użytkowania
wieczystego gruntu
wraz z prawem
własności budynków
i budowli na gruncie
posadowionych,
stanowiących
przedmiot odrębnej
własności w drodze
przetargu ustnego
nieograniczonego
Cena nieruchomości
podlega zapłacie
nie później niż 3 dni
przed zawarciem
umowy przenoszącej
własność.
Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sławnie przez okres 21 dni.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) upływa dnia
05 września 2013 roku
Wywieszono dnia 25 lipca 2013 r.
Okres wywieszenia upływa z dniem 15 sierpnia 2013 r.
Download