Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 250/08 Prezydenta Miasta

advertisement
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 250/08
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 6 sierpnia 2008r.
WYKAZ – OBWIESZCZENIE
działki zabudowanej przewidzianej do oddania we współużytkowanie wieczyste
w drodze bezprzetargowej
ul. Lubańska – działka zabudowana nr 420 o pow. 0,0199 ha, obręb Bolesławiec-8, AM 03,
przeznaczona na powiększenie działki nr 367, położonej przy ul. Lubańskiej, celem poprawy
warunków jej zagospodarowania.
Wymieniona w pkcie 1 działka wpisana jest w zbiorczej księdze wieczystej KW
nr JG1B/.00014967/7 założonej dla obrębu Bolesławiec-8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w
Bolesławcu – V Wydział Ksiąg Wieczystych – bez obciążeń na rzecz osób trzecich.
Cena gruntu wynosi
Pierwsza opłata wynosi
- 14.500,- zł;
- 3.625,- zł - stanowiąca 25% ceny gruntu – dla
udziału 6525/10000 wynosi 2.365,31 zł natomiast dla udziału 3475/10000 wynosi 1.259,69 zł;
Opłata roczna wynosi
- 145,- zł- stanowiąca 1% ceny gruntu – dla udziału
6525/10000 wynosi 94,61 zł natomiast dla udziału 3475/10000 wynosi 50,39 zł;
Pierwsza opłata stanowiąca 25% ceny gruntu płatna będzie przed zawarciem umowy notarialnej,
natomiast opłata roczna stanowiąca 1%, płatna będzie od 2009 r. – do dnia 31 marca każdego
roku, za dany rok z góry. Do opłaty rocznej naliczany będzie podatek VAT
w wysokości 22%.
Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu może być aktualizowana ze względu na zmianę
ceny gruntu – w okresach nie krótszych niż jeden rok.
Informacje dotyczące zbywanej nieruchomości:
- działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, ze względu na jej
powierzchnię i nietypowy kształt uniemożliwiający zabudowę zgodnie z przepisami prawa
budowlanego;
- nabywcy są zobowiązani na własny koszt uporządkować działkę;
- na działce znajdują się dwa pomieszczenia gospodarcze (komórki) wybudowane ze środków
własnych przyszłych nabywców;
- w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci, nabywcy działki bezterminowo
zapewnią dostęp właścicielom sieci do tych urządzeń – w celu konserwacji, utrzymania,
usuwania awarii i wymiany sieci bez żądania odszkodowania.
Załącznikiem graficznym do wykazu – obwieszczenia jest opis i mapa, dostępna w formie
papierowej w Wydziale Mienia Gospodarki Przestrzennej.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości z odrębnych przepisów niż określone w niniejszym zarządzeniu, tj. na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 o gospodarce nieruchomościami – wynosi 6 tygodni, tj. do dnia
17 września 2008 r.
Porozumienie dotyczące oddania ww. współużytkowanie wieczyste gruntu będzie mogło być
zawarte po upływie 6 tygodni od daty podjęcia zarządzenia.
PREZYDENT MIASTA
/ - / Piotr Roman
EG/EG
Download