Prezydent Bytomia

advertisement
Prezydent Bytomia
ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
położonej w Bytomiu przy ul. Północnej i ul. Adama Mickiewicza.
Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości został przeprowadzony 25 kwietnia 2016 r.
Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej:
- działka gruntu nr 104 o powierzchni 691 m 2 (k.m. 13, obręb Bytom) i użytku gruntowym oznaczonym
symbolem Bp,
- działka gruntu nr 105 o powierzchni 620 m2 (k.m. 13, obręb Bytom) i użytku gruntowym oznaczonym
symbolem Bp,
- działka gruntu nr 106 o powierzchni 618 m 2 (k.m. 13, obręb Bytom) i użytku gruntowym oznaczonym
symbolem Bp,
- działka gruntu nr 107 o powierzchni 620 m 2 (k.m. 13, obręb Bytom) i użytku gruntowym oznaczonym
symbolem Bp,
- działka gruntu nr 108 o powierzchni 620 m 2 (k.m. 13, obręb Bytom) i użytku gruntowym oznaczonym
symbolem Bp,
- działka gruntu nr 109 o powierzchni 622 m 2 (k.m. 13, obręb Bytom) i użytku gruntowym oznaczonym
symbolem Bp,
- działka gruntu nr 265/110 o powierzchni 941 m 2 (k.m. 13, obręb Bytom) i użytku gruntowym
oznaczonym symbolem Bi,
- działka gruntu nr 271/134 o powierzchni 2175 m 2 (k.m. 13, obręb Bytom) i użytku gruntowym
oznaczonym symbolem Bp
Działki zapisane są w księdze wieczystej KA1Y/00014702/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Bytomiu. Działy III i IV księgi są wolne od wpisów (obciążeń). Łączna powierzchnia nieruchomości
wynosi 6907 m2. Nieruchomość stanowi własność gminy Bytom
Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa
niezabudowana położona przy ul. Północnej
i ul. Mickiewicza. Obecnie większość terenu jest
zaniedbana, zaśmiecona i nieuporządkowana.
Obrys granic działki tworzy dość regularny kształt,
przy czym działka nr 271/134 obejmuje wschodnią
granicę sąsiedniej działki nr 235/134.
Na nieruchomości znajdują się pozostałości murów
i fundamentów budynków, bloki betonowe, śmieci
i odpady komunalne. Teren, na którym usytuowana
jest
nieruchomość,
znacznie
zróżnicowany
wysokościowo, ze spadkiem w kierunku ulicy
Północnej. Nieruchomość porośnięta roślinnością
nieuporządkowaną. Na działce gruntu nr 265/110
znajduje się altana murowana, część działki
zagospodarowana jest jako ogródek rekreacyjny.
Nad zachodnią część nieruchomości, przy ul. Mickiewicza przebiegają linie energetyczne wysokiego
napięcia WN 110kV, kabel niskiego napięcia oraz kabel telekomunikacyjny.
Zgodnie ze stanowiskiem TAURON Dystrybucja S.A. spółka ta nabyła w drodze zasiedzenia
nieodpłatnie prawo służebności przesyłu związane z posadowieniem urządzeń elektrycznych na tej
nieruchomości. Prawo to polega w szczególności na uprawnieniu do pozostawienia urządzeń
w miejscu, w którym znajdują się obecnie, a także na prawie dostępu do nieruchomości w celu
wykonywania prac związanych z utrzymaniem urządzeń, ich modernizacją, konserwacją, itd., prawo
to nie zostało ujawnione w księdze wieczystej.
W związku z przebiegiem linii 110 kV zagospodarowanie działki, w tym również lokalizacja budynków
gospodarczych jak i mieszkalnych, musi spełniać następujące wymagania:
1. projektowane obiekty budowlane i pozostałe zagospodarowanie działki zlokalizowane
w odległościach mniejszych niż 15 m od rzutu poziomego skrajnych przewodów roboczych muszą
spełniać wszelkie wymogi normy PN-EN 50341 w zakresie skrzyżowań i zbliżeń do
napowietrznych linii elektroenergetycznych prądu przemiennego powyżej 45 kV,
2. nie należy sadzić roślinności wysokopiennej pod linią i w odległościach poziomych mniejszych niż
6,5 m od skrajnych przewodów linii 110 kV,
3. metalowe ogrodzenia działek, dachy lub inne metalowe przedmioty usytuowane w miejscach
skrzyżowań i w odległości mniejszej niż 14,5 m od skrajnych przewodów linii 110 kV należy
uziemić,
4. budynek mieszkalny (tzn. przeznaczony na czas przebywania ludzi dłuższy niż 8 godzin na dobę)
należy zlokalizować tak, aby odległość najbardziej wysuniętej w kierunku linii części budynku od
najbliższego przewodu tej linii wynosiła nie mniej niż 14,5 m. Taka lokalizacja budynku względem
przewodów linii zapewnia spełnienie wymagań ochrony przed oddziaływaniem pola
elektromagnetycznego bez konieczności wyznaczania strefy metodami pomiarowymi.
W przypadku lokalizacji projektowanego budynku w odległości mniejszej niż 14,5 m od przewodu
roboczego linii (minimalnie 5,85 m)należy spełnić wymagania normy EN-50341 oraz
Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 30.10.2003 r. (Dz. U. Nr 192 poz. 1883)
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów metodami pomiarowymi,
5. zabudowa niemieszkalna (np. garaże, budynki gospodarcze) przeznaczona na czas przebywania
ludzi krótszy niż 8 godzin na dobę) powinna być zlokalizowana w przypadku skrzyżowania
odległość pionowa (przy największym zwisie normalnym) powinna być nie mniejsza niż 5,85 m
między przewodem linii a każdą częścią budynku; w przypadku zbliżenia odległość pozioma (przy
największym zwisie normalnym) powinna być nie mniejsza niż 4,24 m między przewodem linii
a każdą częścią budynku,
6. nie dopuszcza się składania pod linią i w odległości poziomej mniejszej niż 15 m od skrajnych
przewodów linii materiałów, elementów, maszyn i urządzeń budowlanych,
7. zabudowa i zagospodarowania działki nie może utrudniać lub uniemożliwiać prowadzenia
prawidłowej eksploatacji linii 110 kV a w szczególności uniemożliwiać dojazd do konstrukcji
słupów w celu ich konserwacji i usuwania awarii,
8. w zakresie prowadzonych robót należy spełnić następujące wymagania: nie dopuszcza się
składania pod linią i w odległości poziomej mniejszej niż 15 m od skrajnych przewodów linii
materiałów, elementów, maszyn i urządzeń budowlanych; nie dopuszcza się wykonywania
wykopów w odległości mniejszej niż 5 m od konstrukcji fundamentów słupów
elektroenergetycznych; ewentualne wszelkie prace przy użyciu sprzętu mechanicznego
wykonywane w odległościach poziomych mniejszych niż 10 m od skrajnych przewodów linii 110
kV należy wykonywać po wcześniejszym uzgodnieniu i pod nadzorem TAURON Dystrybucja
Serwis S.A. ul. Myśliwska 6, 44-100 Gliwice.
Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny baz
i składów oraz tereny niezabudowane. W najbliższym otoczeniu znajduje się sieć wodociągowa,
kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć energetyczna, sieć teletechniczna. Nieruchomość
położona w obszarze Górniczym i terenie górniczym Bytom – Centrum I. Szybów i szybików
porudnych brak. Teren można zakwalifikować jako teren z możliwością reaktywacji wpływów
eksploatacyjnych. Na mapach pochodzących z lat 70 i 80 ubiegłego wieku w obrębie działek 104, 105,
106 i 107 znajdowała się hałda.
Dla przedmiotowego terenu nie wykonano opinii sieciowych – wszelkie szczegółowe warunki
dotyczące podłączenia do infrastruktury technicznej nabywca nieruchomości będzie zobowiązany
wykonać we własnym zakresie. Ponadto wszelkie projektowane obiekty oraz zmiany należy uzgadniać
z gestorami poszczególnych mediów przeprowadzać pod ich nadzorem. Właściciel, inwestor
i wykonawca będą ponosili ryzyko inwestowania w związku z przebiegiem ewentualnych sieci
ww. terenu.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta:
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego na północ od ul. Powstańców Śląskich, obejmującego obszar
w rejonie ul. Dworskiej i Al. Jana Pawła II, zwanego planem „Dworska - Wschód”, uchwalonego
uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu nr XLV/628/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r., i posiada następujące
oznaczenia: 30 UM – tereny zabudowy usługowo – mieszkaniowej (działka gruntu nr 271/134)
o następującym przeznaczeniu:
- zabudowa usługowa, budynki użyteczności publicznej oraz budynki zamieszkania zbiorowego,
- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
- dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe,
- dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych i parkingów oraz budynków garażowych
i gospodarczych;
oraz 8 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (działki gruntu nr 265/110, 109, 108, 107,
106, 105 i 104) o następującym przeznaczeniu:
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, z wyłączeniem budynków w zabudowie szeregowej.
Zagospodarowanie terenu musi być ściśle zgodne z zapisami obowiązującego planu miejscowego.
Zagospodarowanie nieruchomości winno uwzględniać zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko naturalne.
Ewentualna likwidacja zieleni, w tym usunięcie drzew w obrębie planowanej inwestycji, może nastąpić
tylko za zgodą Prezydenta Bytomia, na wniosek posiadacza nieruchomości, na zasadach określonych
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1651
z późn. zm.) oraz w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014 r. w sprawie
stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni za rok 2015 (M.P. z 2014r.,
poz. 958).
W przypadku zagospodarowania nieruchomości mogącego wpłynąć na środowisko naturalne na
danym terenie, będzie wymagane wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 200 000 zł
Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na poziomie 50% ceny z pierwszego przetargu
i w przypadku nie wyłonienia nabywcy, w kolejnym przetargu nie ulegnie obniżeniu.
Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.
Minimalne postąpienie wynosi 2 000 zł
Wadium w wysokości 20 000 zł należy wnosić w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu
Miejskiego w Bytomiu: GETIN Bank S.A. Oddział Bytom nr 49 1560 1049 0000 9030 0005 1567,
w terminie do dnia 28 lipca 2016 r. włącznie. Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje
się dzień obciążenia rachunku bankowego uczestnika przetargu lub datę stempla
potwierdzającego dokonanie wpłaty w urzędzie pocztowym Poczty Polskiej lub w banku.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech
dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który
przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz
przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego dla
danego podmiotu rejestru (ważny 3 m-ce),
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
- pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób
prawnych winne przedstawić pełnomocnictwo, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób
prawnych nie wynikają z innych dokumentów.
Przetarg odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2016 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w pokoju nr 313a.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości i podatek VAT płatne są przed zawarciem umowy
notarialnej. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.
Nabywca nieruchomości we własnym zakresie rozwiąże problem jaki stwarzają zalegające na
nieruchomości śmieci i pozostałości tworzące wysypisko śmieci oraz betonowe elementy
i fundamenty budynków, jak również fakt, że na działce nr 265/110 znajduje się murowana
altana.
Nabywca nieruchomości akceptuje, że gmina Bytom nie będzie ponosiła odpowiedzialności za
ewentualne szkody spowodowane koniecznością poniesienia ewentualnych kosztów obowiązkowego
usunięcia zanieczyszczeń lub skażeń, które wystąpią lub mogą wystąpić po podpisaniu umowy
sprzedaży nieruchomości lub rekultywacji terenu, dokonanej na mocy decyzji albo rozstrzygnięć
sądowych wydanych po podpisaniu niniejszej umowy. W umowie sprzedaży nabywca zrzeknie się
dochodzenia w przyszłości wszelkich roszczeń z tego tytułu.
Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1380).
Informacje dot. przetargu można uzyskać:
w Wydziale Obrotu Nieruchomościami: pok. 333, tel. (32) 283 63 33 i pok. 313a, tel. (32) 283 63 48.
Ogłoszenie opublikowane zostało na stronie internetowej: www.bytom.pl /miasto/ nieruchomości
i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards