Wykaz - Oddanie na wieczyste użytkowanie

advertisement
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste położonej na terenie miasta Fromborka
Oznaczenie
nieruchomości
KW
Nr działki
obręb
1
EL1B/00015562/
5
2
99/2 obręb
nr 4
Frombork
Powierzchnia Opis nieruchomości
działki w ha
przeznaczonej do
zbycia
3
0,0050
4
1. Oddanie w
użytkowanie
wieczyste gruntu
oznaczonego jako
działka nr 99/2 w
celu poprawienia
warunków
zagospodarowania
sąsiedniej
nieruchomości o
numerze 100, obręb
4 Frombork przy
ulicy Szkolnej
Przeznaczenia
nieruchomości w
planie
zagospodarowania
przestrzennego
5
Tereny zabudowy
mieszkaniowousługowej.
Cena zbycia
nieruchomości
6
Gruntu jako
prawo
własności w
kwocie
2.971,00
złotych .
Cena zbycia
nieruchomości
Warunki nabycia
nieruchomości
7
1. Gruntu – I
opłata w
wysokości 25%
ceny gruntu jako
przedmiotu prawa
własności.
2. opłaty roczne
wynosić będą 3%
wartości gruntu
jako przedmiotu
prawa własności.
Opłata ta będzie
aktualizowana w
okresach nie
krótszych niż
jeden rok. I opłata
i opłata roczna
podlegają
podatkowi od
towarów i usług w
wysokości 23%
8
Forma nabycia nieruchomościGotówką
1.Cena zbycia nieruchomości tj.
I opłata za użytkowanie
wieczyste gruntu musi być
uiszczona najpóźniej przed
podpisaniem umowy notarialnej.
2. Opłaty roczne z tytułu
użytkowania wieczystego gruntu
płatne są do 31 marca każdego
roku wraz z należnym
podatkiem od towarów i usług.
1.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o
gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu, ale nie dłuższy niż do dnia 12 kwietnia 2013 roku.
Frombork dnia 20.02.2013 rok
Download