UCHWAŁA Nr 59/610/99

advertisement
UCHWAŁA Nr 59/610/99
ZARZĄDU MIASTA GDAŃSKA
z dnia 28 września 1999r.
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdańska gruntu stanowiącego własność Przedsiębiorstwa
Handlowo-Usługowego „ABAPOL” Spółka z o.o. w Katowicach, położonego przy ul. Świętokrzyskiej,
zabudowanego pod komory odwodniania na magistrali wodociągowej f 1200 Straszyn-Gdansk
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z
1996 r. Dz.U. nr 13, poz. 74, zm. Dz.U. nr 58, poz. 261. nr 106, poz. 496, nr 132, poz. 622, z 1997 r. Dz.U.
nr 9, poz. 43, nr 106, poz. 679, nr 107, poz. 686, nr 113, poz. 734, nr 123, poz. 775, z 1998 r., Dz.U. nr
155, poz. 1014, Dz.U. nr 162, poz. 1126 ) oraz Uchwały nr XXVIll/334/95 Rady Miasta Gdańska z dnia 28
grudnia 1995 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz
ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata,
uchwala się, co następuje :
§1
Nabywa się na rzecz Gminy Miasta Gdańska grunt stanowiący własność Przedsiębiorstwa HandlowoUsługowego „ABAPOL” Spółka z o.o. w Katowicach, położony przy ul. Świętokrzyskiej, obejmujący ; działkę nr 22 o powierzchni 242 m 2, obręb Łostowice, KW60115, nr 21 o powierzchni 36 m 2, obręb
Łostowice, KW 60115, za kwotę 5.448,80 zł. ( słownie) pięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych
osiemdziesiąt groszy ), t.j. 19,60 zł/1 m 2, zabudowane komorami odwodniania na magistrali wodociągowej
j2f 1200 Straszyn-Gdansk.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU MIASTA
Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta
UZASADNIENIE
Grunt położony w Gdańsku przy ul. Świętokrzyskiej, obejmujący działkę nr 22 o pow. 242 m 2 i działkę nr
21 o pow. 36 m , stanowi własność Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „ABAPOL” Spółka z o.o. w
Katowicach.
W/wym. działki zostały zajęte przez Komunalne Przedsiębiorstwo OPWiK bez uregulowania stanu
prawnego gruntu na cele magistrali wodociągowej 1200 Straszy-Gdańsk. Zajęcie gruntu nastąpiło w
oparciu o decyzje Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury
i Nadzoru Budowlanego nr UAN-II-8381/1/12/ZP/82 z dnia 23.03.1987 r. oraz nr UAN-11-8381/1/27 ZP/88
z dnia 22.09.1986 r. w sprawie zatwierdzenia planu realizacyjnego i wydania pozwolenia na budowę
magistrali wodociągowej ^ 1200 Straszyn-Gdańsk.
Z uwagi na fakt zrealizowania inwestycji niemożliwym jest wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego.
Właściciel wyraził zgodę na zbycie gruntu na warunkach finansowych wynikających z operatu
rzeczoznawcy majątkowego, t.j. za kwotę 19,60 zł/1 m 2.
Wykup gruntu będzie realizowany ze środków finansowych Wydziału Inwestycji i Remontów Dz. 74 rozdz.
7552 § 72 konta inwestycyjnego.
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards