Program KLIMATYCZNE FORUM METROPOLITALNE 27

advertisement
KLIMATYCZNE FORUM METROPOLITALNE (1)
27-28.02. 2017 • Miejsce obrad: Europejskie Centrum Solidarności, Sala wystaw
czasowych • Plac Solidarności 1, Gdańsk
Adaptacja do zmian klimatu: podnoszenie się poziomu
wód morskich
27.02.
12:00-12:45
Rejestracja uczestników
Prowadzenie obrad: dr Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju
13:00
Otwarcie i powitanie – Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska
13:05
Wprowadzenie – Wiesław Bielawski, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
13:20
„Mapa klimatyczna m.st. Warszawy” – dr Wojciech Szymalski, dr Andrzej Kassenberg,
Instytut na Rzecz Ekorozwoju
14:00
„Adaptacja do zmian klimatu w m.st. Warszawa” – Leszek Drogosz,
Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawa
14:30
Dyskusja i odpowiedzi na pytania
15:00
Film pt. „Ciepło, cieplej, gorąco …”
15:30
Przerwa kawowa
15:50
„Prognozowane zmiany poziomów wód morskich” - prof. dr hab. Jacek Piskozub,
Komitet Badań Morza – członek Komitetu - Instytut Oceanologii Polskiej Akademii
Nauk, Zakład Dynamiki Morza, Sopot
16:20
„Ochrona brzegów morskich oraz sposoby przygotowania się do zmian klimatycznych”
– Jakub Szostak, Naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Geodezyjnego i Tomasz
Jabłonowski Z-ca głównego inspektora Inspektorat Ochrony Wybrzeża Urząd Morski w
Gdyni
16:40
„Ustalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego
GGS 2030” – Jakub Pietruszewski, Dyrektor, Pomorskie Biuro Planowania
Przestrzennego
17.20
„Dokumenty planistyczne w zarządzaniu zasobami wodnymi” – Henryk Jatczak,
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji, Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Gdańsku
17:20
„Zagrożenia obszaru Gdańska w wyniku podnoszenia się poziomu wód morskich”
– Andrzej Chudziak, Dyrektor ds. Technicznych, Gdańskie Wody Sp. z o.o.
17:40
Dyskusja i odpowiedzi na pytania
18:20
Kolacja (Amber Side- ECS)
KLIMATYCZNE FORUM METROPOLITALNE (1)
28.02.
Adaptacja do zmian klimatu: deszcze nawalne
Prowadzenie obrad: dr Wojciech Szymalski, Instytut na rzecz Ekorozwoju
9:00
"Możliwość retencji deszczy nawalnych w wybranej zlewni rzeki miejskiej
na przykładzie Potoku Oliwskiego w Gdańsku" – dr hab. Roman Cieśliński,
Katedra Hydrologii, Uniwersytet Gdański
9.20
„Ocena opadu atmosferycznego z 14 i 15 lipca 2016 roku, w kontekście powodzi
w zlewni zurbanizowanej potoku Strzyża w Gdańsku – dr hab. Inż. Michał Szydłowski,
dr inż. Wojciech Szpakowski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra
Hydrotechniki, Politechnika Gdańska
9:40
„Deszcze nawalne - doświadczenia Miasta Gdańska” – Roman Branicki,
Kierownik Działu Studiów, Gdańskie Wody Sp. z o.o.
10:00
„Zarządzanie wodami opadowymi w Gdańsku w kontekście zmian klimatycznych”Ryszard Gajewski, Prezes Zarządu, Gdańskie Wody Sp. z o.o.
10:20
Dyskusja i odpowiedzi na pytania
10:40
Przerwa kawowa
11:00
„Deszcze nawalne i zagospodarowanie wód opadowych w Sopocie” Kazimierz Wojtkiewicz
Kierownik Działu Kanalizacji Deszczowej i Melioracji Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
11:20
„Doświadczenia Gdyni w zakresie deszczy nawalnych i zagospodarowania wód
opadowych” – Andrzej Ryński, Zastępca Dyrektora Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
11:40
„Zmiany klimatyczne a dokumenty planistyczne”
– mgr inż. arch. Edyta Damszel-Turek, Dyrektor Biuro Rozwoju Gdańska
12:00
Wystąpienie podsumowujące: „Porozumienie Paryskie” Tomasz Chruszczow Chair
of UNFCCC Subsidiary Body for Implementation''
12:40
Dyskusja
13:00
Lunch
Instytut na rzecz Ekorozwoju, Unia Metropolii Polskich
we współpracy z:
Biurem Rozwoju Gdańska oraz Gdańskie Wody Sp. z o.o.
Download