Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

advertisement
Skawina 12.08.2016
AUTOPOPRAWKA
Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie Aktualizacji założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy
Skawina.
§1
W treści Załącznika nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie
Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla miasta i gminy Skawina, wprowadza się następujące zmiany:
1. Na stronie 24 treść :
„Wytworzona energia cieplna w postaci wody grzewczej zasila systemy ciepłownicze
miasta Krakowa i Skawiny. Z CEZ Skawina S.A. wyprowadzone są magistrale ciepłownicze:
● 2 × Dn 1000 mm,
● 2 × Dn 600 mm,
● 2 × Dn 200 mm.
Magistrala 2 × Dn 1000 zasila system ciepłowniczy miasta Krakowa (południowo-zachodnie tereny) oraz kilkunastu odbiorców zlokalizowanych na obszarze miasta Skawina w
pobliżu magistrali, natomiast ciepłociąg o średnicy 2 × Dn 600 mm zasila wyłącznie obszar
miasta Skawina, który po przejściu przez tory kolejowe przebiega wzdłuż rzeki Skawinka.
Dalej przebiega przez ul. Żwirki i Wigury ciepłociąg 2 × Dn 300 mm i ul. Kościuszki
2 × Dn 250 mm. W rejonie ul. Ks. J. Popiełuszki sieć cieplna rozgałęzia się w kierunku
północnym 2 × Dn 200 mm i południowym 2 × Dn 250 mm.
Ciepłociąg 2 × Dn 200 zasila osiedle „Awaryjne: przy ul. J. Piłsudskiego.”
zostaje zastąpiona treścią:
„Wytworzona energia cieplna w postaci wody grzewczej zasila systemy ciepłownicze
miasta Krakowa i Skawiny. Z CEZ Skawina S.A. wyprowadzone są magistrale ciepłownicze:
● 2 × Dn 1000 mm z odgałęzieniem 2 × Dn 200 mm
● 2 × Dn 600 mm,
Magistrala 2 × Dn 1000 zasila system ciepłowniczy miasta Krakowa (południowo-zachodnie tereny) a odgałęzieniem 2 x Dn 200 odbiorców zlokalizowanych w Osiedlu
Awaryjnym miasta Skawina oraz w pobliżu tego ciepłociągu. Natomiast ciepłociąg o średnicy
2 × Dn 600 mm, który po przejściu przez tory kolejowe przebiega wzdłuż rzeki Skawinka,
zasila centralny obszar miasta Skawina.
Dalej przebiega przez ul. Żwirki i Wigury ciepłociąg 2 × Dn 300 mm i ul. Kościuszki
2 × Dn 250 mm. W rejonie ul. Ks. J. Popiełuszki sieć cieplna rozgałęzia się w kierunku
północnym 2 × Dn 200 mm i południowym 2 × Dn 250 mm.”
2. Na stronie 25 treść:
Pozostali to odbiorcy pary technologicznej. W tablicy 4.2 podano wykaz odbiorców ciepła z
CEZ Skawina S.A.
Tablica 4.2. Wykaz odbiorców ciepła z CEZ Skawina S.A.
Odbiorca
MPEC Kraków, Kraków, Al. Jana Pawła II 188, w
magistrali skawińskiej + osiedle awaryjne w tym:
Bahlsen
Następca prawny przedsiębiorstwa H+H
2012
Moc zamówiona MW
2013
2014
2012
Sprzedaż ciepła, GJ
2013
2014
19,0
19,0
19,3
168 697
164 755
150 733
10,2
5,5
10,4
5,0
11,5
0,75
163 407
42 941
180 263
48 714
167 258
1 893
Źródło: Dane z CEZ Skawina S.A.
zostaje zastąpiona treścią:
W tablicy 4.2 podano wykaz odbiorców ciepła z CEZ Skawina S.A.
Tablica 4.2. Wykaz odbiorców ciepła z CEZ Skawina S.A.
Odbiorca
MPEC Kraków, Kraków, Al. Jana Pawła II 188
z magistrali 2*Dn1000, magistrala 2xDn200 Osiedle Awaryjne
Magistrala 2*Dn600
Razem
2012
Moc zamówiona MW
2013
2014
2012
Sprzedaż ciepła, GJ
2013
2014
5,953
6,020
6,304
168 697
164 755
150 733
24,497
30,45
24,770
30,79
24,940
31,244
163 407
42 941
180 263
48 714
167 258
1 893
Źródło: Dane z MPEC Kraków
3. Na stronie 30 treść:
„Wielkość zużycia energii cieplnej obiektów zasilanych z systemu ciepłowniczego
MPEC S.A. w Krakowie wg grup taryfowych dla miasta Skawina podano w tablicy 4.13..
Łączne zapotrzebowanie mocy cieplnej dla odbiorców Skawina wynosi 29,66 MW
a wykaz sprzedaży mocy dla odbiorców zlokalizowanych na obszarze miasta i gminy Skawina
w tablicy 4.14.”
zostaje zastąpiona treścią:
„Wielkość zużycia energii cieplnej obiektów zasilanych z systemu ciepłowniczego
MPEC S.A. w Krakowie wg grup taryfowych dla miasta Skawina podano w tablicy 4.13.
Łączne zapotrzebowanie mocy cieplnej dla odbiorców Skawina wynosi 31,244 MW
a wykaz sprzedaży ciepła dla odbiorców zlokalizowanych na obszarze miasta i gminy Skawina
w tablicy 4.13.”
Na stronie 77 treść:
4.



łączne zasoby w gminie Skawina – 200 Mg/rok,
potencjalna wielkość rocznej produkcji energii cieplnej – 22,22 J/rok,
potencjalna wielkość mocy cieplnej – 3,9 MW.
zostaje zastąpiona treścią:
●
●
●
łączne zasoby w gminie Skawina – 200 Mg/rok,
potencjalna wielkość rocznej produkcji energii cieplnej – 22,22 TJ/rok,
potencjalna wielkość mocy cieplnej – 3,9 MW.
5. Na stronie 108, na końcu punktu 9.1 dodano treść:
„Istniejący bilans mocy w źródle ciepła CEZ Skawina SA , a także przepustowości istniejących
sieci ciepłowniczych pozwalają w zasadzie pokryć potrzeby w zakresie zapewnienia
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej praktycznie wszystkich obiektów zlokalizowanych w
mieście Skawina – w miejscu przebiegu magistrali 2xDN1000, w rejonie os Awaryjnego –
2xDN200 i Skawińskiego Obszaru Gospodarczego – 2xDN250, spełniających warunki
techniczne i ekonomiczne możliwości dostaw czynnika grzewczego, zgodnie z Ustawą Prawo
energetyczne.”
6.
Na stronie 128 treść:
„Projektowane zmiany na rynku paliw i energii, np.: deregulacja rynku energii
elektrycznej, udział URE w kształtowaniu mniej lub bardziej korzystnych dla odbiorców zmian
w taryfach energii elektrycznej, wzrastający systematycznie koszt ropy naftowej, za którym
podążać będzie cena gazu ziemnego mogą w znaczący sposób zmienić ceny. Będzie to miało
znaczący wpływ na decyzje użytkowników o wyborze energii i paliw oraz na strukturę
użytkowanych paliw i energii w całej Gminie.”
zostaje zastąpiona treścią:
„Projektowane zmiany na rynku paliw i energii, np.: deregulacja rynku energii
elektrycznej, udział URE w kształtowaniu mniej lub bardziej korzystnych dla odbiorców zmian
w taryfach energii elektrycznej, wzrastający systematycznie koszt ropy naftowej, za którym
podążać będzie cena gazu ziemnego mogą w znaczący sposób zmienić ceny oraz strukturę
użytkowanych paliw i energii w całej Gminie.
Koszty ciepła sieciowego wyznaczono na podstawie Taryfy MPEC S.A. w Krakowie
obowiązującej od 01.01.2014 r. Aktualna taryfa (lipiec 2015 r.)wskazuje na ograniczenie tych
kosztów”
7. Na stronie 130 treść:
„Potrzeby cieplne miasta i gminy Skawina pokrywane są z systemowych, lokalnych
i indywidualnych źródeł ciepła. Na obszarze miasta Skawina istnieje sieć ciepłownicza
eksploatowana przez MPEC S.A. w Krakowie Ciepłociąg o średnicy 2 x Dn 600 mm
wyprowadzony z Elektrowni Skawina S.A. zasila w parę wodną i gorąca wodę użytkową
centralny obszar miasta Skawina. Przedsiębiorstwo jako cele strategiczne swojej działalności
przyjmuje rozwój systemu ciepłowniczego w mieście Skawina poprzez rozbudowę istniejącej
sieci ciepłowniczej kontynuację programu dotyczącego zwiększenia sprzedaży ciepłej wody
użytkowej. Aktualny stan techniczny oraz moc w większości indywidualnych lub
wbudowanych źródłach ciepła w pełni zaspakajają potrzeby odbiorców na terenie miasta i
gminy Skawina.”
zostaje zastąpiona treścią:
„Potrzeby cieplne miasta i gminy Skawina pokrywane są z systemowych, lokalnych
i indywidualnych źródeł ciepła. Na obszarze miasta Skawina istnieje sieć ciepłownicza
eksploatowana przez MPEC S.A. w Krakowie. Ciepłociąg o średnicy 2 x Dn 600 mm
wyprowadzony z CEZ Skawina S.A. zasila w ciepło grzewcze oraz cwu centralny obszar miasta
Skawina. Natomiast wyprowadzony z magistrali 2xDn1000 ciepłociąg 2xDn200 zasila
odbiorców Osiedla Awaryjnego. Przedsiębiorstwo MPEC jako cele strategiczne swojej
działalności przyjmuje rozwój systemu ciepłowniczego w mieście Skawina poprzez rozbudowę
istniejącej sieci ciepłowniczej oraz kontynuację programu zwiększenia sprzedaży ciepłej wody
użytkowej. Aktualny stan techniczny systemu ciepłowniczego oraz
większości
indywidualnych i wbudowanych źródeł ciepła w pełni zaspakaja potrzeby odbiorców na terenie
miasta i gminy Skawina.”
8. Na stronie 133 treść:
„Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej [57] określa środki poprawy
efektywności energetycznej w artykule 5 - Wzorcowa rola sektora publicznego.”
zostaje zastąpiona treścią:
„Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski [34] określa środki
poprawy efektywności energetycznej w artykule 5 - Wzorcowa rola sektora publicznego.”
§2
Pozostałe zapisy Załącznika do projektu uchwały pozostają bez zmian.
Uzasadnienie:
W dniu 6 lipca 2016 roku na VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta odbyło się pierwsze
czytanie projektu uchwały w sprawie Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Skawina.
Analiza uwag zgłoszonych do teksu Załącznika nr 1 (zawierającego merytoryczne
opracowanie zagadnienia) zgłoszonych przez :
1. członków Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Skawinie, na
posiedzeniu w dniu 21.06.2016 r,
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie pismem nr RM
5198/2016/W z 28.06.2016 r ( uwagi tożsame z uwagami członków Komisji),
wykazała , że tekst opracowania należy skorygować.
Zmiany zostały dokonane na stronach:
str. 24 - przeredagowano opis magistrali ciepłowniczych - trzy akapity pod tablicą 4.1.;
str 25 - skorygowano zawartość tablicy 4.2. - moc zamówioną przez odbiorców końcowych
ciepła i ciepłej wody użytkowej;
str 30 skorygowano (zgodnie z Tablicą 4.4.) wielkość mocy zamówionej z systemu
ciepłowniczego;
str 77 skorygowano błędnie podaną jednostkę określającą "potencjał rocznej produkcji ciepła"
ze słomy na terenie gminy;
str 107- dodano tekst dotyczący możliwości zaopatrzenia ze źródła ciepła CEZ Skawina SA
str 128 - w ostatnim akapicie dopisano informację o podstawie wyznaczenia kosztów ciepła
systemowego;
str 130 - przeredagowano tekst opisu magistrali ciepłowniczych w punkcie 6. -system
paliwowo - energetyczny, potrzeby cieplne miasta;
str 133 - skorygowano błędne powołanie się na numer w spisie literatury.
Biorąc powyższe pod uwagę, wprowadzenie autopoprawki jest zasadne.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards