Poradnik Mpec

advertisement
Poradnik mpec
Jak zastąpić palenisko węglowe ciepłem z miejskiej sieci
Kampania informacyjna MPEC nabiera tempa
Czy wiesz na czym polega przewaga ogrzewania z MPEC?
T
N
rwa akcja informacyjna MPEC zachęcająca mieszkańców Krakowa do likwidacji pieców węglowych i podłączenia budynków do miejskiej sieci cieplnej.
a rynku dostępnych jest kilka systemów ogrzewania. Mieszkańcy Krakowa często pytają dlaczego
wybrać akurat ciepło z miejskiej sieci? Jest to
jedyny system ogrzewania, który łączy w sobie aż sześć
kluczowych korzyści.
Bezpieczeństwo
Ciepło sieciowe to gwarancja bezpieczeństwa. Źródło ogrzewania
znajduje się poza budynkiem, co
całkowicie eliminuje zagrożenie
zatrucia się tlenkiem węgla.
Drugi Mobilny Punkt Obsługi Klienta, który był czynny od 22 do 25
kwietnia odwiedziło ponad 100 osób. Tym razem pracownicy MPEC
dyżurowali w rejonie ulic Bosackiej, Topolowej,
Zygmunta Augusta, Ariańskiej i Kurkowej, gdzie
zinwentaryzowano ponad 230 czynnych pieców węglowych. Obszar ten znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie wybudowanej infrastruktury MPEC.
W takiej sytuacji podłączenie budynku do miejskiej sieci cieplnej nie wymaga rozbudowy rurociągów, a jedynie sprowadza się do wykonania przyłącza
Komfort
i montażu węzła cieplnego wewnątrz budynku.
Ciepło sieciowe to najwygodniej
Kolejny Mobilny Punkt Obsługi Klienta
szy sposób ogrzewania mieszkaMPEC zostanie uruchomiony już 19 maja przy ulinia i wody. Właściciel budynku
Drugi Mobilny Punkt Obsługi Klienta MPEC
cy Długiej (okolice Nowego Kleparza). Będzie czynsamodzielnie decyduje o terminie
ny do 23 maja codziennie w godz. od 15.00 do 18.00.
rozpoczęcia i zakończenia dostawy
W odpowiedzi na duże zainteresowanie krakowian przygotowaciepła zgodnie ze swoimi potrzebami. W jego gestii pozostaje
liśmy poradnik pokazujący krok po kroku jak wymienić piec węglotakże regulacja urządzeń (zaworów), aby móc zapewnić sobie
wy na ciepło z sieci miejskiej.
odpowiednią temperaturę.
Ekologia
Ciepło sieciowe jest ekologiczne. Wytwarza się je i dostarcza stosując najnowocześniejszą technologię. Dzięki temu uzyskuje się
niski wskaźnik strat energii w trakcie dostarczania ciepła i redukcję emisji do atmosfery szkodliwych związków chemicznych.
Cena
Ogrzewanie budynków i podgrzewanie wody ciepłem dostarczanym przez MPEC, to jedno z najtańszych rozwiązań oferowanych na rynku. Wzrost cen ciepła z sieci miejskiej jest od
wielu lat zbliżony do poziomu inflacji i za każdym razem jest
zatwierdzany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Niezawodność
MPEC pozyskując środki m.in. z funduszy europejskich zbudował
jeden z najnowocześniejszych miejskich systemów ogrzewania.
Potwierdzeniem jest bardzo niska awaryjność oraz możliwość dostaw ciepła z niezależnych źródeł, poprzez spięcia pierścieniowe,
do budynków zlokalizowanych w różnych częściach Krakowa.
Większa wartość mieszkania
Ogrzewanie z MPEC wpływa na zwiększenie wartości mieszkania i znacznie ułatwia właścicielom sprzedaż lub wynajem
nieruchomości.
JAK PODŁĄCZYĆ BUDYNEK DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPLNEJ - PORADNIK GRAFICZNY
MPEC zgłasza się do właściciela lub zarządcy budynku
z propozycją podłączenia budynku do sieci cieplnej
Właściciel lub zarządca budynku jest zainteresowany
podłączeniem budynku do sieci cieplnej
WŁAŚCICIEL
LUB ZARZĄDCA
(dotyczy zinwentaryzowanego obszaru palenisk węglowych)
1
1
Właściciel lub zarządca
wypełnia ankietę
dołączoną do
propozycji MPEC
2
2
Właściciel lub zarządca
odsyła ankietę do MPEC
MPEC potwierdza
możliwość przyłączenia
3
4
MPEC wydaje
warunki techniczne
10
Właściciel lub zarządca
podpisuje umowę
o przyłączenie
11
MPEC rozpoczyna
realizację przyłącza
Właściciel lub zarządca
otrzymuje dofinansowanie
z Urzędu Miasta Krakowa
KONIEC 17
9
Właściciel lub zarządca
składa wniosek o wydanie
warunków technicznych
przyłączenia wraz z dokumentem
potwierdzającym tytuł
prawny do budynku
5
Właściciel lub zarządca składa
wniosek o dofinansowanie
inwestycji wraz z warunkami
technicznymi do Urzędu Miasta Krakowa
Właściciel lub zarządca
zgłasza się do MPEC
z pytaniem o możliwość
podłączenia budynku
do sieci
6
Po zakwalifikowaniu się
do Programu, właściciel lub
zarządca podpisuje umowę
z Urzędem Miasta Krakowa
o udzielenie dotacji celowej
7
8
Właściciel lub zarządca
opracowuje dokumentację techniczną
instalacji wewnętrznej oraz uzyskuje
pozwolenie na budowę
12
Właściciel lub zarządca
rozpoczyna budowę
instalacji wewnętrznej
Właściciel lub zarządca
wypełnia wniosek o zwrot
poniesionych nakładów
inwestycyjnych do Urzędu
Miasta Krakowa
MPEC opracowuje
dokumentację techniczną
przyłącza
Właściciel lub zarządca
wypełnia i wysyła
do MPEC deklarację
przyłączenia budynku
13
14
Właściciel lub zarządca
podpisuje umowę
na dostarczanie ciepła
Właściciel lub zarządca
podpisuje zezwolenie
na dostawę ciepła
MPEC rozpoczyna
dostawę ciepła
do budynku
Nr 3/2014
15
16
Zapraszamy również do pobrania poradnika ze strony www.mpec.krakow.pl w zakładce „zastąp węgiel ciepłem sieciowym”
M
ieszkasz w Śródmieściu i chcesz podłączyć budynek do
miejskiej sieci cieplnej? Zgłoś
się do MPEC.
Jest już gotowa koncepcja rozbudowy
sieci cieplnej w Śródmieściu, gdzie
zinwentaryzowano piece węglowe. Dokument z mapą dostępny jest na stronie
www.mpec.krakow.pl w zakładce „zastąp węgiel ciepłem sieciowym”. Budowa nowych odcinków sieci w tym rejonie miasta będzie realizowana w oparciu
o koncepcję i zainteresowanie mieszkańców dostawą ciepła z MPEC. Dlatego zwracamy się z prośbą do właścicieli
i zarządców nieruchomości z II obwodnicy miasta o zgłaszanie ewentualnego
zamiaru podłączenia ich budynków do
miejskiej sieci cieplnej.
Zgłoszenia można przysyłać na adres:
MPEC, al. Jana Pawła II 188,
31-969 Kraków
i e-mail: [email protected]
lub składać bezpośrednio
w siedzibie firmy.
Zgłoszenie nie stanowi zobowiązania do
podłączenia budynku do sieci cieplnej.
Szczegółowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu – 12 646 54 48.
Download