zał 2 do XVII 246 301111

advertisement
Załącznik Nr 2
do uchwały XVII/246/11
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 listopada 2011 r
Rozstrzygnięcie
o sposobie rozpatrzenia wniosków, zastrzeżeń i uwag wniesionych do projektu
„Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta
Olsztyn”
W trakcie wyłożenia wpłynęło następujące zgłoszenie uwag, zastrzeżeń i wniosków
zgłoszone przez Związki zawodowe działające przy MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie – pismo z
dn. 15.11.2011 r. – zgłoszono 5 wniosków o zmianę lub uzupełnienie niektórych zapisów w
tekście projektu „Założeń…”
Przedłożone wnioski w żadnym stopniu nie wpływają na zawartość merytoryczną projektu
„Założeń…” będącego przedmiotem uchwały.
Sposób rozpatrzenia wniosków:
Wniosek
1
Treść wniosku
1a. Plany rozwoju przedsiębiorstw
energetycznych – MPEC Olsztyn.
Ze względu na wstrzymanie dostaw ciepła
przez Michelin po 2015 roku plany
przedsiębiorstwa powinny obejmować
przynajmniej okres do 2023 roku, w
którym to kończy się okres derogacji dla
źródeł o mocy poniżej 200 MW. Taki okres
pozwoliłby w sposób realny zaplanować i
rozłożyć
w
czasie
przedsięwzięcia
poprawiające
efektywność
systemu
zarówno w źródle jak i przesyle oraz
dystrybucji
ciepła.
Na
podstawie
opracowań zleconych przez pracodawcę
badających możliwość pozyskania biomasy
rolniczej i leśnej w pobliżu Olsztyna należy
stwierdzić, że budowa EC „Bio-Kortowo"
nie ma racjonalnego uzasadnienia.
Wnioskujemy o:
 Opracowanie Planu Rozwoju MPEC na
lata 2012-2023.
Sposób rozpatrzenia / uzasadnienie
Uwzględniono.
W chwili obecnej MPEC Sp. z o.o. posiada
aktualny i obowiązujący „Plan Rozwoju
na lata 2011–2013” zatwierdzony przez
Radę Nadzorcza Spółki, stanowiący
dokument operacyjny.
W chwili obecnej MPEC Sp. z o.o. jest na
etapie przygotowania planu na lata kolejne.
Założenia zakładają przedłożenie Planu
rozwoju przedsiębiorstwa obejmującego
odbudowę źródła w terminie do końca
I kwartału
2012
roku.
Brak
zatwierdzonego planu wg Art. 16 UPE w
tym
terminie
skutkować
będzie
koniecznością
opracowania
Planu
zaopatrzenia wg Art. 20 UPE przez miasto.
Przyjmuje się że przedmiotowy plan
winien w aspekcie źródła dla systemu
ciepłowniczego minimalnie obejmować
lata 2012-2023.
1
Wniosek
Treść wniosku
1b. Wnioskujemy o:
 Rezygnację z budowy EC "BioKortowo" do czasu możliwości
pozyskania
biomasy
w ilości
zapewniającej
ekonomiczną
opłacalność przedsięwzięcia.
2
2. Możliwość
pokrycia
przyszłego
zapotrzebowania na ciepło z systemu
ciepłowniczego.
Zapotrzebowanie mocy w źródłach
systemowych powinno zostać określone
między innymi w oparciu o rzeczywiste
potrzeby cieplne, dane demograficzne,
średniego tempa rozwoju budownictwa,
przewidywanych standardów cieplnych
budynków
ogrzewanych.
Jest
to
zagadnienie niezwykle istotne w związku
z przewidywanymi inwestycjami i budową
nowego źródła. Każda nadwyżka mocy
to zbędne koszty inwestycyjne. Naszym
zdaniem należy przyjąć moc zainstalowaną
określoną w opracowaniu „Politechniki
Warszawskiej" na poziomie 250 MW dla
całego systemu z uwzględnieniem potrzeb
SM „Pojezierze". Należy ująć również
wariant A1 (50%) przyjęty do Strategii
rozwoju Spółki, w którym MPEC pozostaje
dominującym producentem ciepła i będzie
pokrywał
około
50%
całego
zapotrzebowania na ciepło. Preferowany
przez autorów opracowania wariant pracy
Ciepłowni „Kortowo” jedynie przez dwa
miesiące prowadzi do degradacji naszego
źródła ciepła a w przyszłości do
wyrugowania spółki miejskiej również z
sektora dystrybucji ciepła. W praktyce
Sposób rozpatrzenia / uzasadnienie
Uwzględniono.
Realizacja inwestycji w zakresie budowy
EC „Bio-Kortowo” do roku 2013 zawarta
była w aktualnym na dzień opracowania
projektu „Założeń…” Planie Rozwoju
MPEC Sp. z o.o. na lata 2011-2013.
W zaktualizowanym w listopadzie 2011
roku Planie Rozwoju MPEC Sp. z o.o.
przekazanym do zaopiniowania Radzie
Nadzorczej zrezygnowano z budowy EC
„Bio-Kortowo”.
Z uwagi na powyższe w przedłożonym
projekcie „Założeń…” proponuje się
wprowadzenie autopoprawki polegającej
na wykreślenie zapisów odnośnie budowy
EC „Bio-Kortowo” do roku 2013.
Nie uwzględniono.
Na
podstawie
przeprowadzonych
w „Założeniach…” analiz, wg stanu na rok
2010 wielkość zapotrzebowana mocy
cieplnej przez odbiorców podłączonych do
sieci MPEC wyniosła 304 MW oraz do
sieci SM „Pojezierze” 36 MW. Biorąc pod
uwagę przeprowadzone analizy oraz
przyjęte w założeniach zapotrzebowanie
ciepła w systemie może wynosić ok.
300 MW. Ostateczny wybór konkretnego
wariantu technicznego nastąpić powinien
w planie rozwoju przedsiębiorstwa
energetycznego
po
szczegółowych
analizach technicznych na poziomie
szczegółowości koncepcji technicznej
źródła i studium wykonalności i winien
uwzględniać czynniki ekonomiczne oraz
technologiczne.
W
„Założeniach…”
przedstawiono
wybrane warianty z szerokiego wachlarza
możliwości zarówno technicznych jak
i ekonomiczno-organizacyjnych budowy
nowego źródła ciepła pracującego dla
MSC. Koniecznym jest stwierdzenie,
że analizowane powyżej opcje paliwowe
oraz warianty i scenariusze realizacji
inwestycji obrazują jedynie wybrane
możliwości i nie stanowią zamkniętej listy
rozwiązań
alternatywnych.
Wybór
2
Wniosek
Treść wniosku
zakończy się to przejęciem olsztyńskiego
rynku produkcji i dystrybucji ciepła za
bezcen.
Jedynym
gwarantem
bezpieczeństwa
ekonomicznego
mieszkańców biorąc pod uwagę opłaty za
ciepło
jest
właściciel
systemu
ciepłowniczego gmina Olsztyn. Należy
również
podkreślić,
że
zasada
bezpieczeństwa
energetycznego
dla
odbiorców ciepła jest nadrzędna i tylko
zasilanie z dwóch równorzędnych źródeł
może ją zapewnić. Budowa źródła
podstawowego pracującego przez cały rok
będzie wymagała dodatkowych nakładów
inwestycyjnych
na przebudowę
sieci,
wydłuży czas przepływu strumienia wody
sieciowej, jego schłodzenie, spowoduje
opóźnienia regulacji czynnika grzewczego.
Optymalnym rozwiązaniem jest układ
pozwalający na stosowanie w jak
największym
zakresie
zasady
ekonomicznego rozdziału obciążeń (ERO).
Wskazanym jest zawarcie tej zasady w
umowie z przyszłym inwestorem. Zawarcie
w umowie z przyszłym inwestorem
gwarancji odbioru ciepła w ilości
pozwalającej mu na dominowanie na rynku
produkcji ciepła jest niekorzystne dla
miasta i jego mieszkańców. W przyszłości
może to skutkować nadmiernym wzrostem
cen ciepła w przypadku ich urynkowienia,
a w przypadku spadku zapotrzebowania na
energię cieplną w mieście może postawić
Spółkę MPEC jak i władze miasta w
trudnej sytuacji w związku z koniecznością
wywiązania się z umowy mimo niskiej
sprzedaży.
Wnioskujemy o dokonanie analiz przed
podjęciem decyzji dotyczących budowy
nowego źródło ciepło w zakresie:
 Mocy źródeł pracujących w systemie,
 Budowy nowego źródła przez MPEC,
 Możliwości
uzyskania energii z
procesu unieszkodliwiona odpadów z
naszego
województwa,
 Zapewnienia zasady ERO dla źródeł
Sposób rozpatrzenia / uzasadnienie
najkorzystniejszego modelu realizacji
projektu winien nastąpić na podstawie
szczegółowych analiz przeprowadzonych
zarówno w koncepcji technicznej, jak
i studium wykonalności, zaś wyniki analiz
powinny znaleźć odzwierciedlenie w
przedłożonym do miasta planie rozwoju
przedsiębiorstwa energetycznego.
Dodatkowo
należy
stwierdzić,
że
w związku ze stosunkowo napiętym
harmonogramem
działań,
którego
realizacja
pozwoli
na
rozpoczęcie
eksploatacji nowego źródła ciepła od
początku 2016 roku, koniecznym jest
rozpatrywanie realizacji inwestycji tylko
w wariantach
najbardziej
realnych,
możliwych do spełnienia w ww. terminie.
Przy
wyborze
najkorzystniejszego
wariantu realizacji inwestycji należy
zwrócić
uwagę
także
na
koszty
ewentualnej konieczności przebudowy
systemu sieci cieplnych w Olsztynie
dostosowując jego hydraulikę zasilania.
3
Wniosek
3
4
Treść wniosku
pracujących w systemie,
 Wykorzystania
dotychczasowych
inwestycji MPEC przy projektowaniu
dodatkowego źródła ciepła,
 Minimalizacji kosztów przebudowy
sieci cieplnej w związku z budową
nowego źródła ciepła,
 Określenia kosztów budowy ciepłowni
wodnej dla uzupełnienia brakującej
mocy cieplnej.
3. Warianty paliwowe wg analiz MPEC
Sp. z o.o.
Węgiel – należy dokonać analizy budowy
kotłowni wodnej w oparciu o to paliwo,
która jest tańsza w budowie i eksploatacji
od elektrociepłowni.
Elektrociepłownie
zawodowe np. Ostrołęka budują bloki
energetyczne, w których jako paliwo
przewidziany jest węgiel. Należy rozeznać
w oparciu o jakie przesłanki podejmują
takie decyzje. Może również poprzez
Klaster należałoby podjąć próbę zawarcia
umowy wieloletniej na zakup paliwa.
Gaz sieciowy – oprócz przytoczonych zalet
posiada również wady. Jak wynika
z prognoz Ministerstwa Gospodarki jego
cena do 2030 r. może wzrosnąć o 67%,
także z opracowania wynika, że dostawa
gazu z jedynego źródła dostawcy
rosyjskiego
jest
obarczona
dużym
ryzykiem.
Biomasa – obecnie nie powinna być
rozważana ze względu na jej brak
w ekonomicznie uzasadnionej odległości.
Paliwa alternatywne – w przypadku
budowy
Zakładu
Unieszkodliwiania
Odpadów
Komunalnych należy docelowo ująć
stabilat w bilansie energetycznym miasta.
Wnioskujmy o;
 Dokonanie
analizy budowy lub
modernizacji źródeł ciepła w oparciu o
węgiel i stabilat.
4. Scenariusze realizacji przedsięwzięcia.
Nie została uwzględniona możliwość
finansowania inwestycji w oparciu o
Sposób rozpatrzenia / uzasadnienie
Nie uwzględniono.
W
„Założeniach”
przeanalizowano
warianty paliwowe budowy nowego źródła
ciepła dla MSC, w tym z uwzględnieniem
spalania stabilatu z planowanej instalacji
Zakładu
Unieszkodliwiania
odpadów
Komunalnych oraz węgla i gazu ziemnego.
Ostateczna decyzja w zakresie wyboru
wariantu paliwowego powinna zostać
potwierdzona
na
etapie
studium
wykonalności i planu oraz powinna
wynikać
z
szczegółowych
analiz
ekonomiczno-technicznych.
Nie uwzględniono.
W „Założeniach” przedstawiono ogólne
scenariusze finansowania inwestycji, które
4
Wniosek
5
Treść wniosku
Sposób rozpatrzenia / uzasadnienie
formułę
wydają się najkorzystniejsze i najbardziej
Performance Contracting umożliwiająca realne z racji ograniczonego czasu na
realizację inwestycji bez angażowania realizację
inwestycji
(rozpoczęcie
własnych środków finansowych, a po jej eksploatacji od stycznia 2016 roku).
czasie zwrotu przejęcie inwestycji przez Zaproponowane
scenariusze
nie
spółkę. Ten sposób finansowania jest wykluczają realizacji inwestycji w formule
praktykowany w Polsce przy stosunkowo Performance Contracting.
małych
inwestycjach
jak
kotłowni
miejskiej w Mławie po budowę bloków
energetycznych w EC „Ostrołęka".
„Formuła Performans Contracting (PFC)
umożliwia realizację inwestycji bez
angażowania
własnych
środków
finansowych czy pochodzących np. z
budżetu miasta. Nakłady finansowe wraz z
kosztami finansowania mogą zostać
spłacone z uzyskanych oszczędności a więc
z kwot, które inwestor musiałby
wydatkować, gdyby taka inwestycja nie
została wykonana i to w dodatku w długim
okresie. Podstawą tego typu kontraktu jest
strumień
uzyskanych
oszczędności
finansowych
wskutek
oszczędności
wynikających z realizacji inwestycji. W tej
sytuacji kluczowe jest zatem precyzyjne
określenie stanu wyjściowego (przed
inwestycją) a później stanu końcowego
(po wykonaniu
inwestycji)
w
celu
określenia
precyzyjnie
strumienia
oszczędności
energetycznych
i
finansowych.
Efektywny
koszt
finansowania poprzez ten rodzaj leasingu
jest atrakcyjny dla inwestora, między
innymi ze względu na możliwe do
uzyskania korzyści podatkowe czy tez raty
leasingowe traktowane, jako koszty
kwalifikowane do taryfy URE."
Wnioskujemy o:
 Analizę
wszystkich
możliwości
finansowania, tak, aby inwestorem
nowego źródło ciepła mógł być MPEC.
5.
Analiza i ocena możliwości Nie uwzględniono.
zastosowania energetycznej gospodarki Przedstawione w opracowaniu warianty
skojarzonej w źródłach rozproszonych.
inwestycyjne nie wykluczają realizacji
Nie dokonano rozeznania zapotrzebowania inwestycji odbudowy mocy wytwórczych
na chłód w obszarach miasta będących w w źródłach rozproszonych. Biorąc jednak
5
Wniosek
Treść wniosku
zasięgu sieci cieplnej. W dalszej
perspektywie w przypadku deficytu mocy
cieplnej należy ująć budowę, szczytowego
źródła ciepła w rejonie ul. Bartąskiej,
której moc zainstalowana mogłaby
wynosić ok. 30 MW.
Wnioskujemy o:
 Przyjęcie do Planu budowy źródła
ciepła w rejonie ul. Bartąskiej,
 Zbadanie potrzeb na terenie miasta na
chłód.
Sposób rozpatrzenia / uzasadnienie
pod uwagę wielkość potencjalnego
deficytu mocy uwarunkowania czasowe
realizacji odbudowy źródła jak również
inne uwarunkowania w tym biznesowe,
najbardziej atrakcyjny wydaję się wariant
odbudowy źródła centralnego.
Przeprowadzone w Projekcie Założeń
analizy zapotrzebowania ciepła z MSC
uwzględniają zapotrzebowanie na potrzeby
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Zapotrzebowanie ciepła dla produkcji
chłodu nie było przedmiotem analiz
bilansowych jego produkcja i przesył
zależne
są
od
indywidualnego
zainteresowania potencjalnych klientów.
Produkcja ciepła dla produkcji chłodu
przyczynić się może do wzrostu sprzedaży
ciepła w okresie letnim co leży w interesie
źródła ciepła i jego dystrybutora. W
związku
z powyższym
w
celu
precyzyjnego
określenia
wielkości
potencjalnego rynku chłodu, możliwego do
zaspokojenia przez z MSC, konieczne jest
przeprowadzenie
szczegółowych
biznesowych badań rynkowych, które nie
stanowią zakresu „Założeniach…”
6
Download