Zwiększanie bioróżnorodności w przyrodzie

advertisement
UMOWA
zawarta w dniu 5 listopada 2008 r. w Skawinie
pomiędzy :
Powiatem Krakowskim z siedzibą władz w Krakowie, al. Słowackiego 20, zwanym
w dalszej części Umowy "Powiatem" reprezentowanym przez:
1. Józefa Krzyworzekę - Starostę Krakowskiego
2. Andrzeja Furmanika – Wicestarostę
a Gminą Skawina z siedzibą władz w Skawinie, Rynek 1, zwaną w dalszej części Umowy
"Gminą” reprezentowaną przez:
Adama Najdera – Burmistrza Gminy Skawina,
o następującej treści:
§1
Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Powiat Gminie dotacji ze środków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW) w kwocie
nie większej niż 2.000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych) z przeznaczeniem na
dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Zwiększanie bioróżnorodności w przyrodzie poprzez
zmniejszenie stale rosnącej populacji lisów”, zgodnie z Uchwałą Nr 155/08 Zarządu Powiatu
w Krakowie z dnia 03.10.2008 r.
§2
Gmina zobowiązuje się przeznaczyć dotację wymienioną w § 1 na realizację zadania
pn.: „Zwiększanie bioróżnorodności w przyrodzie poprzez zmniejszenie stale rosnącej
populacji lisów”.
§3
Dotacja zostanie przekazana Gminie na rachunek bankowy przez nią wskazany w terminie do
30 dni od daty podpisania umowy.
§4
1. Planowany koszt całości zadania określonego w § 1 wynosi 4.000 zł.
2. Plan finansowania zadania:
 dotacja ze środków PFOŚiGW
2.000 zł
 środki własne Gminy
2.000 zł.
3. Termin zakończenia dofinansowanego zadania strony ustalają na dzień 15 grudnia 2008 r.
4. Planowany efekt rzeczowy:
­ zmniejszenie rosnącej populacji lisów poprzez ich odstrzał na terenie gminy Skawina.
5. Planowany efekt ekologiczny:
­ zmniejszenie zagrożenia ekologicznego, epidemiologicznego oraz powodziowego
wynikającego ze stale rosnącej populacji lisów.
6. Termin przedłożenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego
wymienionego w ust. 4 ustala się na dzień 31 grudnia 2008 r.
7. Termin przedłożenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego
wymienionego w ust. 5 ustala się na dzień 31 grudnia 2008 r.
§5
Strony umowy ustalają następujące zasady rozliczenia dotacji:
1) rozliczenie dotacji nastąpi do dnia 31 grudnia 2008 r. w formie przekazania przez Gminę
Powiatowi uwierzytelnionej kserokopii faktury za wykonanie zadania i dowodu zapłaty za
tę fakturę,
2) nie wykorzystane środki finansowe z dotacji zostaną przez Gminę zwrócone Powiatowi
do dnia 31 grudnia 2008 r. na wskazany rachunek bankowy,
3) środki finansowe z dotacji wykorzystane niezgodnie z celem wymienionym
w § 1 i § 2 zostaną zwrócone przez Gminę Powiatowi niezwłocznie po wezwaniu
w całości lub w odpowiedniej części wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych, liczonymi od daty przekazania dotacji Gminie.
§6
1. Zarząd Powiatu jest uprawniony do kontroli wykorzystania dotacji, a w szczególności
poprzez:
 kontrolowanie prawidłowości wykonywania dotowanego zadania,
 kontrolowanie prawdziwości danych zawartych w dokumentach, o których mowa
w § 4 i 5.
2. Powiat zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w razie
stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji dofinansowanego zadania.
§7
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§8
Gmina ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe
w związku z realizacją zadania określonego w § 1.
§9
Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Powiat efektu rzeczowego
i ekologicznego, o którym mowa w § 4
§ 10
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy
o finansach publicznych i Kodeksu cywilnego.
§ 11
Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 dla Powiatu,
1 dla Gminy.
Za Powiat :
Za Gminę:
Download