Wniosek - Gmina Radzanowo

advertisement
Załącznik nr 1
…................................................
........................................................
(pieczęć wnioskodawcy)
(data i miejsce złożenia wniosku)
WNIOSEK
o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pod nazwą:
.......................................................................................
I. Dane dotyczące wnioskodawcy:
1) pełna nazwa ................................................................................................................................................
2) forma prawna .............................................................................................................................................
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze......................................................
4) data wpiosu, rejestracji lub utworzenia .................................................................................................
5) nr NIP ....................................................... Nr REGON ............................................................................
6) dokładny adres: miejscowość ...................... ul. ....................... gmina .................. powiat .................
7) tel. ........................................ fax ................................. e-mail: ................................................................
8) nazwa banku i numer rachunku .............................................................................................................
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania
publicznego ...................................................................................................................................................
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa we
wniosku .........................................................................................................................................................
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku (imię i nazwisko oraz nr
telefonu kontaktowego) ..............................................................................................................................
12) przedmiot działalności statutowej:......................................................................................................
13) Jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą:
– numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców...........................................................................................
– przedmiot działalności gospodarczej....................................................................................................
II. Opis zadania
1) Nazwa zadania
2) Szczegółowy opis działań w zakresie realizacji zadania - z uwzględnieniem harmonogramu
poszczególnych działań.
III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania
1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:
Lp.
Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne
i administracyjne związane z realizacją
zadania)
Koszt
całkowity (w
zł)
Z tego z wnioskowanej
Z tego z finansowych środków
dotacji (w zł)
własnych, środków z innych źródeł
(w zł)
O
g
ó
ł
e
m
2. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:
1.
Źródła finansowania
zł
%
Wnioskowanie kwota dotacji
Środki własne:
Środki z innych źródeł
Łączny koszt zadania
100%
2. Informacja o uzyskanych przez wnioskodawcę środków prywatnych lub publicznych, których kwota
została uwzględniona w ramach środków własnych:
3. Informacja dotycząca rzeczowego wkładu własnego i zasobów kadrowych - jako czynników
przewidywanych do wykorzystania przy realizacji zadania.
Oświadczam (-my), że:
1. Proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności wnioskodawcy.
2. (uchylony)
3. Wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
(pieczęć wnioskodawcy)
.....................................................................................................................................................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu wnioskodawcy)
Poświadczenie złożenia sprawozdania:
Załącznik nr 2
SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE)
z wykonania zadania ..............................................................................................
(tytuł zadania)
w okresie od ............................. do .......................................................................
określonego w umowie nr ......................................................................................
zawartej w dniu .............. pomiędzy.........................................................................
(nazwa Zleceniodawcy)
a ............................................................................................................................
(nazwa Zleceniobiorcy/(-ów), siedziba, nr Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub
ewidencji)
Data złożenia sprawozdania
……………….......................
Część I. Sprawozdanie merytoryczne
1. Informacja czy zakładane we wniosku cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte
w określonym wymiarze . Jeśli nie, wskazać dlaczego.
2. Opis wykonania zadania
3. Opis osiągniętych rezultatów oraz liczbowe określenie zrealizowanych działań.
Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków
1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)
Lp.
Rodzaj kosztów
zgodnie z kosztorysem
Całość zadania zgodnie z umową (w zł)
koszt całkowity
Ogółem
z tego pokryty z dotacji
z tego pokryty z finansowych środków własnych, środków
z innych źródeł.
2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania
Ź ródło finansowania
Całość zadania
(zgodnie
z umową)
zł
%
Koszty pokryte z dotacji:
Koszty pokryte ze środków własnych:
Koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł (ogółem):
z tego:
a) z finansowych środków
z innych źródeł publicznych
(w szczególności: dotacji
z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środków z funduszy
strukturalnych:
b) z pozostałych źródeł:
Ogółem:
100%
Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonania wydatków:
..............................................................
..............................................................
3. Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji umowy i odsetek bankowych od
środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym
4. Zestawienie faktur (rachunków)
Lp
Numer
dokumentu
księgowego
Numer
pozycji
kosztorysu
(zgodnie
z częścią II.1 –
rozliczenie ze
względu na rodzaj
kosztów)
Data wystawienia
dokumentu
księgowego
Nazwa
kosztu
Kwota
(zł)
Z tego
ze środków
pochodzących
z dotacji (zł)
Z tego ze
Data
środków
zapłaty
własnych,
środków
z innych źródeł
(zł)
Część III. Dodatkowe informacje
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Załączniki:
1. ............................................................
2. ............................................................
3. ............................................................
Oświadczam(-y), że:
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ów),
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym,
3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy
zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 831 z późn. zm.),
4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.
(pieczęć(-cie) Zleceniobiorcy/(-ów)
.................................................................................................................................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Zleceniobiorcy (-ów)
Poświadczenie złożenia sprawozdania
Download