Wzór wniosku o aneksowanie umowy zawartej na

advertisement
…………………………………………..……..…
Nazwa wnioskodawcy
………………………………., dnia ……….………
……………………………………………………
Siedziba
……………………………………………………
NR KRS lub innej ewidencji (jakiej?)
Zarząd Powiatu Braniewskiego
WNIOSEK
o aneksowanie umowy zawartej na realizację zadania publicznego przez
organizację pozarządową/podmiot, o którym mowa w art.3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
1. Przedmiot umowy:
1) Zadanie w zakresie: ………………………………………………………………
2) Nazwa zadania: ……………………………………………………………………
3) Tytuł zadania: ……………………………………………………………………...
4) Termin realizacji: ………………………………………
2. Wnosimy o akceptację zmian w1:
harmonogramie działań,
zaktualizowanym harmonogramie działań,
kosztorysie,
zaktualizowanym kosztorysie,
opisie poszczególnych działań,
zaktualizowanym opisie poszczególnych działań,
pozostałych
częściach
oferty
(poza
wyżej
wymienionymi
–
2
jakich?) ……………………………………………………………………………
8) umowie (np.: termin realizacji zadania publicznego, termin złożenia
sprawozdania)*
9) pakiecie działań promocyjnych realizowanych w związku z otrzymanym
dofinansowaniem lub jego aktualizacji*
10) inne zmiany (jakie?)* ………………………………………………………………..
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
3. Uzasadnienie poszczególnych zmian:
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
1
2
W punkcie „2” należy zaznaczyć odpowiednio: poprzez podkreślenie i oznaczenie kółkiem danego podpunktu.
Należy podać: nr rozdziału i punktu (zgodnie z ofertą) oraz nazwę rubryki.
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
Oświadczam/-y,
że wszystkie informacje podane we wniosku i w dołączonych do niego załącznikach
oraz zawarte w ofercie dotyczące osoby/-ób upoważnionej/-ych do składania
oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy/-ów są zgodne ze stanem prawnym
i faktycznym.
..................................................................................................................................
Podpis/-y osoby/-ób upoważnionej/-ych
do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy/-ów,
Pouczenie:
1) do wniosku należy dołączyć (w formie załącznika do aneksu): poprawiony
harmonogram/kosztorys/opis poszczególnych działań z uwzględnieniem
proponowanych zmian,
2) wszystkie strony załączników składanych do niniejszego wniosku muszą być
podpisane przez osobę/-y upoważnioną/-e do składania oświadczeń woli
w imieniu wnioskodawcy/-ów.
3) Zleceniodawca nie ma obowiązku dokonania zmiany pierwotnie zawartej
umowy.
4) wniosek o aneksowanie zawartej umowy na realizację zadania publicznego,
wykonywanego przez podmiot/-y prowadzący/-e działalność pożytku
publicznego, Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć niezwłocznie po
zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego zmianę, nie później jednak niż na 21 dni
przed końcem realizacji zadania publicznego określonym w umowie (liczy się
data wpływu do wniosku do urzędu).
5) zmiana umowy (zawarcie aneksu) może zostać dokonana pod następującymi
warunkami:
a) aneks zostanie podpisany przed upływem terminu realizacji zadania
publicznego, określonego w umowie,
b) zmiana umowy nie naruszy zasad uczciwej konkurencji, zgodnie z art. 5 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie i nie spowoduje istotnej zmiany treści oferty, która została
wybrana.
Załączniki:
1) aktualizacja harmonogramu/kosztorysu/opisu poszczególnych działań
2) inne, jakie?
* niepotrzebne skreślić
Download