Zasady przydziału dotacji podmiotowej dla spółek wodnych i

advertisement
ZASADY PRZYDZIAŁU DOTACJI
PODMIOTOWEJ DLA SPÓŁEK
WODNYCH I ZWIĄZKÓW SPÓŁEK
WODNYCH
Zestawienie stanu ilościowego urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych w województwie małopolskim w 2012 roku
Ogółem stan
ewidencyjny
w tym objętych
utrzymaniem
w tym zadania wykonane z udziałem
środków z budżetu Wojewody
Małopolskiego
Powierzchnia urządzeń
drenarskich ogółem
ha
203 343,00
(100%)
43 217,00
(21%)
25 791,49
(12,6%)
Długość rowów
melioracyjnych ogółem
km
4 896,00
(100%)
1 101,90
(22%)
659,5
(13,5%)
Koszty wykonanych prac
tys zł.
x
5 039 000,00
(100%)
2 642 589,89
(52,5%)
• W 2012 roku 42 spółki wykonały zadania na
łączną kwotę 2 642 589,89 zł w tym dotacja z
budżetu Wojewody stanowiła 41,3 % całkowitego
kosztu wykonanych zadań.
• Dotacja
dla
spółek
wodnych
wyniosła
1 095 000,00 zł (w tym 550 000,00 zł z budżetu
Wojewody Małopolskiego i 545 000,00 zł
z Rezerwy Celowej MRiRW)
2013 rok
Zmiany w zasadach przyznawania dotacji
1. Kosztami finansowanymi z dotacji mogą być
wyłącznie koszty związane z wycinką zakrzaczeń,
karczowaniem, wykaszaniem skarp i dna rowów,
umacnianiem i naprawą skarp i dna rowów,
hakowaniem
i
odmulaniem
dna
rowów,
odmulaniem i naprawą przepustów i budowli na
rowach. W związku z tym z dotacji nie będą
pokrywane koszty utrzymania i remontów
sieci drenarskich.
2. Spółce wodnej (związkowi spółek wodnych)
w 2013 roku przysługuje prawo ubiegania się
o przyznanie dotacji w wysokości do 80%
wartości planowanych i wykonanych robót
( w 2012 było do 60%).
3.
W 2013 roku podział dotacji dla poszczególnych spółek
będzie następował w dwóch etapach:
a.
W
oparciu
o
wartość
planowanych
zadań
i % ściągalności składek zostanie wyliczona wstępna
kwota dotacji dla poszczególnych spółek
b.
Spółki po uzyskaniu informacji o wstępnej kwocie
dotacji przedłożą wykaz zadań do realizacji, który po
akceptacji przez Małopolski Urząd Wojewódzki
w Krakowie będzie stanowił załącznik do umowy
zawartej pomiędzy Wojewodą a spółką.
•
•
Wysokość dotacji dla spółek wodnych w 2013
roku:
Budżet Wojewody Małopolskiego 550 000,00 zł
Rezerwa celowa MRiRW – Wojewoda wystąpił
o przyznanie dla województwa małopolskiego
2 000 000,00 zł.
Spółki wodne mogą składać wnioski dotacji do
MUW w Krakowie w terminie do 31 marca 2013
roku.
Dziękuję za uwagę
Download