Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II

advertisement
„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój ”
2012 – 2015
edycja 2014 i 2015
ul. Przy Rondzie 6, adres do korespondencji: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
tel. 00 48 12 39 21 802, faks 00 48 12 422 72 08
Harmonogram realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.
Termin
01 września 2014 r. –
30 września 2014 r.
do 31 października 2014 r.
14 dni od dnia ogłoszenia
wstępnej listy rankingowej.
do 28 listopada 2014 r.
do 20 grudnia 2014 r.
do 15 listopada 2015 r.
do 31 grudnia 2015 r.
do 15 stycznia 2016 r.
Przedsięwzięcie
Nabór wniosków przez Wojewodę Małopolskiego.
Rozpatrzenie i ocena wniosków przez Komisję i ogłoszenie przez
Wojewodę Małopolskiego wstępnych list rankingowych wniosków.
Zgłoszenie przez Wnioskodawców zastrzeżeń do wstępnych list
rankingowych wniosków.
Rozpatrzenie zastrzeżeń przez Komisję ds. oceny wniosków.
Ogłoszenie przez Wojewodę Małopolskiego ostatecznych list
rankingowych wniosków i przedłożenie list zakwalifikowanych wniosków
do zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.
Zatwierdzenie przez Ministra Administracji i Cyfryzacji list
zakwalifikowanych wniosków.
Zatwierdzenie przez Ministra Administracji i Cyfryzacji zmienionych list
zakwalifikowanych wniosków.
Realizacji zadań przez jednostki i ich rozliczenie.
Przekazanie przez jednostki sprawozdania końcowego z wykorzystania
dotacji do Wojewody Małopolskiego.
Na realizację Programu w roku 2014 dla województwa małopolskiego
przeznaczono z budżetu państwa kwotę 50 mln 022 tys. złotych.
W ramach ww. środków realizowano :
- 14 zadań powiatowych
- 34 zadania gminne,
Do 02.12.2014 r. zakończono rzeczowo 12 zadań powiatowych i 34 gminne.
Na realizację, zadań
40.470.285,11 zł.
w 2014 roku przekazano
dotychczas
środki w
wysokości
Tegoroczna edycja pozwoliła na przebudowę, budowę i remont odcinków dróg gminnych o
długości 65,62 km i powiatowych o długości 87,59 km, tj. łącznie 153,21 km.
Na realizację Programu w 2015 roku dla Małopolski
zaplanowano kwotę 71 mln 460 tys. złotych.
W przekazanej 28 listopada 2014 r. do Ministra Administracji i Cyfryzacji ostatecznej listy
zakwalifikowanych wniosków do realizacji w 2015 r. znalazło się:
- 14 zadań dot. dróg powiatowych
- 26 dot. dróg gminnych.
Łącznie do realizacji w ramach przebudowy, budowy i remontu przewidziano 172,26 km
odcinków dróg.
Wojewoda Małopolski po zatwierdzeniu przez Ministra Administracji i Cyfryzacji listy
zakwalifikowanych wniosków oraz uchwaleniu ustawy budżetowej zapewniającej środki
finansowe z przeznaczeniem na realizację zadań objętych dofinansowaniem, przekaże
jednostkom samorządu terytorialnego ,,promesę” na realizację zadania w 2015 r.
Do 31 marca 2015 r. – Gminy i Powiaty przeprowadzają postępowania przetargowe,
podpisują umowy z wykonawcami, a następnie umowy o dofinansowanie z Wojewodą
Małopolskim.
Do przygotowania umowy o dofinansowanie z budżetu państwa
konieczne jest dostarczenie przez Beneficjenta następujących
dokumentów i informacji:
- potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii umowy z wykonawcą,
- potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii podpisanego przez wykonawcę
harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnego z tym ujętym w pkt. 13 wniosku
aplikacyjnego,
- oświadczenie podpisane przez skarbnika, że Beneficjent posiada zabezpieczone środki na
realizację zadania pod nazwą „…”,
- w przypadku, gdy dofinansowaniem, zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego, objęty jest
również koszt nadzoru inwestorskiego, konieczne
jest dostarczenie potwierdzonej za
zgodność z oryginałem kserokopii umowy o nadzór inwestorski,
- Beneficjent winien wskazać daty: rozpoczęcia realizacji projektu, zakończenia rzeczowego
realizacji projektu (max. do 15 listopada 2015 r.), daty zakończenia finansowego projektu
(max. do 30 listopada 2015 r.). Po zawarciu umowy o dofinansowanie Beneficjent
zobowiązany jest do przekazania Wojewodzie Małopolskiemu prognozy składania wniosków
o płatności.
W 2015 roku umowy pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Beneficjentami dotacji będą
zawierane w formie elektronicznej.
Dotacja celowa z budżetu państwa może być przekazana po złożeniu
przez Beneficjenta dotacji pisemnego wniosku o wypłatę dotacji wraz
z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kserokopii:
- faktur, rachunków lub innych dokumentów finansowych sprawdzonych pod względem
merytorycznym, formalnym i rachunkowym, zawierającym adnotację o współfinansowaniu
inwestycji z budżetu państwa,
- protokołów odbioru wykonanych robót, a w przypadku zakupów urządzeń, które nie zostały
zamontowane, przyjęcia ich na magazyn,
-w przypadku poniesienia wydatków przez Beneficjenta przelewów, wyciągów bankowych
potwierdzających operacje finansowe.
- w przypadku, gdy Beneficjent w ramach wniosków o płatność przedkłada faktury, rachunki
niezapłacone, dowody poniesienia wydatków w postaci przelewów, wyciągów bankowych
należy załączyć do sprawozdania końcowego z realizacji zadania.
Rozliczenie dotacji stanowi przedłożenie sprawozdania końcowego
z wykonania zadania, które powinno zostać przekazane do Wojewody przez
Beneficjenta dotacji w terminie do 15 stycznia 2016 roku.
Rok 2015 jest ostatnią edycją Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój.
W latach 2012-2015 na dotacje z budżetu państwa dla województwa
małopolskiego przeznaczono dotacje na realizację zadań w wysokości
171,50 mln zł.
Aktualności związane z realizacją Programu w województwie
małopolskim oraz inne przydatne informacje znajdują się na
stronie
internetowej
poświęconej
realizacji
Programu
w województwie małopolskim:
www.muw.pl/nppdl
KONTAKT:
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
godziny pracy urzędu: pn. 9:00-17:00, wt.-pt. 7:30-15:30
Download